Låneformål og løbetider

KommuneKredit yder lån til de formål og med de løbetider, der er beskrevet i Økonomi- og Indenrigsministeriets lånebekendtgørelse. KommuneKredit kan ikke yde lån til konkurrenceudsatte-eller kommercielle formål.

 

Lån kan ikke løbetidsforlænges udover den maksimale løbetid, der var gældende for de pågældende formål ved lånets etablering.

 

Kommuner og regioner

Kommuner og regioner har som hovedregel mulighed for at etablere lån med en løbetid på op til 25 år til de formål, der er beskrevet i lånebekendtgørelsen samt på baggrund af eventuelle dispensationer fra Økonomi- og Indenrigsministeriet. Dette er eksempelvis lån til finansiering af anlægsudgifter vedrørende byfornyelse, klimatilpasningsprojekter, flygtningeboliger, energibesparende foranstaltninger m.v.

 

Hvis lånet har en løbetid på 25 år forudsættes det, at der årligt afdrages på lånet som et annuitets- eller serielån. Vælges der afdragsfrihed i et enkelt år, reduceres den maksimale løbetid til 15 år. Hvis lånet etableres som et stående lån, er den maksimale løbetid 10 år.

 

Pleje- og ældreboliger kan finansieres med en løbetid på op til 30 år. Dog kan udgifter til grundkapital og servicearealer ikke lånefinansieres, med mindre Økonomi- og Indenrigsministeren har meddelt dispensation hertil. Reglerne for låneoptagelsen er for kommunerne bestemt af deres lånebekendtgørelse § 2, stk. 1 nr. 12 og for regionerne i deres lånebekendtgørelse § 1, stk. 2 nr. 1.

 

Opførelse eller erhvervelse af kommunale almene pleje- eller ældreboliger finansieres med støttede lån, hvor Staten betaler en del af ydelsen på lånene. Transport-, bygnings- og boligministeren bestemmer løbende hvilken type lån, der skal anvendes. Fra 1. januar 2018 anvendes rentetilpasningslån med fast rente i 1 år.

 

Udgiften til udbedrings- og renoveringsarbejder af kommunale almene pleje- eller ældreboliger i medfør af lov om almene boliger m.v. kan finansieres med de lånetyper, som kan etableres inden for rammerne af lånebekendtgørelsen.

 

Herudover er der låneadgang til finansiering af skæve boliger med en løbetid op til 30 år.

 

Sociale, kulturelle og undervisningsmæssige formål

Lån med kommunal garantistillelse, til ejendomme vedr. sociale, kulturelle og undervisningsmæssige formål, kan etableres med en løbetid på op til 30 år.

 

Varmeforsyning

Lån til kollektive energiforsyningsanlæg kan etableres med en løbetid på op til 30 år og med op til 5 års afdragsfrihed.

 

Vand- og spildevandsforsyning

Lån mod kommunal garantistillelse til vand og spildevandsselskaber kan etableres med løbetid op til 25 år. Hvis selskabet er omfattet af vandsektorlovens § 16, kan lån etableres med en løbetid på op til 40 år.

 

Skriv til: Udlånsafdelingen