Sky­brud­s­sik­ring på Frederiksberg

Med finansiering fra KommuneKredit har Frederiksberg Kommune gennemført et innovativt sky­brud­spro­jekt med klimaveje, der skal fremtidssikre klo­ak­sy­ste­mer­ne, så byen er bedre rustet mod fremtidens kli­ma­for­an­drin­ger, herunder ekstreme regnmængder.

Kommuner over hele landet har i de seneste år oplevet udfordringer med kli­ma­for­an­drin­ger, der blandt andet har resulteret i oversvømmelser af veje og kældre, da kloaknettet i størstedelen af landet ikke er dimensioneret til ekstreme regnmængder.

I Frederiksberg Kommune har det eksisterende kloaksystem ikke kunnet rumme de stigende nedbørsmængder. Særligt ved skybrud har regnmængden medført så stort et pres på kloaknettet, at både gader og kælderrum oversvømmes. Men når kloaknettet overbelastes, er det ikke kun et spørgsmål om, at borgerne oplever oversvømmede gader og kælderrum. Rens­nings­an­læg­get kan heller ikke følge med. Derfor har man hidtil været nødsaget til at lede spildevand fyldt med farlige bakterier ud i Øresund, og dette gavner hverken ba­de­vand­skva­li­te­ten eller hav- og kystmiljøet.

I den forbindelse har Frederiksberg Kommune gennemført anlæggelsen af klimaveje som en integreret del af et optimeret kloak- og skybrudssystem til håndtering af den øgede nedbørsmængde.

Nye klimaveje omdanner regnvand til værdifuld ressource

Frederiksberg Kommune indledte allerede i 2014 Sky­brud­s­kon­kre­ti­se­rings­pla­nen med anlæggelsen af de første klimaveje, der kunne transportere regnvandet ned i anlagte vejkamre, hvor det blev opmagasineret adskilt fra kloaknettet. Dermed blev regnvandet ledt væk, og kloaksystemet aflastet, men sidenhen er man kommet på nye og innovative løsninger til håndteringen af regnvandet.

Formålet med Frederiksberg Kommunes nye sky­brud­spro­jekt 2015 er nemlig ikke kun at lede regnvandet væk fra oversvømmede områder, men også at genanvende regnvandet som en ressource for hele byen og dets grønne områder.

Noget af regnvandet opsamles i dertil indrettede op­sam­lings­bas­sin, som eksempelvis den centrale for­sin­kel­ses­park ved Frederiksberg Idrætsanlæg, hvor regnvandet kan fordampe. En anden del af regnvandet optages i den nye flisebelægning, der kaldes ’NO NOx-flisen’, hvor regnvandet både kan fordampe samt give en nedkølende effekt på byen og nedsætte temperaturen. Endelig samles noget af vandet i vejkamre og ledes via klimaveje videre hen, hvor der enten er plads eller behov for det til regnbede og arealer beplantet med tørstige træsorter, som på denne måde opnår bedre vækst­be­tin­gel­ser. Derved aflastes kloaknettet samtidigt med, at vandet genanvendes som en værdifuld ressource.

Kli­ma­sik­rings­pro­jek­ter finansieres som grønne lån hos KommuneKredit

Det falder KommuneKredit naturligt at understøtte medlemmernes investeringer i bæredygtig infrastruktur. Derfor er den intelligente vandhåndtering i Frederiksberg Kommune også blevet godkendt som et grønt lån i KommuneKredit.

Når en kommune optager et lån, som opfylder betingelserne for at være et grønt lån hos KommuneKredit, skal de dokumentere de positive grønne effekter, som det pågældende projekt medfører. Denne dataindsamling gør i sidste ende, at KommuneKredit, i samarbejde med sine kunder, bidrager til at styrke det offentlige Danmarks grønne profil overfor omverdenen.

Del

Projekter vi har finansieret

Kontakt os

Vil du høre mere om jeres muligheder for at finansiere lokale projekter eller investeringer, er du velkommen til at kontakte vores kundeafdeling.

Vores telefoner er åbne

Mandag til torsdag
09:00 – 16:00
Fredag
09:00 – 14:00