Lån til selskaber og foreninger med kommunal garanti

Procedure for ansøgning om lån

Når andre enheder end offentlige myndigheder ønsker at optage lån i KommuneKredit, fx et selskab eller en forening, er det betinget af, at en kommune eller en region stiller en 100 pct. garanti for lånet. 

 

Ønsker en ikke-offentlig enhed at optage et lån hos KommuneKredit, skal der derfor tages kontakt til den kommune eller region, hvori enheden er hjemmehørende, med anmodning om garantistillelse for lånet. Beslutning om garantistillelse skal vedtages af kommunalbestyrelsen eller regionsrådet. 

 

Til brug for behandling af garantistillelsen i kommunen eller regionen eller i forbindelse med den ikke-offentlige enheds beslutning om lånoptagelse tilbyder KommuneKredit at udarbejde et vejledende forslag til, hvordan finansieringen kan tilrettelægges. 

 

Henvendelse til KommuneKredit vedr. låneforslag kan ske via mail til kunde@kommunekredit.dk og pr. telefon 33 11 15 12. 

 

Udover beslutningen om garantistillelse fra en kommune eller en region er det en forudsætning for bevilling af lånet, at KommuneKredit vurderer, at låneformålet ligger inden for de gældende kommunalretlige og statsstøtteretlige rammer

 

KommuneKredit anmoder i forbindelse med en ansøgning om lån om følgende dokumentation: 

  1. LåneformålKort beskrivelse af låneformålet og de anlægsinvesteringer, som skal finansieres. 
  2. Beslutning om lånoptagelse Kopi af låntagers beslutning om lånoptagelsen, f.eks. referat fra et bestyrelsesmøde eller en generalforsamling, jf. selskabets vedtægter.  
  3. Garanti Kopi af kommunalbestyrelsens/regionsrådets beslutning om garantistillelse. 

 

Låntager skal forud for lånoptagelsen beslutte, hvordan finansieringen skal sammensættes. KommuneKredit vejleder generelt gerne om, hvilke(-t) lån, der bedst kan opfylde det aktuelle finansieringsbehov.  

 

Før et lån kan etableres, skal følgende være besluttet af låntager: 

  • Lånebeløb og låntype 
  • Udbetalingsdato 
  • Løbetid i antal år 
  • Antal betalingsterminer pr. år, typisk 2 eller 4 terminer 
  • Afdrag, f.eks. annuitets- eller serielån 
  • Evt. afdragsfri periode 

 

Ønsker låntager at optage etlån med fast rente i hele eller dele af lånets løbetid, afgives et mandat til KommuneKredit til at fastsætte rentesatsen i markedet, før lånet etableres.  

 

KommuneKredit er omfattet af hvidvasklovgivningen, og derfor skal alle kunder i KommuneKredit, både ved oprettelsen som kunde og løbende igennem kundeforholdet, gennemgå en kundekendskabsprocedure. KommuneKredit skal i den forbindelse fx oplyses om, hvem der er de reelle ejere af vores kunde og klarlægge kundens ejerforhold. 

 

Når garantien er stillet af kommune eller region, finansieringsformen er endeligt besluttet af låntager, og ovenstående er oplyst over for KommuneKredit, behandler KommuneKredit låneansøgningen. 

 

Sagsbehandlingstiden kan variere afhængig af låneformålet og sagen i øvrigt.   

 

Når lånet er bevilliget, fremsendes lånedokumenterne til låntager pr. e-mail. Låntager udskriver selv dokumenterne og underskriver dem i henhold til låntagers gældende tegningsregler. Derefter foranlediger låntager, at den eller de garanterende kommuner underskriver lånedokumenterne behørigt. Gældsbreve og kreditkontraker udstedt til KommuneKredit er omsætningsgældsbreve, og de originale underskrevne dokumenter skal derfor returneres med anbefalet post. Først når KommuneKredit har modtaget de originale underskrevne lånedokumenter, kan lånebeløbet udbetales.