Pri­vat­livspo­li­tik

KommuneKredit indsamler og behandler per­so­nop­lys­nin­ger som en del af vores daglige arbejde, og vi tager ansvar for de per­so­nop­lys­nin­ger, vi indsamler og behandler. I vores pri­vat­livspo­li­tik kan du læse om dine rettigheder, og hvordan vi behandler og beskytter dine per­so­nop­lys­nin­ger.

Behandling og opbevaring af dine per­so­nop­lys­nin­ger 

Alt efter hvilke ydelser eller produkter, der danner baggrund for din relation med os, behandler vi forskellige typer per­so­nop­lys­nin­ger. Det gør vi for at opfylde aftaler, administrere din relation til os, høre om din tilfredshed med vores produkter og ydelser eller opfylde lovkrav. Vi indsamler udelukkende de nødvendige oplysninger til hvert specifikt formål og opbevarer dem kun, så længe det er nødvendigt. 

De per­so­nop­lys­nin­ger, vi indsamler og behandler, er bl.a.: 

 • Almindelige per­so­nop­lys­nin­ger, f.eks. navn, stilling og kon­tak­top­lys­nin­ger, som vi modtager via e-mail eller telefon.
 • CPR-nummer og andre per­so­nop­lys­nin­ger, hvis vi er forpligtede til at indhente dem, f.eks. i forbindelse med at vi skal oprette den virksomhed, du repræsenterer, som kunde.
 • Trafikdata, der viser, hvordan du bruger vores hjemmeside og andre websteder, som vi administrerer.
 • Unikke numre på de enheder, som du bruger, når du besøger vores hjemmeside eller kommunikerer med os via e-mail.

Retsgrundlag for at behandle dine per­so­nop­lys­nin­ger

Vi skal have et retsgrundlag – det vil sige en lovlig grund – for at behandle dine per­so­nop­lys­nin­ger. Retsgrundlaget vil være et af følgende:

 • Du har givet os samtykke til at behandle dine per­so­nop­lys­nin­ger til et specifikt formål, jf. per­son­da­ta­for­ord­nin­gens (GDPR) art. 6.1(a).
 • Du repræsenterer en juridisk person (fx en kommune, en region, en forening eller en virksomhed), der har indgået eller overvejer at indgå en aftale med os om en ydelse eller et produkt, jf. per­son­da­ta­for­ord­nin­gens (GDPR) art. 6.1(b).
 • Overholdelse af en retlig forpligtelse, jf. per­son­da­ta­for­ord­nin­gens (GDPR) art. 6.1(c), f.eks. i henhold til:
  • hvidvaskloven
  • bog­fø­rings­lo­ven
  • lov om KommuneKredit
  • per­son­da­ta­for­ord­nin­gen (GDPR) og da­ta­be­skyt­tel­ses­lo­ven
  • ka­pi­tal­mar­keds­lo­ven
  • mar­keds­mis­brugs­for­ord­nin­gen (MAR).
 • Det er nødvendigt for at varetage vores legitime interesser, jf. per­son­da­ta­for­ord­nin­gens art. 6.1(f). Det kan f.eks. være af hensyn til dokumentation og sikkerhed, for at forebygge og opdage hvidvask, for at forebygge og opdage svig, misbrug og tab eller for at styrke it-sikkerheden. Det gør vi kun, hvis vores legitime interesse i det enkelte tilfælde vægter tungere end dine interesser eller rettigheder og fri­heds­ret­tig­he­der.

Følsomme oplysninger 

I enkelte tilfælde kan vi udveksle og dermed behandle følsomme oplysninger, også kaldet særlige kategorier af per­so­nop­lys­nin­ger. Det vil typisk kunne ske, hvis du sender en e-mail til os med følsomme oplysninger om f.eks. din politiske overbevisning.  

Når vi behandler følsomme oplysninger, behandler vi dem oftest uden samtykke, da du selv har offentliggjort dem i forbindelse med dit politiske hverv eller tilhørsforhold.

Generelt behandler vi kun følsomme oplysninger, når der er behov for det, herunder i følgende tilfælde: 

 • Af hensyn til det produkt eller den ydelse, som vi leverer til den juridiske person (f.eks. en kommune, en region, en forening eller en virksomhed), du repræsenterer. Det kunne være, hvis du er i dialog med os om et lån eller en leasingydelse og/eller accepterer en aftale eller vilkår i den forbindelse.
 • Af hensyn til identifikation og verifikation med henblik på at opfylde krav i f.eks. hvidvaskloven
 • Af hensyn til andre lovkrav, der gælder for os. 
  Udover de tilfælde, hvor du selv har offentliggjort følsomme oplysninger, kan grundlaget for at vi behandler følsomme oplysninger være følgende: 
  Dit udtrykkelige samtykke, jf. per­son­da­ta­for­ord­nin­gens art. 6.1(a) og 9.2(a).
 • Hvis det er nødvendigt for, at retskrav kan fastslås, gøres gældende eller forsvares, jf. per­son­da­ta­for­ord­nin­gens art. 6.1(f) og 9.2(f).
 • Af hensyn til væsentlige sam­fund­s­in­ter­es­ser, jf. per­son­da­ta­for­ord­nin­gens art. 6.1(c) eller 6.1(f) og art. 9.2(g).

Kontrol, opdatering og sletning af dine per­so­nop­lys­nin­ger 

Vi sørger for, at de per­so­nop­lys­nin­ger, vi indsamler om dig og behandler, er korrekte og opdaterede, når vi får viden om, at der er sket ændringer i dem. Hvis der er ændringer i dine oplysninger, beder vi dig derfor om at informere os, så vi kan holde dem ajour. 

Vi gemmer kun dine oplysninger, så længe det er nødvendigt af hensyn til det eller de formål, som dine oplysninger er blevet registreret og anvendt til, hvorefter vi sletter dine data eller uigenkaldeligt anonymiserer dem. 

Vi gemmer generelt de oplysninger, der relaterer sig til det produkt eller den ydelse, hvor du var tilknyttet som repræsentant, indtil udløb i løbende år + 5 år eller senest, når kundeforholdet mellem os og den juridiske person ophører igen i løbende år + 5 år. Det gør vi primært for at leve op til vores forpligtelser i henhold til bog­fø­rings­lo­ven, hvidvaskloven og krav fastlagt af Finanstilsynet. I visse tilfælde gemmer vi dog dine oplysninger i længere tid. Det gælder f.eks. 

 • Hvis for­æl­del­ses­fristen er 10 år. I de tilfælde kan vi gemme oplysningerne i op til 10 år med tillæg af en rimelig periode til at behandle og administrere oplysningerne, hvis et forhold f.eks. opstår, når for­æl­del­ses­fristen udløber.  
 • Hvis vi er nødt til at opbevare oplysningerne for at opfylde andre lovgivnings- eller myndighedskrav.
 • Hvis du som repræsentant for en potentiel ny kunde har anmodet om et låne- eller leasingforslag, men forslaget afslås og den juridiske person dermed ikke bliver kunde hos os, vil dine per­so­nop­lys­nin­ger normalt blive gemt i 6 måneder. Men af forskellige årsager kan de blive gemt længere for at leve op til lovkrav, f.eks. i hvidvaskloven.

Indhentning af dit samtykke 

I de tilfælde, hvor vi behandler dine per­so­nop­lys­nin­ger, gør vi det ofte med baggrund i aftaler mellem os, for at kunne opfylde kontrakter, retslige forpligtelser eller lovkrav. Har vi brug for dit samtykke til at behandle dine oplysninger til andre formål, indhenter vi samtykket først. Dit samtykke er frivilligt, og du kan altid trække det tilbage ved at sende en e-mail til persondata@kommunekredit.dk

Videregivelse af dine per­so­nop­lys­nin­ger 

Vi videregiver kun dine per­so­nop­lys­nin­ger til tredjeparter, når det er nødvendigt for at opfylde vores forpligtelser eller lovgivning. I visse tilfælde kan vi også dele dine oplysninger med henblik på mar­keds­fø­rings­for­mål, men vi gør det kun, hvis vi har fået dit samtykke på forhånd. 

Dine rettigheder 

Du har alle de rettigheder, der følger af EU's da­ta­be­skyt­tel­ses­for­ord­ning (GDPR) og den til enhver tid gældende per­son­da­ta­ret­lige lovgivning. 

Du har:

Ret til at se de oplysninger vi behandler om dig (Indsigtsret).

 • Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (Rettelse).

 • Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning (Sletning).

 • I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden vi når tidspunktet for vores almindelige generelle sletning.

Ret til begrænsning af behandling.

 • I visse tilfælde har du ret til at få begrænset behandlingen af dine per­so­nop­lys­nin­ger.

Ret til indsigelse (Indsigelsesret).

 • I visse tilfælde har du ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine per­so­nop­lys­nin­ger.

Ret til da­ta­porta­bi­li­tet.

 • Du har i visse tilfælde ret til at få udleveret en kopi af dine per­so­nop­lys­nin­ger eller få transmitteret per­so­nop­lys­nin­ger direkte fra os til en anden dataansvarlig.

Ret til at trække et meddelt samtykke tilbage. 

 • Hvis vores behandling af dine per­so­nop­lys­nin­ger er baseret på dit samtykke, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Det kan du gøre ved at kontakte os via kon­tak­top­lys­nin­ger­ne herunder. Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine per­so­nop­lys­nin­ger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for til­ba­ge­træk­nin­gen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

Ønsker du at gøre brug af en eller flere af ovenstående rettigheder, skal du sende en e-mail til persondata@kommunekredit.dk

Kontakt os 

Hvis du har spørgsmål til, hvordan vi bruger dine per­so­nop­lys­nin­ger, eller du ønsker at gøre brug af dine rettigheder, er du altid velkommen til at kontakte os via persondata@kommunekredit.dk eller på telefon 3311 1512.

Ændringer til vores pri­vat­livspo­li­tik 

Vi ændrer og opdaterer løbende vores pri­vat­livspo­li­tik – og vi ændrer datoen på dokumentet, hvis der sker ændringer. Har vores ændringer i måden, vi behandler dine per­so­nop­lys­nin­ger på, væsentlig betydning for dig personligt, træffer vi rimelige for­an­stalt­nin­ger for at oplyse dig om ændringerne, så du kan gøre brug af dine rettigheder (f.eks. til at gøre indsigelse mod behandlingen).

Klager

Udover muligheden for at klage direkte til KommuneKredit via ovenstående e-mailadresse, kan du også klage til Datatilsynet - læs mere her

Kon­tak­top­lys­nin­ger

KommuneKredit
Kultorvet 16
1175 København K
Telefonnr.: 3311 1512
E-mail: persondata@kommunekredit.dk 
www.kommunekredit.dk
CVR-nr.: 22 12 86 12

 

 

Kontakt os

Vil du høre mere om jeres muligheder for at finansiere lokale projekter eller investeringer, er du velkommen til at kontakte vores kundeafdeling.

Vores telefoner er åbne

Mandag til torsdag
09:00 – 16:00
Fredag
09:00 – 14:00