Løbetider

Kommuner og regioner
Kommuner og regioner har som hovedregel mulighed for at etablere lån med en løbetid på op til 25 år indenfor de rammer, der er beskrevet i henholdsvis kommunernes lå­ne­be­kendt­gø­relse og regionernes lå­ne­be­kendt­gø­relse.

 

Lån kan ikke lø­be­tids­for­læn­ges udover den maksimale løbetid, der var gældende for den pågældende lånetype ved lånets etablering hos enten KommuneKredit eller hos anden långiver. Hvis lånet har en løbetid på 25 år, forudsættes det, at der årligt afdrages på lånet som et annuitets- eller serielån. Vælges der en afdragsfri periode, er den maksimale løbetid 15 år og med et afdragsforløb, der højst giver en gennemsnitlig løbetid på 10 år. Hvis lånet etableres som et stående lån, er den maksimale løbetid 10 år.

 

Herudover kan den kommunale eller regionale låntagning ske på baggrund af eventuelle dispensationer fra relevante ministerier.

 

Pleje- og ældreboliger
Pleje- og ældreboliger kan finansieres med lån med en løbetid på op til 30 år. Dog kan udgifter til grundkapital og servicearealer ikke lå­ne­fi­nan­si­e­res, med mindre res­sort­mi­ni­ste­ri­et har meddelt dispensation hertil. Reglerne for lånoptagelsen er for kommunerne bestemt af den kommunale lå­ne­be­kendt­gø­relse § 2, stk. 1, nr. 12 og for regionerne i den regionale lå­ne­be­kendt­gø­relse § 1, stk. 2, nr. 1.

 

Opførelse eller erhvervelse af kommunale almene pleje- eller ældreboliger finansieres med støttede lån, hvor staten betaler en del af ydelsen på lånene. Det relevante ministerium bestemmer løbende, hvilken type lån, der skal anvendes. Udgiften til udbedrings- og renove­rings­ar­bej­der af kommunale almene pleje- eller ældreboliger i medfør af lov om almene boliger m.v. kan finansieres med de lånetyper, som kan etableres inden for rammerne af kommunernes lå­ne­be­kendt­gø­relse.

 

Herudover er der låneadgang til finansiering af skæve boliger med en løbetid på op til 30 år.

 

Sociale, kulturelle og un­der­vis­nings­mæs­sige formål
Lån med garanti fra enten en kommune eller en region til ejendomme til sociale, kulturelle eller un­der­vis­nings­mæs­sige formål kan etableres med en løbetid på op til 30 år. Vilkåret i lå­ne­be­kendt­gø­rel­sen om, at den tilladte løbetid forkortes for et stående lån eller et lån med en afdragsfri periode, gælder dog også for sådanne lån.

 

Varmeforsyning
Lån til kollektive ener­gi­for­sy­nings­an­læg kan etableres med en løbetid på op til 30 år og med op til 5 års afdragsfrihed.

 

Vand- og spil­de­vands­for­sy­ning
Lån mod kommunal ga­ran­ti­stil­lelse til vandselskaber til formål omfattet af § 16 i vand­sek­tor­loven kan etableres med en løbetid på op til 40 år.

Kontakt os

Vil du høre mere om jeres muligheder for at finansiere lokale projekter eller investeringer, er du velkommen til at kontakte vores kundeafdeling.

Vores telefoner er åbne

Mandag til torsdag
09:00 – 16:00
Fredag
09:00 – 14:00