2023 i KommuneKredit

Ny lov om KommuneKredit, udstedelse af den 8. grønne obligation, fremdrift på vores 9 strategiske ESG-mål og lån og leasing for 190 mia. kr. ved årets udgang. Det var nogle af milepælene for KommuneKredit i 2023. Her på siden kan du læse mere om årets gang i KommuneKredit, finde vores seneste årsrapport og høre vores ad­mi­ni­stre­rende direktør, direktør og finans- og bæ­re­dyg­tig­heds­di­rek­tør fortælle om årets højdepunkter.

Fremgang i vores arbejde med ESG

I 2023 har vi haft god fremdrift på tværs af vores 9 strategiske ESG-målsætninger. Det fortæller direktør Henrik Andersen mere om her.

Se kort film om vores arbejde med ESG

Nedslags­punk­ter i 2023

4,2 %

Egen­ka­pi­tal­grad

Med en egen­ka­pi­tal­grad over 3 pct. er KommuneKredit passende kapitaliseret.

Opgjort pr. 31.12.2023

65 %

Kapitalprocent

Den høje kapitalprocent afspejler den lave risiko, der er forbundet med vores for­ret­nings­mo­del.

Opgjort pr. 31.12.2023

125 år

Sikker og stabil

uden tab på udlån eller leasing

Som supplement til overvågning og styring af vores finansielle risici har vi særligt fokus på en række ikke-finansielle risici, der vedrører drift og udvikling af vores forretning. Det drejer sig om f.eks. operationel risiko – herunder IT-risiko – ESG-risiko og com­pli­an­ce­ri­siko.

Jonas Toft Månsson

For­ret­nings­ud­vik­lings- og risikodirektør

Læs mere om arbejdet med risici i Årsrapport 2023

ESG-målsætninger på sporet

Vores grønne låneportefølje er steget fra 21 pct. i 2022 til 22 pct. i 2023. På nuværende tidspunkt har vi reduceret vores egen CO2-udledning med 52 pct. i forhold til 2018. For den resterende udledning har vi indgået en kli­makom­pen­sa­tions­af­ta­le om skovrejsning.

Opgjort pr. 31.12.2023

Fortsat stærke ESG-ratings

Vi fastholder vores stærke ESG-ratings fra ISS ESG, MSCI og Sustainalytics.

Opgjort pr. 31.12.2023

Arbejde med ESG-data

For at fastlægge am­bi­tions­ni­veau­et for vores ESG-data og -rapportering, afdækker vi løbende vores investo- rers behov for ESG-data.

Væksten i udlån er primært drevet af byggekreditter til fjern­var­me­sel­ska­ber, der er i gang med at etablere og udvide fjern­var­me­om­rå­der og andre investeringer, som er relateret til den grønne omstilling. For leasing er væksten blandt andet drevet af overgangen fra køretøjer på fossile brændstoffer til eldrevne køretøjer.

Morten Søtofte

For­ret­nings­sup­port- og øko­no­mi­di­rek­tør

Læs regn­skabs­be­ret­nin­gen i Årsrapport 2023

Hent rapporter

Projekter vi har finansieret i 2023

Kontakt os

Vil du høre mere om jeres muligheder for at finansiere lokale projekter eller investeringer, er du velkommen til at kontakte vores kundeafdeling.

Vores telefoner er åbne

Mandag til torsdag
09:00 – 16:00
Fredag
09:00 – 14:00