Politik for samfundsansvar og bæredygtighed

1. Formål

For KommuneKredit betyder samfundsansvar, at virksomheden integrerer miljømæssige, sociale og le­del­ses­mæs­sige (ESG) hensyn i alle aspekter af forretningen dvs. i både udlån, funding, investeringer, drift og governance. 

KommuneKredit ønsker at bidrage til en bæredygtig udvikling og understøtte vores medlemmers centrale rolle i det danske samfund herunder den grønne omstilling af det danske samfund. 

2. Målgruppe og omfang

Politikken er ret­nings­gi­vende for alle KommuneKredits ledere, medarbejdere og aktiviteter.

3. Forpligtelser 

Politikken baserer sig på KommuneKredits opbakning til:

  • Anerkendte principper for ansvarlig virk­som­heds­le­delse
  • FN's 2030-dagsorden for bæredygtig udvikling og de 17 Verdensmål
  • FN’s Klimamål for reduktion i udledningen af drivhusgasser (Paris-aftalen) og Danmarks Klimamål
  • EU’s handlingsplan for bæredygtig finansiering. 

4. Principper for samfundsansvar og bæredygtighed 

Politikken udgøres af en række principper, som er ret­nings­gi­vende for KommuneKredits arbejde med samfundsansvar og bæredygtighed:

  • Grøn finansiering: KommuneKredit vil understøtte kommuners og regioners ambitioner for bæredygtig omstilling ved at tilbyde grønne lån i henhold til foreningens rammer for grøn långivning og grønne ob­liga­tions­ud­ste­del­ser (Green Bond Framework).
  • Miljø- og klimahensyn: KommuneKredit vil arbejde for at minimere virksomhedens miljø- og kli­ma­be­last­ning i forbindelse med drift og indkøb.
  • Mangfoldighed og trivsel: KommuneKredit vil understøtte rummelighed, mangfoldighed, faglig udvikling og trivsel på arbejdspladsen og har nultolerance over for enhver form for diskrimination og chikane.
  • God for­ret­nings­e­tik: KommuneKredit vil til enhver tid udvise god sel­skabs­le­delse gennem ansvarlig og effektiv ledelse og har nultolerance over for enhver form for bestikkelse og korruption.
  • Åbenhed og kommunikation: KommuneKredit vil skabe gen­nem­sig­tig­hed med en åben og tydelig kommunikation om de positive såvel som negative miljømæssige og sociale påvirkninger, som virksomhedens aktiviteter giver anledning til.

Politikken bliver løbende udmøntet i aktiviteter og målsætninger, der besluttes i direktionen eller bestyrelsen.

5. Ekstern rapportering

Der rapporteres årligt om KommuneKredits arbejde med ESG i foreningens årsrapport. Årsrapporten godkendes i bestyrelsen. ESG-rapporteringen i årsrapporten skal redegøre for foreningens aktiviteter og resultater ift. ESG, status på ESG-målsætninger, beskrive eventuelle nye målsætninger samt udviklingen i foreningens ESG-nøgletal.

6. Ikrafttræden, of­fent­lig­gø­relse og revision

Politikken træder i kraft efter bestyrelsens godkendelse og skal være offentlig tilgængelig på www.kommunekredit.dk. Politikken revideres efter behov, og ændringer skal godkendes af bestyrelsen. 

Kontakt os

Vil du høre mere om jeres muligheder for at finansiere lokale projekter eller investeringer, er du velkommen til at kontakte vores kundeafdeling.

Vores telefoner er åbne

Mandag til torsdag
09:00 – 16:00
Fredag
09:00 – 14:00