ESG i KommuneKredit

Vi har en ambition om løbende at styrke integrationen af miljømæssige, sociale og le­del­ses­mæs­si­ge hensyn (ESG) i vores forretning. På den måde kan vi ikke bare fastholde men også udbygge vores fokus på samfundsansvar, som har været en naturlig del af vores forretning, siden vi udstedte det første lån for 125 år siden.

Sådan arbejder vi med ESG

Vi arbejder målrettet på at danske kommuner og regioner kan få enkel og hurtig adgang til at finansiere deres investeringer billigst muligt. Det kræver blandt andet, at vi imødekommer investorernes stigende efterspørgsel efter grønne obligationer og bæredygtige investeringer.

Investorerne tager i stigende grad ESG-faktorer med i deres overvejelser, når de skal placere deres investeringer. Vores arbejde med at integrere ESG-hensyn i hele vores forretning er derfor en integreret del af vores 2025-strategi

ESG-arbejde i flere dimensioner

Næsten alle de lån, vi udsteder, eller leasingaftaler, vi indgår, har et grønt og/eller socialt formål, f.eks. klima- og kystsikring, offentlig transport, ener­gi­ef­fek­ti­vi­se­ring af 

offentlige bygninger eller etablering af ældreboliger, lokale sportshaller, skoler og fjern­var­me­for­sy­ning. Den samlede værdi af vores udlån løber op i mere end 170 mia. kr., og vi arbejder løbende på at øge andelen af grønne lån

Som finansiel virksomhed er det naturligt for os at rette vores primære fokus på ESG-indsatserne netop i forhold til udlån, leasing og investeringer, som en del af vores ker­ne­for­ret­ning. Men vi er også optaget af at gøre en forskel på de interne linjer i forhold til at lede vores forretning ansvarligt, nedbringe kli­ma­be­last­nin­gen fra vores egen drift og sikre gode arbejdsforhold for vores mere end 100 medarbejdere.

Vi har vedtaget 9 ESG-målsætninger, der sammen med vores Politik for samfundsansvar og bæredygtighed samt Adfærdskodeks, danner grundlag for vores arbejde. De sætter retningen og hjælper os med at opnå konkrete resultater i ESG-arbejdet på tværs af forretningen. 

Vores 9 ESG-mål

Målene retter sig mod vores produkter og services samt vores drift. De fleste mål lægger vægt på klima og er vedtaget af vores bestyrelse. Men vi har også fokus på social- og ledelsesmæssig ansvarlighed.

25 % grønne lån (E)

Vi vil øge andelen af ​​bæredygtige lån i vores ud­låns­por­te­føl­je til mindst 25 % i 2025.

Kortlægning af klimaaftryk (E)

Vi vil kortlægge klimaaftrykket af vores udlåns- og in­ve­ste­rings­por­te­føl­je inden 2025.

Reduktionsmål for CO₂-emissioner (E)

Vi vil vurdere muligheden for at gennemføre ​​re­duk­tions­mål for CO₂-emissioner for vores udlån og investeringer inden 2025.

Reduktion af CO₂-emissioner i vores egen drift (E)

Vi vil reducere CO₂-emissioner i vores egen drift med mindst 55 % inden 2030 i forhold til 2018.

CO₂-kompensation (E)

Vi vil indføre en årlig kompensation for de CO₂-emissioner fra vores drift, som vi ikke kan eliminere eller reducere.

Inkluderende virk­som­heds­kul­tur (S)

Vi vil styrke vores inkluderende virk­som­heds­kul­tur frem mod 2025.

Me­d­ar­bej­der­til­freds­hed (S)

Vi vil opretholde vores høje me­d­ar­bej­der­loy­a­li­tet og me­d­ar­bej­de­ren­ga­ge­ment.

Styrke vores ESG-ledelse (G)

Vi vil være endnu stærkere i vores ESG-ledelse.

Øget synlighed (G)

Vi vil øge synligheden af ​​vores ESG-profil blandt vores primære interessenter.

ESG-komité

For at sikre forankring af arbejdet med ESG på tværs af afdelinger og i vores ledelseslag har vi etableret en ESG-komité. Komitéen består af både ledere og medarbejdere. Komitéen inviterer specialister og andre relevante medarbejdere med til møderne, når det er relevant i forhold til den aktuelle dagsorden.

Læs kommissorium for KommuneKredits ESG-komité

ESG-rapportering

Siden 2018 har vi hvert år udarbejdet en rapport, som præsenterer vores strategiske tilgang til bæredygtighed. I rapporten behandler vi aktuelle spørgsmål om bæredygtighed i forhold til vores forretning og interessenter. Samtidig præsenterer vi vores miljømæssige, sociale og le­del­ses­mæs­sige mål, aktiviteter og resultater. Rapporten indeholder desuden en række investorvendte ESG-data, og endelig skitserer den vores forventninger for de kommende år. Fra 2023 integrerer vi ESG-rapporteringen i vores årsrapport.

Læs vores ESG-rapporter

ESG-score

ESG-scoren viser, hvor godt en virksomhed er rustet til at håndtere ESG-risici. Jo højere score, jo bedre kan en virksomhed håndtere risici og muligheder. Vores ESG-scorer er senest opdateret maj 2024.

ISS EGS

Vores seneste rating er en C-rating, og vi fastholder dermed vores placering i Prime-kategorien.

MSCI

Vi har modtaget en A-score fra MSCI.

Morningstar Sustainalytics

Vi modtog i maj 2024 en rating på 15,8. Vi ligger dermed i kategorien af virksomheder, der har lav risiko for at blive påvirket af ESG-forhold.

Få styr på begreberne med den lille ESG-ordbog

Savner du en forklaring på nogle af de mange begreber, som bliver brugt, når det handler om grøn omstilling, grøn finansiering og bæredygtighed i al almindelighed? Vi har samlet forklaringer på en række af de med brugte begreber i en lille ESG-ordbog.

Se Den lille ESG-ordbog

Spørgsmål til ESG

Kontakt vores specialister i bæredygtig finansiering

Vil du vide mere om vores ESG-rapporter eller arbejde med ESG i det hele taget, er du velkommen til at kontakte vores specialister i bæredygtig finansiering.

Send en e-mail til vores specialister

Inspiration fra andre kunder

Kontakt os

Vil du høre mere om jeres muligheder for at finansiere lokale projekter eller investeringer, er du velkommen til at kontakte vores kundeafdeling.

Vores telefoner er åbne

Mandag til torsdag
09:00 – 16:00
Fredag
09:00 – 14:00