Generelle lånevilkår

I vores generelle lånevilkår har vi samlet et overblik over de vilkår, der gælder for lån med fast rente, variabel rente og ren­te­til­pas­ning samt byggekredit. Her kan du blandt andet læse om udbetaling af lån og byggekreditter, betalinger og ekstraordinære afdrag.

De generelle lånevilkår gælder fra den 1. marts 2024.


Når KommuneKredit yder lån til grønlandske kommuner og kommunale enheder, finder pkt. 1 i disse generelle lånevilkår ikke anvendelse.

Generelt

1. Lån i KommuneKredit

KommuneKredit yder lån i henhold til lov om kre­dit­for­e­nin­gen af kommuner og regioner i Danmark.

Lån ydes til kommunale og regionale formål inden for rammerne af de regler, som er fastsat om kommunernes og regionernes låntagning, og skal endvidere være i over­ens­stem­melse med EU’s stats­støt­te­reg­ler.

KommuneKredit kan yde lån til kommuner, regioner, kommunale fællesskaber samt til selskaber og institutioner, når en eller flere kommuner eller regioner har stillet 100 pct. garanti for lånet.

Det er en forudsætning for KommuneKredits bevilling af et lån, at ovenstående betingelser om låneformål og eventuel garanti er opfyldt. KommuneKredit skal modtage de nødvendige oplysninger fra låntager til brug for vurdering heraf.

Renten plus en eventuel bidragssats afspejler den af låntager valgte låntype. Renten og bidragssatsen fastsættes, så alle låntagere til enhver tid sikres de billigst mulige lån, jf. også KommuneKredits udlånspolitik, som kan findes på KommuneKredits hjemmeside under "Vilkår for byggekredit og lån".

2. Definitioner

(i) Ved en bankdag forstås de dage, hvor danske banker til enhver tid har åbent for almindelige bank­for­ret­nin­ger.

(ii) Ved be­ta­lings­kon­ven­tion forstås følgende konvention:

Modified Following Business Day Convention: Hvis betalingen falder på en dag, der ikke er en bankdag i henhold til gældsbrevet, rykkes betalingsdagen til den følgende bankdag.
 
Undtagelse:
Hvis den justerede ren­te­be­ta­lings­dag falder i en ny kalendermåned, rykkes ren­te­be­ta­lings­da­gen tilbage til den sidste bankdag i den foregående kalendermåned.

(iii) Ved forfaldsdato forstås den dato, hvor en låneydelse senest skal betales.

(iv) Ved fri­gø­rel­ses­dato forstås den dato, hvor låntager tidligst kan betale en låneydelse.

(v) Ved garanti forstås en selv­skyld­n­er­k­au­tion stillet over for KommuneKredit, som er uigenkaldelig og gælder uden betingelser, så længe låntager har udestående forpligtelser over for KommuneKredit i henhold til lånet.

(vi) Ved et grønt lån forstås et lån, som skal finansiere visse bestemte kategorier af grønne an­lægs­in­ve­ste­rin­ger, herunder kli­ma­til­pas­nings- projekter, ener­gibe­spa­rende for­an­stalt­nin­ger i bygninger og CO2-reducerende investeringer, og hvor låntager har fremsendt nærmere oplysninger om den grønne investering til KommuneKredit. Når KommuneKredits Grønne Komite på den baggrund har truffet beslutning om, at lånet er et grønt lån, indgår lånet i en grøn ud­låns­por­te­føl­je, som KommuneKredit kan finansiere ved at udstede grønne obligationer. KommuneKredit udsteder herefter et grønt certifikat til låntager.

Et grønt lån kan ydes som et af de under pkt. 16-18 nævnte låntyper. På KommuneKredits hjemmeside under ”ESG” findes nærmere information om grønne lån og grønne obligationer.

(vii) Ved markedsværdien af et lån forstås den til­ba­ge­dis­kon­te­rede værdi af fremtidige betalinger, baseret på de på dagen gældende udlånsrenter.

Generelt vil markedsværdien af lånet være højere end den nominelle restgæld, hvis den gældende rente er lavere, end renten var på det tidspunkt, hvor lånet blev optaget (eller, hvis relevant, på seneste gen­hand­lings­dato). Omvendt vil markedsværdien af lånet generelt være lavere end den nominelle restgæld, hvis den gældende rente er højere, end renten var på det tidspunkt, hvor lånet blev optaget (eller, hvis relevant, på seneste gen­hand­lings­dato).
 
(viii) Ved en ren­te­kon­ven­tion forstås en af følgende konventioner:

Aktuelle/360
Det faktiske antal dage i renteperioden i forhold til et år på 360 dage.

30/360
Antallet af dage i renteperioden, baseret på at hver kalendermåned er 30 dage, og et år er på 360 dage.

Undtagelser:
Hvis den sidste dag i renteperioden er den 31. dag i måneden, og perioden ikke startede den 30. eller 31. dag i en måned, forlænges den sidste måned til 31 dage.

Hvis den sidste dag i renteperioden er 28. februar, forlænges renteperioden ikke.

Unadjusted
Renteperiodens længde er fast, dvs. at der altid er samme antal dage i hver renteperiode, og rentebeløbet kan derfor ikke justeres.

Adjusted
Renteperiodens længde kan variere fra en ren­te­be­ta­lings­dato til den næste ren­te­be­ta­lings­dato, og rentebeløbet kan derfor justeres.

3. De samlede vilkår for et lån

Gældsbrevet underskrives på vegne af låntager med digital signatur i form af MitID. 

De specifikke vilkår for et lån (hovedstol, rente, rentetillæg/-fradrag, løbetid og afdrag mv.) fremgår af gældsbrevet.

Endvidere fremgår den specifikke rente- og be­ta­lings­kon­ven­tion, der er gældende for et lån, af gældsbrevet.

Gældsbrevet underskrives på vegne af låntager med digital signatur i form af enten NemID eller MitID.

Når gældsbrevet henviser hertil, gælder endvidere KommuneKredits til enhver tid gældende generelle lånevilkår.

4. Bidragssats

KommuneKredit kan til enhver tid opkræve en bidragssats på alle typer lån. De gældende satser for de enkelte låntyper kan findes på KommuneKredits hjemmeside  under  ”Lån”.
 
Ændringer af bidragssatsen kan ske med øjeblikkelig virkning, hvis ændringerne er til låntagers fordel. I andre tilfælde kan KommuneKredit ændre bidragssatsen med 3 måneders varsel til den 1. i en måned.

5. Kundekendskab

KommuneKredit har i henhold til hvid­va­s­k­lov­giv­nin­gen pligt til at indhente og opbevare legitimation på den eller de personer, som anses for at være låntagers reelle ejere. KommuneKredit vil derfor både ved opstart af kundeforholdet og løbende gennemføre en kun­de­kend­skabs­pro­ce­dure. KommuneKredit kan først bevillige en byggekredit eller et lån, når kun­de­kend­skabs­pro­ce­du­ren er gennemført/ opdateret.

Låntager har pligt til at medvirke til gennemførelse af kundekendskabs-proceduren. I modsat fald vil KommuneKredit ikke kunne indgå eller opretholde byggekreditten eller lånet, jf. også pkt. 12(vi) om misligholdelse.

6. Udbetaling af lån og byggekreditter

Lån
Lån udbetales til kurs 100 på den i gældsbrevet fastsatte dato, forudsat at KommuneKredit har modtaget underskrevet gældsbrev senest 5 bankdage inden ud­be­ta­lings­da­to­en.

Inden udbetalingen af et lån fremsender KommuneKredit bekræftelse på den aftalte overførsel med oplysning om, hvornår lånet udbetales til låntagers konto, eller, hvis det er aftalt, at låneprovenuet anvendes til indfrielse af et andet lån.

Lån og træk på byggekredit udbetales til en konto i låntagers navn, som låntager skriftligt har anvist ved aftalens indgåelse. KommuneKredit kan stille krav om udbetaling til låntagers NemKonto. Eventuelle ændringer af kon­toop­lys­nin­ger skal meddeles til KommuneKredit mindst 5 bankdage før ud­be­ta­lings­da­to­en.

Byggekredit
Udbetaling i henhold til en byggekredit forudsætter, at KommuneKredit har modtaget underskrevet kreditkontrakt samt underskrevet fuldmagt senest 5 bankdage inden ønsket træk på byggekreditten.

Anmodning om udbetaling i henhold til en byggekredit kan alene ske i over­ens­stem­melse med særskilt fuldmagt. Udbetaling sker til en konto i låntagers navn, som låntager har oplyst i samme fuldmagt. KommuneKredit kan stille krav om udbetaling til låntagers NemKonto.

7. Ændringer af låneaftalen inden udbetaling af lånet

Hvis låntager, efter at have bemyndiget KommuneKredit til at fastlægge de specifikke lånevilkår, inden den aftalte ud­be­ta­lings­dato

a) ønsker at træde tilbage fra hele eller dele af det aftalte lån,
b) ønsker at ændre vilkårene for lånet eller
c) ikke returnerer gældsbrevet i underskrevet stand i rette tid, jf. pkt. 6

kan KommuneKredit – på baggrund af de konkrete omstændigheder – opkræve låntager de hermed forbundne direkte omkostninger for KommuneKredit, fx omkostninger som følge af annullering af finansielle kontrakter, som KommuneKredit har indgået for at risikoafdække lånet, eller omkostninger i forbindelse med den ændrede lik­vi­di­tets­stil­ling i KommuneKredit, som kan opstå som følge af den manglende udbetaling af lån.

8. Betaling af ydelser

Låntager er forpligtet til at tilbagebetale lånet på de i gældsbrevet aftalte vilkår.
KommuneKredit fremsender før en forfaldsdato en be­ta­lings­ad­vi­se­ring om den forestående ydelse på lånet. Be­ta­lings­ad­vi­se­rin­gen fremsendes elektronisk til låntager via Be­ta­lings­ser­vi­ce, alternativt via EAN-nummer.

For at sikre korrekt registrering af betalingen (og at betalingen er sket rettidigt) skal låneydelser overføres enkeltvis med oplysning om lånenummer som reference samt låntagers navn og CVR-nr.

I tilfælde af for sen betaling af en ydelse har KommuneKredit ret til at opkræve morarenter i henhold til rentelovens bestemmelser samt et påkravsgebyr.
Hvis låntager ikke har betalt senest 8 bankdage efter, at KommuneKredit har sendt skriftligt påkrav om betaling af det manglende beløb, forfalder lånet til øjeblikkelig indfrielse, jf. pkt. 12(i).

Forfaldsdatoen er også fri­gø­rel­ses­da­to­en, dvs. den dato, hvor der tidligst kan ske betaling. I tilfælde af førtidig betaling af en ydelse forbeholder KommuneKredit sig ret til at tilbageføre låneydelsen samt opkræve låntager for eventuelle omkostninger forbundet med den førtidige betaling.

9. Ekstraordinær indfrielse

Låntager kan vælge at indfri et lån helt eller delvist med det varsel og på de vilkår, der fremgår nedenfor under de enkelte låntyper, jf. pkt. 15-18.

Indfrielsen sker til ind­fri­el­ses­værdi, som svarer til markedsværdien af lånet på ind­fri­el­ses­tids­punk­tet, som defineret under pkt. 2, tillagt ind­fri­el­ses­om­kost­nin­ger, jf. følgende be­reg­nings­prin­cip­per:

Ind­fri­el­ses­vær­di­en er den til­ba­ge­dis­kon­te­rede værdi af fremtidige betalinger efter ind­fri­el­ses­tids­pun­ket (som anført i den fastlagte til­ba­ge­be­ta­lings­plan). Beregningen er baseret på KommuneKredits udlånsrenter på dagen, der indgås aftale om indfrielse, hvor dis­kon­te­rings­ren­ter­ne er justeret ned med 0,10 procentpoint. I beregningen medtages også afdrag, som ville forfalde efter en eventuel gen­for­hand­lings­dato, som om de forfaldt på gen­for­hand­lings­da­to­en. De 0,10 procentpoint dækker omkostningerne indtil udløbet af KommuneKredits oprindelige finansiering af lånet.

I forbindelse med indfrielse af nogle lån kan KommuneKredit have andre omkostninger eller opnå en gevinst, fx som følge af et behov for at afvikle en eller flere finansielle kontrakter, som KommuneKredit har indgået for at risikoafdække lånet. De omkostninger eller den gevinst, som afviklingen af disse finansielle kontrakter giver KommuneKredit, vil blive indregnet i ind­fri­el­ses­vær­di­en.

10. Uopsigelighed

Lån er uopsigelige fra KommuneKredits side.

Dog gælder der for visse låntyper en undtagelse hertil under særlige markedsforhold, jf. nedenfor i relation til de relevante låntyper.

11. Udfasning af referencerente

Såfremt den myndighed eller organisation, der normalt noterer eller på anden måde fastsætter en anvendt referencerente, måtte ophøre med at notere den anvendte referencerente, vil KommuneKredit beregne renten på lånet på basis af en alternativ markedsrente. KommuneKredit vil fremsende særskilt meddelelse til låntager om ophøret, samt hvilken alternativ markedsrente KommuneKredit vil anvende.

Såfremt KommuneKredit vurderer, at der er indtrådt en situation, der indebærer, at den anvendte referencerente står i misforhold til de aktuelle renter på det danske pengemarked, kan KommuneKredit uden varsel suspendere anvendelsen af re­fe­ren­ce­ren­ten og i stedet beregne renten på lånet på basis af en alternativ pen­ge­mar­keds­rente. I mangel af en alternativ pen­ge­mar­keds­rente vil KommuneKredit fastsætte renten på lånet på baggrund af mar­keds­si­tu­a­tio­nen. KommuneKredit vil fremsende særskilt meddelelse til låntager om suspensionen og den alternative rente og vil fremsende særskilt meddelelse ved en senere ophævelse af suspensionen.

12. Låntagers misligholdelse

Det betragtes som misligholdelse af et lån, hvis:

i. låntager ikke rettidigt betaler afdrag, renter, bidragssats eller andre beløb, opkrævet af KommuneKredit i henhold til gældsbrevet og de generelle lånevilkår,

ii. låntager standser sine betalinger, indleder eller undergives re­kon­struk­tions-behandling, erklæres konkurs, træder i solvent likvidation, beder om akkord eller indleder forhandlinger om frivillig akkord eller i øvrigt tages under anden form for in­sol­vens­be­hand­ling uanset arten heraf,

iii. låntager afhænder sine aktiviteter, eller en væsentlig del deraf nedlægges eller ophører,

iv. en eller flere garantier til sikkerhed for et lån bortfalder eller erklæres ugyldige, uanset årsagen hertil,

v. låntager ikke straks orienterer KommuneKredit skriftligt om ændringer, der har væsentlig indflydelse på låntagers låneadgang i KommuneKredit, jf. pkt. 1, fx vedtægts­æn­drin­ger samt ændringer i ejerforhold,

vi. låntager ikke afgiver de nødvendige oplysninger ved gennemførelse af KommuneKredits kundekendskabs- procedure, jf. pkt. 5, eller

vii. låntager misligholder andre væsentlige forpligtelser over for KommuneKredit.

I tilfælde af misligholdelse og efter udløb af eventuelle fastsatte frister kan KommuneKredit ophæve lånet og kræve øjeblikkelig indfrielse af lånet. KommuneKredit opgør i det tilfælde det endelige beløb til indfrielse af de udestående forpligtelser, dvs. restgæld, renter og andre omkostninger, på grundlag af KommuneKredits principper for ind­fri­el­ses­be­reg­ning, jf. pkt. 9. KommuneKredit kan endvidere kræve eventuelle yderligere omkostninger og tab erstattet i henhold til dansk rets almindelige er­stat­nings­reg­ler.

13. KommuneKredits er­stat­nings­ansvar 

KommuneKredit er er­stat­nings­ansvar­lig, hvis KommuneKredit på grund af fejl eller forsømmelser opfylder aftalte forpligtelser for sent eller mangelfuldt.

Selv på de områder, hvor der gælder et strengere ansvar, er KommuneKredit ikke ansvarlig for tab, som skyldes:

1: Nedbrud i/manglende adgang til IT-systemer eller beskadigelser af data i disse systemer, der kan henføres til nedennævnte begivenheder, uanset om det er KommuneKredit selv eller en ekstern leverandør, der står for driften af systemerne.

Svigt i strømforsyning eller tele­kom­mu­ni­ka­tion, lovindgreb eller for­valt­nings­ak­ter, na­tur­ka­ta­stro­fer, internationale sundhedskriser, krig, oprør, borgerlige uroligheder, strejke, boykot, blokade, sabotage, terror eller hærværk (herunder computervirus og hacking).

2: Andre omstændigheder, som er uden for KommuneKredits kontrol.

14. Ændringer til de generelle lånevilkår 

KommuneKredit kan ændre de generelle lånevilkår med øjeblikkelig virkning, hvis ændringerne er til låntagers fordel. I andre tilfælde kan KommuneKredit ændre de generelle lånevilkår med et varsel på 3 måneder til den 1. i en måned.

KommuneKredits låntyper

15. Byggekreditter

En byggekredit er en midlertidig finansiering med variabel rente. Byggekreditten etableres med en aftalt maksimal trækningsret. Låntager kan i anlægsperioden løbende trække på kreditten til finansiering af afholdte udgifter. Snarest muligt efter byggearbejdets afslutning skal byggekreditten indfries eller konverteres til et lån, som ydes i henhold til de til enhver tid gældende regler om kommunernes og regionernes låntagning.

Rente
Renten er variabel og beregnes og tilskrives af KommuneKredit på daglig basis. Renten beregnes af den trukne saldo på kreditten.

Udbetaling
Udbetaling i henhold til en byggekredit kan ske efter skriftlig anmodning med minimum 3 bankdages varsel. KommuneKredit kan betinge sig, at låntager fremsender udfyldt og underskrevet ud­be­ta­lings­fuld­magt, jf. pkt. 6. Beløbet vil være til rådighed i pen­ge­in­sti­tut­tet 2-3 bankdage efter KommuneKredits modtagelse af anmodningen.

Indfrielse
Byggekreditten skal indfries på det aftalte ud­løb­s­tids­punkt enten ved en kontant indbetaling eller ved konvertering til et lån. 10 bankdage før udløb eller aftalt indfrielse kan låntager ikke længere trække på byggekreditten.

Såfremt byggearbejdet ikke er afsluttet på ud­løb­s­tids­punk­tet for byggekreditten, kan byggekreditten forlænges efter aftale med KommuneKredit og en eventuel garantistiller. Henvendelse skal ske til KommuneKredit 60 dage inden udløb.

Restgælden på byggekreditten kan, med tillæg af renter, til enhver tid indfries fuldt ud af låntager til kurs 100 med minimum 10 danske bankdages varsel.

Delvis indfrielse kan alene ske i de tilfælde, i) hvor der er trukket et større beløb på byggekreditten, end hvad de faktiske byggeudgifter beløber sig til, eller ii) ved låntagers konvertering af en del af kreditten til et lån, og skal i begge tilfælde ske med minimum 10 danske bankdages varsel. Ved delvis indfrielse som nævnt under ii) nedskrives kredittens maksimum svarende til det konverterede beløb.

16. KKvar-lån

Et KKvar-lån har en variabel rente. Lånet kan efter aftale tilpasses i forhold til løbetid, afdragsprofil og renteperioder. Løbetid, afdragsprofil og renteperioder vil fremgå af gældsbrevet. Lånet kan ydes som et grønt lån.
 
Rente
Renten for ren­te­pe­ri­o­der­ne fastsættes af KommuneKredit senest 2 bankdage før renteperiodens start og vil fremgå af den be­ta­lings­ad­vi­se­ring, der sendes til låntager.

Såfremt der ved lånets etablering er renteperioder, der ikke er standard, kan det aftales, at rentesatsen bliver fastsat ved lineær interpolation mellem rentesatserne for to om­kring­lig­gende standard renteperioder. 

Afdragsprofil
Lånets afdragsforløb og eventuelle ekstraordinære afdrag i lånets løbetid aftales mellem KommuneKredit og låntager for det konkrete lån. Da renten er variabel, vil ydelsen ændre sig i lånets løbetid. Den maksimale løbetid følger de til enhver tid gældende regler om kommunernes og regionernes låntagning.

Indfrielse
Låntager kan med minimum 10 bankdages varsel til en renteperiodes udløb vælge enten helt eller delvist at indfri lånet til kurs 100 eller konvertere lånet til anden låntype.

Såfremt lånet ønskes helt eller delvist indfriet eller konverteret i en renteperiode, vil KommuneKredit beregne de samlede  ind­fri­el­ses­om­kost­nin­ger i over­ens­stem­melse med principperne for ind­fri­el­ses­be­reg­ning i pkt. 9. Opstår der som følge af en indfrielse eller konvertering en renteperiode, der ikke følger standarden for lånet, betaler låntager vedhængende rente baseret på antal dage i den justerede renteperiode samt periodens oprindelige rentesats. 

Særlige markedsforhold
Såfremt KommuneKredit ikke er i stand til at optage lån på det internationale kapitalmarked på grund af nationale eller internationale rente-, valutariske-, politiske eller andre forhold, der ligger uden for KommuneKredits kontrol, forbeholder KommuneKredit sig ret til at opsige et KKvar-lån til indfrielse med 30 dages varsel. KommuneKredit opgør i det tilfælde det endelige beløb til indfrielse af de udestående forpligtelser, dvs. restgæld, renter og andre omkostninger, på grundlag af KommuneKredits principper for ind­fri­el­ses­be­reg­ning, jf. pkt. 9.

17. KKcibor-lån

17a. KKcibor-lån med rentetillæg/-fradrag fastsat for hele lånets løbetid
Et KKcibor-lån har en variabel rente, som har CIBOR som referencerente, og kan tilpasses i forhold til løbetid, afdragsprofil og renteperioder. Løbetid, afdragsprofil, rentetillæg/-fradrag og renteperioder vil fremgå af gældsbrevet. Lånet kan ydes som et grønt lån.

Renten fastlægges i renteperioder. Længden af ren­te­pe­ri­o­der­ne aftales, før lånet etableres, fx 3 eller 6 måneder. Renten for hver renteperiode fastsættes af KommuneKredit senest 2 bankdage før renteperiodens start og vil fremgå af den be­ta­lings­ad­vi­se­ring, der sendes til låntager. Ren­te­be­ta­lin­ger­ne består af den aftalte CIBOR- rente og et fast rentetillæg eller -fradrag.

Såfremt der ved lånets etablering er renteperioder, der ikke er standard, kan det aftales, at rentesatsen bliver fastsat ved lineær interpolation mellem rentesatserne for to om­kring­lig­gende standard renteperioder. 

Rentetillæg eller -fradrag
Rentetillægget eller -fradraget fastsættes ved lånets optagelse og gælder i hele lånets løbetid.

Afdragsprofil
Lånets afdragsforløb og eventuelle ekstraordinære afdrag i lånets løbetid aftales mellem KommuneKredit og låntager for det konkrete lån. Da renten er variabel, vil ydelsen ændre sig i lånets løbetid. Den maksimale løbetid følger de til enhver tid gældende regler om kommunernes og regionernes låntagning.

Indfrielse
Såfremt lånet ønskes helt eller delvist indfriet eller konverteret inden lånets udløb, og dermed mens rentetillægget eller -fradraget er gældende, vil KommuneKredit beregne de samlede ind­fri­el­ses­om­kost­nin­ger i over­ens­stem­melse med principperne for ind­fri­el­ses­be­reg­ning i pkt. 9. Opstår der som følge af en indfrielse eller konvertering en renteperiode, der ikke følger standarden for lånet, betaler låntager vedhængende rente baseret på antal dage i den justerede renteperiode samt periodens oprindelige rentesats

17b. KKcibor-lån med rentetillæg/-fradrag fastsat for en del af lånets løbetid
Et KKcibor-lån har en variabel rente, som har CIBOR som referencerente, og kan tilpasses i forhold til løbetid, afdragsprofil og renteperioder. Løbetid, afdragsprofil, rentetillæg/-fradrag og renteperioder vil fremgå af gældsbrevet. Lånet kan ydes som et grønt lån.

Renten fastlægges i renteperioder. Længden af ren­te­pe­ri­o­der­ne aftales, før lånet etableres, fx 3 eller 6 måneder. Renten for hver renteperiode fastsættes af KommuneKredit senest 2 bankdage før renteperiodens start og vil fremgå af den be­ta­lings­ad­vi­se­ring, der sendes til låntager. Ren­te­be­ta­lin­ger­ne består af den aftalte CIBOR- rente og et fast rentetillæg eller -fradrag.

Såfremt der ved lånets etablering er renteperioder, der ikke er standard, kan det aftales, at rentesatsen bliver fastsat ved lineær interpolation mellem rentesatserne for to om­kring­lig­gende standard renteperioder.

Rentetillæg eller -fradrag
Rentetillægget eller -fradraget fastsættes ved lånets optagelse og gælder i en aftalt periode. Perioden vil fremgå af gældsbrevet.

Da rentetillægget eller -fradraget kun er fastsat for en del af lånets løbetid, aftales rentetillægget eller -fradraget på ny for endnu en periode ved udløbet af den aftalte periode. Hvis der ikke inden udløb af den aftalte periode er aftalt et nyt rentetillæg eller -fradrag, vil lånet automatisk blive videreført med et af KommuneKredit fastsat fast rentetillæg eller -fradrag i 12 måneder. Ved udløbet af perioden for det faste rentetillæg eller -fradrag kan lånet konverteres til en anden låntype til kurs 100.

Afdragsprofil
Lånets afdragsforløb og eventuelle ekstraordinære afdrag i lånets løbetid aftales mellem KommuneKredit og låntager for det konkrete lån. Da renten er variabel, vil ydelsen ændre sig i lånets løbetid. Den maksimale løbetid følger de til enhver tid gældende regler om kommunernes og regionernes låntagning.

Indfrielse
Låntager kan med minimum 10 bankdages varsel til udløbet af den periode, hvor tillægget eller fradraget er aftalt, vælge enten helt eller delvist at indfri lånet til kurs 100 eller konvertere lånet til anden låntype.

Såfremt lånet ønskes helt eller delvist indfriet eller konverteret i den periode, som tillægget er aftalt for, vil KommuneKredit beregne de samlede ind­fri­el­ses­om­kost­nin­ger i over­ens­stem­melse med principperne for ind­fri­el­ses­be­reg­ning i pkt. 9. Opstår der som følge af en indfrielse eller konvertering en renteperiode, der ikke følger standarden for lånet, betaler låntager vedhængende rente baseret på antal dage i den justerede renteperiode samt periodens oprindelige rentesats.

Særlige markedsforhold
Såfremt KommuneKredit ikke er i stand til at optage lån på det internationale kapitalmarked på grund af nationale eller internationale rente-, valutariske-, politiske eller andre forhold, der ligger uden for KommuneKredits kontrol, forbeholder KommuneKredit sig ret til at opsige et KKcibor-lån med rentetillæg/-fradrag fastsat for en del af lånets løbetid til indfrielse med 30 dages varsel til udløbet af den aftalte periode for rentetillægget eller -fradraget. KommuneKredit opgør i det tilfælde det endelige beløb til indfrielse af de udestående forpligtelser, dvs. restgæld, renter og andre omkostninger, på grundlag af KommuneKredits principper for ind­fri­el­ses­be­reg­ning, jf. pkt. 9.

18. KKfast-lån

18a. KKfast-lån med fast rente i hele lånets løbetid
Et KKfast-lån har en fast rente og kan tilpasses i forhold til løbetid, afdragsprofil og renteperioder. Løbetid, afdragsprofil og renteperioder vil fremgå af gældsbrevet. Lånet kan ydes som et grønt lån.

Rente
Renten fastlægges - efter, at låntager har bemyndiget KommuneKredit hertil – ved lånets etablering og gælder i hele lånets løbetid.
 
Lånet forrentes fra og med ud­be­ta­lings­da­to­en med den i gældsbrevet angivne rente.

Afdragsprofil
Lånets afdragsforløb og eventuelle ekstraordinære afdrag i lånets løbetid aftales mellem KommuneKredit og låntager for det konkrete lån. Den maksimale løbetid følger de til enhver tid gældende regler om kommunernes og regionernes låntagning.

Indfrielse
Lånet kan indfries førtidigt med minimum 10 bankdages varsel.

Såfremt lånet ønskes helt eller delvist indfriet eller konverteret, vil KommuneKredit beregne de samlede ind­fri­el­ses­om­kost­nin­ger i over­ens­stem­melse med principperne for ind­fri­el­ses­be­reg­ning i pkt. 9.

Såfremt lånet ønskes nedbragt ekstraordinært, vil der blive beregnet en over-/underkurs af det ekstraordinære afdrag.

18b. KKfast-lån med fast rente i en del af lånets løbetid (ren­te­gen­for­hand­ling)
Et KKfast-lån med ren­te­gen­for­hand­ling har en fast rente i en del af lånets løbetid og kan tilpasses den enkelte låntagers behov med hensyn til løbetid, afdragsprofil og renteperioder. Lånet kan ydes som et grønt lån.

Rente
Renten fastlægges – efter, at låntager har bemyndiget KommuneKredit hertil – ved lånets etablering for en del af lånets løbetid.

Da renten kun er fastsat for en del af lånets løbetid, aftales en ny fast rente ved udløbet af den aftalte fa­stren­te­pe­ri­ode. Hvis der ikke inden udløb af den aftalte fa­stren­te­pe­ri­ode er aftalt en ny rente, vil lånet automatisk blive videreført med en af KommuneKredit fastsat fast rente i 1 år. Ved udløbet af en fa­stren­te­pe­ri­ode kan lånet konverteres til en anden låntype til kurs 100. Den faste rente og fa­stren­te­pe­ri­o­den vil fremgå af gældsbrevet.

Lånet forrentes fra og med ud­be­ta­lings­da­to­en med den i gældsbrevet angivne rente og med den nye rente efter udløbet af en fa­stren­te­pe­ri­ode.

Afdragsprofil
Lånets afdragsforløb og eventuelle ekstraordinære afdrag i lånets løbetid aftales mellem KommuneKredit og låntager for det konkrete lån. Den maksimale løbetid følger de til enhver tid gældende regler om kommunernes og regionernes låntagning.

Indfrielse
Lånet kan indfries til kurs 100 eller konverteres til en anden låntype med minimum 10 bankdages varsel til udløbet af den periode, hvor ren­te­fast­sæt­tel­sen er aftalt.

Såfremt lånet ønskes helt eller delvist indfriet eller konverteret i den periode, hvor der er aftalt en fast rente, vil KommuneKredit beregne de samlede ind­fri­el­ses­om­kost­nin­ger i over­ens­stem­melse med principperne for ind­fri­el­ses­be­reg­ning i pkt. 9.

Såfremt lånet ønskes nedbragt ekstraordinært, vil der blive beregnet en over-/underkurs af det ekstraordinære afdrag.

Særlige markedsforhold
Såfremt KommuneKredit ikke er i stand til at optage lån på det internationale kapitalmarked på grund af nationale eller internationale rente-, valutariske-, politiske eller andre forhold, der ligger uden for KommuneKredits kontrol, forbeholder KommuneKredit sig ret til at opsige et KKfast-lån med fast rente for en del af lånets løbetid til indfrielse med 30 dages varsel til udløbet af den aftalte periode for den faste rente. KommuneKredit opgør i det tilfælde det endelige beløb til indfrielse af de udestående forpligtelser, dvs. restgæld, renter og andre omkostninger, på grundlag af KommuneKredits principper for ind­fri­el­ses­be­reg­ning, jf. pkt. 9.

Download generelle lånevilkår

Spørgsmål til lån eller byggekredit?

Kontakt vores kunderådgivere

Har du spørgsmål til vilkårene for vores lån og byggekredit eller brug for hjælp til at vurdere hvilke af vores lån, der kan være det mest fordelagtige for jer?

Send e-mail til vores kunderådgivere

Få inspiration fra andre kunder

Kontakt os

Vil du høre mere om jeres muligheder for at finansiere lokale projekter eller investeringer, er du velkommen til at kontakte vores kundeafdeling.

Vores telefoner er åbne

Mandag til torsdag
09:00 – 16:00
Fredag
09:00 – 14:00