Fundats for KommuneKredits Uddannelsesfond

§ 1  Navn og hjemsted

1.1  Fondens navn er KommuneKredits Uddannelsesfond.

 

1.2  Fondens hjemsted er Københavns kommune.

 

1.3  Fonden er stiftet af foreningen KommuneKredit.

 

§ 2  Formål og uddeling

2.1  Fondens formål er at yde støtte til udvikling af kursus- og efteruddannelsesvirksomhed, der etableres med følgende grupper som deltagere:

 

  1. Medlemmer af kommunale råd.
  2. Personale fra kommuner, regioner, fælleskommunale virksomheder og fælleskommunale foreninger.

 

2.2  Det er normalt en betingelse for tildeling af støtte, at alle omkostninger i forbindelse med gennemførelsen af de kursusaktiviteter, hvortil der er ydet støtte, betales af den enkelte kommune, region, forening eller virksomhed eller ved deltagerbetaling.

 

2.3  Fondens årlige overskud efter konsolidering, jf. punkt 5.5, uddeles efter bestyrelsens beslutning i overensstemmelse med punkt 2.1 og 2.2. Bestyrelsen kan beslutte, at en del af overskuddet skal overføres til efterfølgende regnskabsår.

 

§ 3  Bestyrelsen

3.1  Fonden ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer.

 

3.2  Fødte medlemmer af bestyrelsen er formanden og næstformanden i KommuneKredits bestyrelse.

 

3.3  Derudover udpeges 1 medlem af Kommunernes Landsforening, 1 medlem udpeges af Danske Regioner, og 1 medlem udpeges af Center for Offentlig Kompetenceudvikling.

 

3.4  Medlemmer af bestyrelsen vælges for fire år ad gangen. Valgperiodens begyndelse regnes fra 1. juni i året efter det senest afholdte regionsråds- og kommunalbestyrelsesvalg indtil 31. maj i året efter det efterfølgende afholdte regionsråds- og kommunalbestyrelsesvalg.

 

3.5  Skulle et bestyrelsesmedlem udtræde af bestyrelsen eller afgå ved døden inden for den fire års periode, for hvilken den pågældende er valgt, udpeges et nyt medlem, jf. punkt 3.2 og 3.3, som indtræder i det afgåede medlems valgperiode.

 

3.6  Bestyrelsen vælger en formand og næstformand.

 

3.7  Medlemmerne af bestyrelsen oppebærer et årligt vederlag, som fastsættes efter, hvad der anses for sædvanligt efter hvervets art og arbejdets omfang.

 

3.8  Fonden administreres af KommuneKredit.

 

§ 4  Bestyrelsesmøder

4.1  KommuneKredits Sekretariat indkalder til bestyrelsesmøder med – så vidt muligt – mindst 8 dages varsel.

 

4.2  Et bestyrelsesmedlem eller revisor kan kræve, at der indkaldes til bestyrelsesmøde til afholdelse inden 14 dage.

 

4.3  Bestyrelsesmøder afholdes mindst 1 gang om året.

 

4.4  KommuneKredits direktion deltager i bestyrelsesmøderne uden at have stemmeret.

 

4.5  Bestyrelsesmøder kan afholdes pr. telefon- eller videokonference. Endvidere kan der i særlige tilfælde afholdes skriftlige bestyrelsesmøder.

 

4.6  Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst tre medlemmer deltager i bestyrelsesmødet.

 

4.7  Bestyrelsens beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens eller i dennes fravær næstformandens stemme udslagsgivende.

 

4.8  Bestyrelsen fører en protokol over sine forhandlinger. Protokollen underskrives af samtlige deltagende medlemmer.

 

4.9  Et bestyrelsesmedlem skal underrette bestyrelsen, hvis der foreligger forhold, der kan give anledning til tvivl om medlemmets habilitet. Bestyrelsen træffer beslutning om, hvorvidt medlemmet har en sådan interesse i sagen, at medlemmet er udelukket fra at deltage i bestyrelsens forhandling og afstemning om sagen.

 

4.10  Bestyrelsen kan fastsætte en forretningsorden.

 

§ 5  Kapital

5.1  Fondens grundkapital er tilvejebragt ved indskud af obligationer til en kursværdi af 30 millioner kroner.

 

5.2  Fondskapitalen består af grundkapitalen og senere vedtagne henlæggelser.

 

5.3  Fondskapitalen skal være urørt, således at alene afkastet anvendes til opfyldelse af fondens formål.

 

5.4  Fondskapitalen kan endvidere suppleres med ydelser fra KommuneKredit eller andre. Ydelser fra KommuneKredit kræver samtykke fra KommuneKredits tilsynsmyndighed.

 

5.5  Der kan af fondens årlige overskud foretages rimelige henlæggelser til konsolidering af fondens formue. Bestyrelsen fastsætter konsolideringsbeløbets størrelse.

 

5.6  Fondskapitalen skal anbringes i en godkendt forvaltningsafdeling i overensstemmelse med de af Justitsministeriet fastsatte regler om anbringelse af fondes midler.

 

§ 6  Tegning og prokura

6.1  Fonden tegnes af formanden i forening med et bestyrelsesmedlem eller af tre bestyrelsesmedlemmer i forening.

 

6.2  Bestyrelsen kan meddele prokura.

 

§ 7  Årsregnskab og revision

7.1  Fondens regnskabsår er kalenderåret.

 

7.2  Fondens regnskab aflægges i overensstemmelse med reglerne i fondslovgivningen.

 

7.3  Årsregnskabet revideres af KommuneKredits statsautoriserede revisor.

 

§ 8  Vedtægtsændringer, sammenlægning og opløsning

8.1  Beslutning om ændring af fondens vedtægter, fondens sammenlægning med en anden fond eller fondens opløsning kræver, at samtlige medlemmer af  bestyrelsen stemmer for, og at fondsmyndigheden tillader beslutningen.

 

8.2  I tilfælde af opløsning skal fondens formue anvendes i overensstemmelse med bestemmelserne i punkt 2.1-2.2 om anvendelse af overskud. Anvendelsen af opløsningsformuen skal godkendes af fondsmyndigheden.

 

§ 9  Ikrafttræden og overgangsbestemmelser

9.1  Nærværende fundats træder i kraft den 1. januar 2016. Samtidig ophæves den hidtil gældende fundats.

 

9.2  Valgperioden for de bestyrelsesmedlemmer, der vælges pr. 1. januar 2016, udløber den 31. maj 2018.

 

Vedtaget på KommuneKredits Uddannelsesfonds bestyrelsesmøde den 20. november 2015.

 

Bestyrelsen for KommuneKredits Uddannelsesfond