KommuneKredit offentliggør Delårsrapport 2020

KommuneKredit har i dag den 3. september 2020 offentliggjort delårsrapport 2020.

Sammendrag

 1. 1

  Udlån og leasing voksede med knap 6 mia. kr. til 191 mia. kr., heraf skyldes 4 mia. kr. nye udlån og leasing i perioden.

 2. 2

  Net­to­ren­te­ind­tæg­ter­ne var på 221 mio. kr. mod 250 mio. kr. i samme periode sidste år, hvilket er på linje med forventningen ultimo 2019.

 3. 3

  Periodens resultat blev på 186 mio. kr. før skat.

 4. 4

  Periodens totalindkomst blev på 145 mio. kr. mod 316 mio. kr. ultimo samme periode sidste år.

 5. 5

  Egentlig kernekapital (CET1) svarende til egenkapitalen steg til 8.324 mio. kr. fra 8.179 mio. kr. ved udgangen af 2019.

 6. 6

  Egen­ka­pi­tal­gra­den er med 3,5 % uændret fra 31. december 2019.

COVID-19 skabte uro på de finansielle markeder i første halvår af 2020. Pandemien har dog ikke påvirket vores mulighed for at finansiere vores kunder, og KommuneKredit har haft en til­freds­stil­lende økonomisk udvikling.

Som resultat af aftalerne mellem regeringen, KL og Danske Regioner om at fremrykke an­lægs­in­ve­ste­rin­ger er vores forventning til nettoudlånet i 2020 hævet fra 2 mia. kr. til 4 mia. kr. KommuneKredit dækker stort set hele det kommunale og regionale fi­nan­si­e­rings­be­hov inden for rammerne af den danske regulering af kommuner og regioners op­ga­ve­va­re­ta­gelse og EU’s regler for statsstøtte.

I over­ens­stem­melse med KommuneKredits vedtægter må vi ikke udbetale udbytte, og vi overfører derfor resultatet efter skat til egenkapitalen. KommuneKredit fastholder en egen­ka­pi­tal­grad på 3,5 %.

I forbindelse med of­fent­lig­gø­rel­sen af delårs­rap­por­ten siger adm. direktør Jens Lundager:

"For at sikre vores aktiviteter har vi indrettet vores forretning, så vi – selv i en meget stresset finansiel situation – uhindret kan fortsætte vores udlån i op mod et år, uden at vi har behov for at udstede obligationer. Trods det meget særprægede forår har den økonomiske udvikling i KommuneKredit i første halvår 2020 fulgt for­vent­nin­ger­ne.”

Han fortsætter:

"Også på det grønne område har vi oplevet fremgang. Vores Grønne Komité har godkendt næsten 100 nye grønne lån til en værdi af 3,1 mia. kr. Komiteen har samlet set godkendt grønne lån for 22,4 mia. kr., hvilket understreger aktiviteten inden for grøn omstilling i de danske kommuner og regioner. Samtidig er vi fokuserede på at skabe et strategisk niveauskifte, når det kommer til at integrere bæredygtighed i kernen af vores forretning. Her ser vi blandt andet på, om vi kan udvide rammerne for at udstede grønne obligationer.”

Forventninger til 2020

KommuneKredit har en stærk mar­kedspo­si­tion og lav ri­si­ko­to­le­ran­ce. Det har stillet os godt under COVID-19. Vi forventer derfor fortsat en stabil udvikling i resten af 2020. Vi hæver forventningen til nettoudlånet fra ca. 2 mia. kr. til godt 4 mia. kr., mens forventningen til net­to­ren­te­ind­tæg­ter fastholdes på omkring 400 mio. kr. Vi fastholder forventningen om, at ad­mi­ni­stra­tions­om­kost­nin­ger­ne for hele 2020 ender på 150 mio. kr.

Læs hele Delårs­rap­por­ten for 2020.

Vil du vide mere?

Kontakt ad­mi­ni­stre­ren­de direktør, Jens Lundager.

Del

Kontakt os

Vil du høre mere om jeres muligheder for at finansiere lokale projekter eller investeringer, er du velkommen til at kontakte vores kundeafdeling.

Vores telefoner er åbne

Mandag til torsdag
09:00 – 16:00
Fredag
09:00 – 14:00