KommuneKredit offentliggør sam­funds­ansvars­rap­port – grøn omstilling og bæredygtighed i fokus

Samfundsansvar er en integreret del af KommuneKredits for­ret­nings­mo­del. Foreningen understøtter lokal udvikling og vækst gennem finansiering af bygge- og an­lægs­in­ve­ste­rin­ger, herunder til samfundets grønne omstilling. Det sker på non-profit-basis og på lige vilkår på tværs af hele landet.

De danske kommuner og regioner er i fuld gang med den grønne omstilling; en omstilling som KommuneKredit understøtter med finansiering til lavest mulige omkostninger. Det drejer sig om klimavenlige og grønne investeringer i lo­kal­sam­fun­dene, fx klima- og kystsikring, offentlig transport, ener­gi­ef­fek­ti­vi­se­ring af offentlige bygninger og bæredygtige for­sy­nings­an­læg.

KommuneKredit har i 2019 for tredje gang udstedt en grøn obligation (500 mio. EUR), og vi har lanceret et certifikat til grønne låntagere. Derudover har vi internt bl.a. afskaffet brugen af pla­sti­cvand­fla­sker, koblet verdensmålene til sam­funds­ansvar­s­ar­bej­det og opnået en højere ESG-rating (miljø, sociale og le­del­ses­mæs­sige forhold). I 2020 bliver bæredygtig finansiering et centralt element i vores for­ret­nings­ud­vik­ling. Ambitionen er bl.a. at øge omfanget af vores grønne ob­liga­tions­ud­ste­del­ser.

KommuneKredit spiller en vigtig rolle i forbindelse med finansieringen af den lokale grønne omstilling af samfundet. Det er på den baggrund naturligt for os at styrke vores arbejde med bæredygtighed og grøn finansiering, og det er et hovedelement i vores kommende strategiske udvikling,” fortæller ad­mi­ni­stre­rende direktør i KommuneKredit, Jens Lundager.

KommuneKredit skaber også samfundsværdi i krisetider

Som følge af COVID-19 har regeringen fjernet anlægsloftet for 2020 og banet vejen for øget bygge- og renove­rings­ak­ti­vi­tet i kommuner og regioner.

Vi kan dække fi­nan­si­e­rings­be­ho­vet for vores medlemmer – også i den nuværende situation, hvor der er usikkerhed på fi­nans­mar­ke­der­ne. KommuneKredit er en sikker havn, også i krisetider,” tilføjer Jens Lundager.

Man kan læse mere om, hvordan KommuneKredit skaber samfundsværdi i den netop of­fent­lig­gjorte sam­funds­ansvars­rap­port. Se den her.

Vil du vide mere?

Kontakt ad­mi­ni­stre­ren­de direktør, Jens Lundager.

Del

Kontakt os

Vil du høre mere om jeres muligheder for at finansiere lokale projekter eller investeringer, er du velkommen til at kontakte vores kundeafdeling.

Vores telefoner er åbne

Mandag til torsdag
09:00 – 16:00
Fredag
09:00 – 14:00