KommuneKredit offentliggør Delårsrapport for 1. halvår 2021

KommuneKredit har offentliggjort delårsrapport for 1. halvår 2021 (link) den 9. september 2021.

Sammendrag

 1. 1

  Periodens resultat blev på 299 mio. kr. før skat.

 2. 2

  Udlån og leasing faldt med 1,3 mia. kr. til 191,2 mia. kr. fra ultimo 2020, da en stigning i nettoudlånet på 3,8 mia. kr. blev modsvaret af et fald i vær­di­re­gu­le­rin­ger på 5,1 mia. kr.

 3. 3

  Net­to­ren­te­ind­tæg­ter­ne var på 180 mio. kr. mod 221 mio. kr. i samme periode sidste år.

 4. 4

  Periodens totalindkomst blev på 233 mio. kr. mod 145 mio. kr. ultimo samme periode sidste år.

 5. 5

  Egentlig kernekapital (CET1), der svarer til egenkapitalen, steg til 8.630 mio. kr. fra 8.397 mio. kr. ved udgangen af 2020.

 6. 6

  Egen­ka­pi­tal­gra­den er med 3,7 % næsten uændret fra 31. december 2020.

KommuneKredit har offentliggjort delårsrapport for 1.halvår 2021.

Den nominelle vækst i udlån og leasing har i første halvår ligget over for­vent­nin­ger­ne. Det skyldes bl.a. kommuner og regioners mulighed for at fremrykke investeringer på grund af COVID-19-nedlukningen.

Rammerne for KommuneKredits udlån

Vi følger tæt med i et forslag til nye stats­støt­te­ret­nings­linjer, som EU-Kommissionen netop har haft i høring. Forslaget lægger op til en udvidet og mere fleksibel adgang til at yde støtte til energieffektiv fjernvarme, herunder fjernvarme der er baseret på affaldsvarme.

I forbindelse med of­fent­lig­gø­rel­sen af delårs­rap­por­ten siger adm. direktør Jens Lundager: "Der er både for fjernvarme- og af­fald­se­ner­gi­sek­to­ren truffet nogle politiske beslutninger i Danmark inden for de seneste år, som kan betyde, at der på sigt ikke længere er tilstrækkeligt grundlag for, at KommuneKredit kan yde lån til disse sektorer.”

Han fortsætter: "Jeg mener, at EU-Kommissionens forslag viser en vej til at fremtidssikre KommuneKredits långivning til f.eks. fjern­var­me­pro­jek­ter. Det forudsætter, at der fra dansk side bliver arbejdet for, at de nye retningslinjer kan anvendes på KommuneKredits finansiering af den lokale, grønne omstilling – som i stor stil planlægges og udføres i disse år.”

Forventninger til 2021

Vi forventer fortsat net­to­ren­te­ind­tæg­ter for 2021 på omkring 400 mio. kr., mens vi har justeret forventningen til ad­mi­ni­stra­tions­om­kost­nin­ger fra 160 mio. kr. til 140 mio. kr. Under forudsætning af at der ikke forekommer vær­di­re­gu­le­rin­ger, forventer vi et resultat før skat på 260 mio. kr. Vær­di­re­gu­le­rin­ger­ne i 1. halvår 2021 udgjorde 190 mio. kr.
Vi opjusterer vores forventninger til nettoudlånet for 2021 fra 4 mia. kr. til 10 mia. kr. som følge af økonomiaftalen mellem regeringen og Danske Regioner for 2022, hvori regionerne har fået mulighed for at låne godt 6 mia. kr. til indbetalingen af indefrosne feriemidler.

Vil du vide mere?

Kontakt ad­mi­ni­stre­ren­de direktør, Jens Lundager.

Del

Kontakt os

Vil du høre mere om jeres muligheder for at finansiere lokale projekter eller investeringer, er du velkommen til at kontakte vores kundeafdeling.

Vores telefoner er åbne

Mandag til torsdag
09:00 – 16:00
Fredag
09:00 – 14:00