Ejendomsleasing

Leasing kan være et alternativ til leje eller køb af en ejendom.

 

Ejendomsleasing kan skræddersys med hensyn til ydelsesprofil, løbetid m.v.

 

Regler for kommunal ejendomsleasing

Mulighederne for leasing af ejendom i den kommunale sektor er begrænset jf. reglerne i Lånebekendtgørelsen.

 

Jf. Lånebekendtgørelsen § 4 stk. 1 punkt 7 vil:

Indgåelse af aftaler, herunder leje- og leasingaftaler, om benyttelse af ejendomme. lokaler m.v., eller aftale om drift af institutioner, hvis etablering kan sidestilles med en kommunal anlægsopgave blive henregnet en kommunes låntagning.

Jf. § 4 stk. 2 – 8 vil ovennævnte leje- og leasingaftaler dog ikke blive betragtet som låntagning, hvis kommunen samtidig deponerer et beløb eller deponerer obligationer på en særskilt konto i et pengeinstitut eller realkreditinstitut eller KommuneKredit.

 

Sale and lease back (sælg og lej tilbage aftaler).

Indtil juni måned 2000 benyttede flere kommuner muligheden for at indgå sale and lease back aftaler for visse kommunale bygninger.

 

Den umiddelbare fordel ved sale and lease back arrangementet var, at kommunen fik mulighed for at frigøre likviditet, som er bundet i ejendommene.

 

Jf. lånebekendtgørelsen § 12 er reglerne nu ændret således at:

En kommunalbestyrelse ikke uden Indenrigsministeriets godkendelse kan indgå en aftale, herunder leje- og leasingaftale, om benyttelse af ejendomme, lokaler og anlæg m.v., der før aftalens indgåelse har været i kommunens eje. Ministeriet fastsætter betingelser for godkendelsen, herunder de nærmere vilkår for deponeringen.

 

Det kan oplyses, at det bl.a. er en betingelse, for at dispensationen kan gives, at arrangementet ikke påfører kommunen væsentlig økonomisk risiko, og at arrangementet ikke er spekulativt.

 

Generel dispensation til indgåelse af lejemål til etablering af fælleskommunale skattesamarbejder uden deponering

Indenrigsministeriet har den 1. maj 2003 indført en generel dispensation til, at kommunerne indtil videre kan indgå lejemål eller leasingaftaler til etablering af fælleskommunale skattesamarbejder uden, at der skal deponeres efter reglerne i Lånebekendtgørelsens § 4.

 

Leasing eller lån

Leasing af ejendom er på grund af tilvejebringelse af nødvendige dokumenter (skødepapirer o. lign.), eventuelle tinglysningsafgifter samt skatte- og afskrivningsforhold m.v. ofte mere omkostningskrævende end traditionelle finansielle leasingaftaler.

 

Da disse omkostninger enten vil blive indeholdt i finansieringsrenten eller opkrævet særskilt, vil ejendomsleasing normalt være dyrere end en traditionel lånefinansiering i KommuneKredit.

 

Kommunerne kan dog af forskellige årsager alligevel vælge at leje frem for eje, hvorfor leasing kan være et alternativ.

 

Ejendomsleasing hos KommuneLeasing

KommuneLeasing tilbyder leasing af såvel nye som allerede opførte ejendomme, herunder administrationsbygninger, skoler, daginstitutioner, plejehjem, hospitalsbyggeri, bygninger til skattesamarbejder, busdepoter, brand- og redningsstationer m.v.

 

Nye ejendomme

Ved leasing af nye ejendomme vil KommuneLeasing for så vidt angår de økonomiske forhold normalt indtræde i eventuelle indgåede entrepriseaftaler på vegne af kommunen/regionen.

 

Entrepriseaftalen vil blive suppleret med en ”Trepartsaftale”, der regulerer de juridiske og økonomiske forhold mellem kommunen/regionen, KommuneLeasing og entreprenøren. Indholdet af trepartsaftalen aftales individuelt herunder de praktiske forhold omkring tilsyn med og kontrol af byggeriet.

 

Normalt vil projektering og opførelse af ejendommen ske efter kommunens anvisning og under kommunens ansvar. Kommunen vil herunder selv stå for projektering, godkendelse og administration af entrepriseaftalen med entreprenøren samt foretage løbende tilsyn m.v. med byggeriet af bygningen.

 

I forbindelse med bygningens opførelse finansierer KommuneLeasing alle udlæg ved byggeriet.

 

Eksisterende ejendomme

I forbindelse med at en kommune ønsker at lease en eksisterende ejendom, kan KommuneLeasing tilbyde at købe ejendommen af sælger og efterfølgende lease den til kommunen.

 

Såfremt kommunen ønsker at foretage istandsættelser, om- og tilbygninger til ejendommen kan dette tilbydes på vilkår som beskrevet under nybyggeri.

 

Almindelige leasingvilkår

Minimumsbeløb

Anskaffelsessummen for ejendommen skal normalt overstige 3 mio. kr.

 

Løbetid

Leasing af fast ejendom indgås typisk med løbetider på 10 – 25 år med mulighed for købsoption i leasingperioden.

 

Leasingydelse

Leasingydelsen kan baseres på såvel fast som variabel rente. I etableringsfasen er renten altid baseret på variabel rente.

 

Anvisningspligt

Ved leasingperiodens afslutning er kommunen forpligtet til at anvise en køber af ejendommen til den aftalte pris.

 

Ved eventuelt køb overtager kommunen den på ejendommen eventuelt påhvilende momsreguleringsforpligtigelse efter gældende regler.

 

Løbende driftsomkostninger

Udover den aftalte leasingydelse afholder kommunen samtlige forbrugsudgifter samt omkostninger ved ejendommens drift, herunder skatter, afgifter, forsikringer samt ud- og indvendig vedligeholdelse som var man ejer.

 

Dispositionsret

Kommunen har fuld dispositionsret over den leasede ejendom. Eventuel udlejning af lokaler i bygningen skal ske på markedsmæssige vilkår.

 

Dokumenter

KommuneLeasing udfærdiger nødvendige dokumenter for leasingarrangementet.

 

Eventuelle tinglysningsafgifter til skøde afholdes af kommunen.