Medico-teknisk udstyr

På sundhedsområdet har leasingfinansiering et stort omfang især vedrørende medico-teknisk udstyr.

 

Et af de største områder er MR- og CT-scannere samt øvrigt røntgen- og behandlingsudstyr. Disse ofte meget budgetmæssigt tunge anskaffelser, sammenholdt med den teknologiske levealder på mellem 5 og 10 år har medført et betydeligt leasingomfang som alternativ til egenfinansiering.

 

På samme måde som for andre længerevarende anskaffelser, betales der via leasingfinansieringen i takt med udstyrets levetid i stedet for den ofte belastende engangsudgift ved anskaffelsen.

 

Leasing hos KommuneLeasing

KommuneLeasing tilbyder finansiel leasing af medico-teknisk udstyr.

 

    • Ved finansiel leasing står KommuneLeasing alene for finansieringen af det ønskede materiel.
    • Brugeren vælger selv udstyret og forhandler samtlige priser og leveranceforhold m.v. med den ønskede leverandør, nøjagtig som hvis brugeren selv ville købe materiellet.
    • Leverandøren fakturerer herefter materiellet til KommuneKredit, og udstyret leveres til brugeren.
    • I leasingperioden har brugeren fuld brugsret over det leasede materiel og betaler for dette med en leasingydelse.
    • Brugeren afholder selv alle vedligeholdelsesomkostninger, serviceudgifter m.v.

 

Vilkår i tillæg til Almindelige Bestemmelser for Leasing

Ved alle anskaffelser af Medico-teknisk udstyr gælder følgende vilkår i tillæg til Almindelige Bestemmelser for Leasing (ABL) § 8 om leasingtagers ansvar:

 

KommuneLeasing har som finansiel leasinggiver ikke haft nogen fysisk håndtering af leasing-genstanden, foretager ikke nogen forhandling med leverandøren, har ikke faglig viden om leasing-genstanden og vejleder ikke om valg eller brug af leasing-genstanden eller lignede. KommuneKredit har ikke taget initiativ til leasingforholdet og har ikke deltaget i markedsføring af leasing-genstanden.

 

Leasingtager påtager sig ethvert ansvar og enhver forpligtelse, som måtte være pålagt ejeren, importøren eller distributøren af leasing-genstanden i henhold til lov om medicinsk udstyr (lov nr. 139 af 15. februar 2016) med tilhørende bekendtgørelser, forordning (EU) 2017/745 om medicinsk udstyr (MD-forordningen) og forordning (EU) 2017/746 om medicinsk udstyr til in vitro-diagnostik (IVD-forordningen), herunder krav om mærkning af medicinsk udstyr, indberetning til Lægemiddelstyrelsen og andre myndigheder af fejl i medicinsk udstyr og registrering af medicinsk udstyr i Lægemiddelstyrelsens registre.

 

Dette ansvar omfatter desuden anden eventuelt relevant produktspecifik regulering vedr. leasing-genstanden, herunder strålebeskyttelsesloven (lov nr. 23 af 15. januar 2018) med tilhørende bekendtgørelser.