KommuneKredit offentliggør Årsrapport 2020

Kommunekredit har i dag den 11. marts 2021 offentliggjort Årsrapport 2020.

Sammendrag

 1. 1

  Udlån og leasing voksede med 7 mia. kr. til 192 mia. kr.

 2. 2

  Net­to­ren­te­ind­tæg­ter­ne var med 440 mio. kr. lidt over forventningen til året.

 3. 3

  Årets resultat blev på 278 mio. kr. før skat, mens årets totalindkomst blev på 218 mio. kr. mod 441 mio. kr. i 2019. Forskellen skyldes primært lavere vær­di­re­gu­le­rin­ger.

 4. 4

  Egentlig kernekapital (CET1), der svarer til egenkapitalen, steg til 8.397 mio. kr. fra 8.179 mio. kr. ved udgangen af 2019.

KommuneKredit har i 2020 fortsat den stabile økonomiske udvikling, og resultatet på 278 mio. kr. før skat og 218 mio. kr. efter skat er til­freds­stil­lende.

I over­ens­stem­melse med KommuneKredits vedtægter må foreningen ikke udbetale udbytte, og vi overfører derfor resultatet efter skat til egenkapitalen. KommuneKredits egen­ka­pi­tal­grad var 3,6 pct. ved udgangen af 2020 mod 3,5 pct. i 2019.

I forbindelse med of­fent­lig­gø­rel­sen af årsrapporten siger be­sty­rel­ses­for­mand Lars Krarup: "Vi har i 2020 vedtaget en ny strategi for KommuneKredit – Strategi 2025 – der fortsætter den udvikling, vi har været igennem de seneste år.”

Han fortsætter: "Alle sejl er sat for at skabe fremtidens KommuneKredit – udelukkende til gavn for foreningens kunder. Vi vil skabe sam­men­hængs­kraft og grobund for, at kommuner og regioner – og i sidste ende den enkelte borger – får mest mulig vækst og udvikling for pengene.”

Vi tilbyder vores medlemmer finansiering på lige vilkår i alle dele af landet – uanset om der er tale om mindre projekter, der f.eks. understøtter det lokale foreningsliv, eller store, langsigtede investeringer i kritisk infrastruktur som affaldsenergi og fjernvarme.

Adm.direktør Jens Lundager udtaler: "Jeg er stolt af, at KommuneKredit har kunnet opfylde vores kunders fi­nan­si­e­rings­be­hov på helt samme vis som tidligere til trods for COVID-19-pandemien. Vi har fortsat kunnet udfylde vores rolle med at skabe økonomisk råderum for de danske lokalsamfund.”

Forventninger til 2021

Vi forventer, at situationen som følge af COVID-19 heller ikke påvirker KommuneKredits resultater i 2021, da vores for­ret­nings­mo­del er meget robust over for uro på de finansielle markeder. Vi forventer at fastholde egen­ka­pi­tal­gra­den over 3 pct. Vi forventer samtidig et nettoudlån på godt 4 mia. kr. og net­to­ren­te­ind­tæg­ter på ca. 400 mio. kr.

Under forudsætning af, at COVID-19-pandemien løsner op i 2021, forventer vi, at ad­mi­ni­stra­tions­om­kost­nin­ger­ne bliver ca. 160 mio. kr.

Vil du vide mere?

Kontakt ad­mi­ni­stre­ren­de direktør, Jens Lundager.

 

Del

Kontakt os

Vil du høre mere om jeres muligheder for at finansiere lokale projekter eller investeringer, er du velkommen til at kontakte vores kundeafdeling.

Vores telefoner er åbne

Mandag til torsdag
09:00 – 16:00
Fredag
09:00 – 14:00