Lån til selskaber og foreninger med garanti

Procedure for ansøgning om lån

Når andre enheder end offentlige myndigheder ønsker at optage lån i KommuneKredit, fx et selskab eller en forening, er det betinget af, at en kommune eller en region stiller en 100 pct. garanti for lånet. 

 

Ønsker I som ikke-offentlig enhed at optage et lån hos KommuneKredit, skal I kontakte den kommune eller region, hvor I er hjemmehørende, og bede dem om at stille garanti for lånet. Beslutning om garantistillelse skal vedtages af kommunalbestyrelsen eller regionsrådet. 

 

Til brug for behandling af garantistillelsen i kommunen eller regionen eller i forbindelse med jeres beslutning om lånoptagelse tilbyder KommuneKredit at udarbejde et vejledende forslag til, hvordan finansieringen kan sættes sammen. 

Henvendelse til KommuneKredit vedr. låneforslag kan ske via mail til kunde@kommunekredit.dk og pr. telefon 33 11 15 12. 

Krav til dokumentation

I skal til brug for vores sagsbehandling oplyse:

 1. Selskabets navn, adresse og CVR-nr.
 2. Selskabets gældende vedtægter inkl. dokumentation for tegningsret, hvis den er delegeret.
 3. Dokumentation af hvem der er tegningsberettiget, eks. referat fra det konstituerende bestyrelsesmøde.
 4. Dokumentation af selskabets beslutning om lånoptagelse – f.eks. referat fra et bestyrelsesmøde eller en generalforsamling, jf. selskabets vedtægter.
 5. Dokumentation af kommunal/regional beslutning om at stille garanti inkl. dokumentation af kommunens eller regionens sagsbehandling – eks. et referat.
 6. En beskrivelse af låneformålet, dvs. hvilke anlæg der skal finansieres.
 7. Fulde navne og emailadresser på selskabets reelle ejere til brug for efterfølgende NemID legitimation i henhold til reglerne om hvidvask og terrorfinansiering.
 8. Dokumentation for selskabets kontooplysninger, eks. et kontoudskrift.

Valg af finansieringsform

I skal forud for lånoptagelsen beslutte, hvordan finansieringen skal sammensættes, f.eks. via en indledende Byggekredit, der først senere i forløbet konverteres til lån. KommuneKredit vejleder generelt gerne om, hvilke(-t) lån, der bedst kan opfylde jeres aktuelle finansieringsbehov.  

 

Før et lån kan etableres, skal I beslutte følgende: 

 • Lånebeløb og låntype 
 • Udbetalingsdato 
 • Løbetid i antal år 
 • Antal betalingsterminer pr. år, typisk 2 eller 4 terminer 
 • Afdrag, f.eks. annuitets- eller serielån 
 • Evt. afdragsfri periode 

 

Ønsker I at optage et lån med fast rente i hele eller dele af lånets løbetid, skal I afgive et mandat til KommuneKredit til at fastsætte rentesatsen i markedet, før lånet etableres.  

 

Sagsbehandlingstiden kan variere afhængig af låneformålet og sagen i øvrigt.   

 

De sidste vigtige skridt inden udbetaling

Når lånet er bevilliget, fremsendes lånedokumenterne til jer pr. e-mail.

 

I udskriver selv dokumenterne og underskriver dem i henhold til jeres gældende tegningsregler.

 

Derefter sørger I for, at den eller de garanterende kommune(r)/region(er) underskriver lånedokumenterne behørigt.

 

Gældsbreve og kreditkontrakter udstedt til KommuneKredit er omsætningsgældsbreve, og de originale underskrevne dokumenter skal derfor returneres med anbefalet post.

 

Lånebeløbet kan først udbetales, når KommuneKredit har modtaget de originale underskrevne lånedokumenter.

 

Vi skal tjekke, hvem jeres reelle ejere er

KommuneKredit er omfattet af hvidvasklovgivningen, og derfor skal alle kunder i KommuneKredit, både ved oprettelsen som kunde og løbende igennem kundeforholdet, gennemgå en kundekendskabsprocedure. KommuneKredit skal i den forbindelse legitimere, hvem der er jeres reelle ejere samt klarlægge jeres ejerforhold. 

Læs mere om kundekendskabsproceduren her

Vi skal tjekke låneformål

Udover beslutningen om garantistillelse fra en kommune eller en region er det en forudsætning for bevilling af lånet, at KommuneKredit vurderer, at låneformålet ligger inden for de gældende kommunalretlige og statsstøtteretlige rammer