Strategi 2025

Med udgangspunkt i Strategi 2025 vil vi fremtidssikre KommuneKredit som en veldrevet, tilgængelig og bæredygtig finansiel virksomhed. Det gør vi, fordi vi ønsker, at vores kunder, investorer og medarbejdere også i fremtiden ser os som et attraktivt og kon­kur­ren­ce­dyg­tigt valg.

Transformation skaber fremtidens KommuneKredit

Med vores vision som sigte har vi formuleret seks strategiske prioriteter, der udstikker retningen for den udvikling, der skal sikre vores for­ret­nings­mo­del – også i fremtiden.

De seks prioriteter er lige vigtige for os. Fire af de seks er direkte for­ret­nings­ret­te­de: Den gode kundeoplevelse, Sikker og stabil markedsaktør, Enkelt og robust IT-fundament samt Gen­nem­sig­tig­hed og godt omdømme.

 

Den strategiske prioritet Integrere bæredygtighed i for­ret­nings­mo­del­len bringer bæredygtighed i fokus på tværs af hele organisationen. Og prioriteten Pro­fes­sio­na­li­se­ring, der handler om at udvikle medarbejdere, kerneværdier og kultur, er en forudsætning for, at vi lykkes med stra­te­gi­pro­ces­sen.

De seks strategiske prioriteter

Den gode kundeoplevelse

Vi skal udvikle fremtidens KommuneKredit til fordel for vores kunder. Vi skal kunne levere rådgivning, der tager udgangspunkt i klart definerede produkter og tydelig kommunikation om fi­nan­si­e­rings­mu­lig­he­der. Kunderne skal opleve en gnidningsfri og sammenhængende service gennem hele værdikæden – fra første kontakt til udløb af engagement. Der skal være digitale muligheder for en­ga­ge­mentsover­blik og selv­be­tje­nings­løs­nin­ger.

Sikker og stabil markedsaktør

Vi skal være et sikkert og stabilt bindeled mellem danske kommuner, regioner og ka­pi­tal­mar­ke­der­ne. Vi skal til enhver tid kunne betjene vores kunder til lavest mulige omkostninger uafhængigt af mar­keds­for­hol­de­ne. Der skal altid være fuld tillid til KommuneKredit fra kunder, investorer og myndigheder. Det skal sikres gennem stabile finansielle nøgletal, optimeret balance, sikker styring af risici samt robuste systemer og risikomodeller.

Enkelt og robust IT-fundament

Vi skal have en enkel og fleksibel IT-arkitektur, der imødekommer for­ret­nings­be­hov og sikrer en effektiv drift. Vi skal have en sy­stem­por­te­føl­je baseret på de bedste stan­dardsy­ste­mer inden for hvert område og stan­dar­di­se­re­de in­te­gra­tions­tek­no­lo­gi­er. Vi skal have et højt IT-sik­ker­heds­ni­veau, som matcher kravene til den finansielle sektor.

Gen­nem­sig­tig­hed og godt omdømme

Vi skal leve op til normer og standarder for såvel en veldrevet finansiel virksomhed som for en virksomhed med offentligt ejerskab. Vi vil have gen­nem­sig­tig­hed i vores produkter, udlåns- og lea­sin­gak­ti­vi­te­ter, risikostyring og bæredygtige initiativer. Gen­nem­sig­tig­he­den skal understøtte vores omdømme og udbredelsen af den gode historie om KommuneKredit hos be­slut­nings­ta­ge­re og centrale interessenter.

Pro­fes­sio­na­li­se­ring

Pro­fes­sio­na­li­se­ring handler om medarbejdere, kerneværdier og kultur. Vi skal integrere vores kerneværdier i alt, hvad vi gør. Vi skal have en kultur, der fremmer samarbejde og be­slut­nings­kraft, og hvor vi lærer af vores fejl. Vi skal sikre en højt præsterende og agil organisation, der besidder de rette kompetencer til at gennemføre den ønskede strategiske udvikling, mens vi fastholder den sikre og stabile drift.

Integrere bæredygtighed i for­ret­nings­mo­del­len

KommuneKredit skal understøtte kommuner og regioners ambitioner om bæredygtig omstilling gennem finansiering til lavest mulige omkostninger. Det gør vi ved at finansiere in­ve­ste­rin­ger­ne med grønne og andre bæ­re­dyg­tig­heds­ob­liga­tio­ner inden for de gældende, relevante standarder og ved at fremtidssikre forretningen gennem en stærk ESG-profil forankret i hele organisationen.

Inspiration fra vores kunder

Kontakt os

Vil du høre mere om jeres muligheder for at finansiere lokale projekter eller investeringer, er du velkommen til at kontakte vores kundeafdeling.

Vores telefoner er åbne

Mandag til torsdag
09:00 – 16:00
Fredag
09:00 – 14:00