Adfærdskodeks

1. Introduktion

1.1 Formål

Adfærdskodekset indeholder retningslinjer for, hvordan vi opfører os over for hinanden internt i KommuneKredit samt eksternt i forhold til vores samarbejdspartnere. Hensigten med kodekset er at understøtte et godt arbejdsmiljø og en professionel forretningsadfærd, som er passende for en moderne og veldrevet virksomhed.

 

Kodekset er retningsgivende for beslutninger og procedurer. Det indeholder en række principper frem for et fuldt regelsæt. Medarbejdere, som er usikre på, hvordan de bør agere i en given situation, kan søge yderligere vejledning i eksempelvis interne politikker, retningslinjer og forretningsgange eller hos den nærmeste leder. Der henvises flere steder i kodekset til denne type dokumenter.

 

Adfærdskodekset afspejler KommuneKredits værdier –  Kompetent, Løsningsorienteret, Ansvarlig og Rummelig (KLAR). Værdierne understøtter foreningens mission og vision.

 

2. Adfærd i KommuneKredit

2.1 Sikker og stabil

KommuneKredit skal være det sikre og stabile bindeled mellem kunder og investorer. Det er vigtigt, at medarbejderne i deres adfærd understøtter, at sikkerhed og stabilitet gennemsyrer forretningen og er retningsgivende for det daglige arbejde i KommuneKredit.

 

2.2 Forhold til eksterne parter

Gennem professionel adfærd ønsker KommuneKredit løbende at opbygge og vedligeholde velfungerende relationer til sine interessenter, herunder investorer, leverandører, myndigheder m.v.

 

2.3 Forhold til kunder

KommuneKredits medarbejdere skal være uvildige samt agere i overensstemmelse med god forretningsskik. Produkter og services skal ydes på ens vilkår og leveres med samme høje standard til alle kunder. Det understøtter, at kunderne opfatter KommuneKredit som en fleksibel, troværdig, transparent og tilgængelig samarbejdspartner.

 

2.4 Tavshedspligt

Der er tavshedspligt med hensyn til alt, hvad der erfares i et ansættelsesforhold i KommuneKredit om forretningsmæssige forhold og fortrolige oplysninger vedrørende KommuneKredit, foreningens medarbejdere, kunder og andre samarbejdspartnere. Tavshedspligten er præciseret i ansættelseskontrakten.

 

2.5 Interessekonflikter

Der må ikke opstå tvivl om, at medarbejderne udfører deres arbejde i KommuneKredits bedste interesse. Konflikter mellem KommuneKredits og medarbejderens (eller dennes nærtstående personers) interesser, med betydning for arbejdstilrettelæggelsen skal til enhver tid undgås. I tvivlstilfælde skal medarbejderen gøre sin nærmeste leder opmærksom på en eventuel interessekonflikt, så der kan tages fornødne forholdsregler.

 

2.6 Gaveregler

Der må ikke kunne opstå tvivl om medarbejderens saglighed og upartiskhed i forhold til at udføre sit arbejde i KommuneKredits interesse. Alle medarbejdere skal følge reglerne for at give eller modtage gaver som beskrevet i foreningens gaveregler. Reglerne forefindes i foreningens Medarbejderhåndbog.

 

2.7 Rejseregler

Rejseomkostninger (transport, overnatning og fortæring) skal holdes på et niveau, som er passende og rimeligt. De nærmere regler herfor er beskrevet i foreningens rejseregler.

 

2.8 Ekstern kommunikation

Medmindre andet aftales eksplicit, er det alene KommuneKredits administrerende direktør, der udtaler sig til pressen. Principperne for KommuneKredits eksterne kommunikation er beskrevet yderligere i foreningens kommunikationsstrategi.

 

2.9 Alkohol og rusmidler

KommuneKredit er en alkohol- og rusmiddelfri arbejdsplads. Ved særlige lejligheder kan det dog være tilladt at indtage alkohol (fx seminarer, julefrokoster eller lignende). Der kan fx også være tale om en øl, som arrangeres i fællesskab efter arbejdstids ophør, og hvor der tages hensyn til ageren og signalværdi i forhold til arbejdende kollegaer og eventuelle gæster i huset.

 

KommuneKredits rusmiddelpolitik er beskrevet i foreningens Medarbejderhåndbog.

 

2.10 Rygning

Det er ikke tilladt at ryge på arbejdspladsen. KommuneKredits rygepolitik er beskrevet i foreningens Medarbejderhåndbog.

 

2.11 Stress

Foreningen har formuleret en stresspolitik for at fremme medarbejdernes trivsel og et godt arbejdsmiljø. Stresspolitikken skal forebygge stress.

 

KommuneKredits stresspolitik er beskrevet i foreningens Medarbejderhåndbog.

 

2.12 Arbejdsmiljø og mangfoldighed

KommuneKredits medarbejdere skal respektere hinanden og hinandens forskelligheder. Den enkeltes ret til privatliv skal tillige respekteres, og der skal opretholdes en arbejdsplads fri for diskrimination, chikane og mobning.

 

Enhver forskelsbehandling på grund af f.eks. køn, etnisk eller social oprindelse, religion eller tro, politiske eller andre anskuelser, handicap, alder og seksuel orientering er ikke acceptabel. Medarbejdere, som har kendskab til eller mistanke om forskelsbehandling, chikane, eller mobning, skal forelægge dette for nærmeste leder eller KommuneKredits HR-funktion.

 

2.13 Konflikthåndtering

KommuneKredit har en konflikthåndteringspolitik, der udstikker retningslinjer for, hvordan konflikter kan imødegås og håndteres, hvis de opstår. Konflikthåndteringspolitikken forefindes i KommuneKredits Medarbejderhåndbog.

 

2.14 Samfundsansvar

Samfundsansvar er en integreret del af KommuneKredits forretningsmodel. For KommuneKredit betyder samfundsansvar, at virksomheden integrerer sociale, miljømæssige og etiske hensyn i forretningen.  Alle medarbejdere forventes at udvise samfundsansvarlig adfærd, fx ved at understøtte et bæredygtigt materiale- og ressourceforbrug i foreningen.

 

Principperne for KommuneKredits arbejde med samfundsansvar er udmøntet i en særskilt politik for samfundsansvar.

2.15 Ageren ved uhensigtsmæssige hændelser

Der findes en række politikker, systemer, forretningsgange m.v., som skal sikre, at KommuneKredits medarbejdere agerer hensigtsmæssigt i enhver henseende. Det er dog vigtigt, at medarbejderne har mulighed for på betryggende vis at reagere, hvis medarbejderne oplever uhensigtsmæssige hændelser eller adfærd, som er i strid med hermed. ’Vejledning om ageren ved uhensigtsmæssige hændelser’ beskriver de kanaler, som medarbejderne kan anvende, hvis de oplever, at der ikke handles i overensstemmelse med det eksisterende regelsæt.

 

3. Kodekset i praksis

3.1 Efterlevelse

Det forventes, at alle medarbejdere er bekendt med KommuneKredits adfærdskodeks og er opmærksomme på, at arbejdsrelaterede aktiviteter er forenelige hermed.

 

Det er den enkelte leders ansvar at sikre, at adfærdskodekset er kendt af medarbejderne inden for hans/hendes respektive ansvarsområde.

 

Ledere på alle niveauer skal agere som et godt eksempel.