KommuneKredit offentliggør Årsrapport 2019

KommuneKredit har i dag den 19. marts 2020 offentliggjort Årsrapport 2019.

Sammendrag

 1. 1

  Udlån og leasing voksede med 8 mia. kr. til 185 mia. kr.

 2. 2

  Net­to­ren­te­ind­tæg­ter­ne var på 496 mio. kr. mod 441 mio. kr. i 2018, hvilket er på linje med forventningen ved halvåret 2019.

 3. 3

  Årets resultat blev på 596 mio. kr. før skat til dels grundet positive vær­di­re­gu­le­rin­ger på 227 mio. kr.

 4. 4

  Årets totalindkomst blev på 441 mio. kr. mod 405 mio. kr. i 2018.

 5. 5

  Egentlig kernekapital (CET1) svarende til egenkapitalen steg til 8.179 mio. kr. fra 7.736 mio. kr. ved udgangen af 2018.

 6. 6

  Egen­ka­pi­tal­gra­den steg til 3,5% ultimo 2019 fra 3,4% ultimo 2018.

KommuneKredit oplevede en til­freds­stil­len­de økonomisk udvikling i 2019. Udlån og leasing voksede med 8 mia. kr. til 185 mia. kr. Dermed dækker foreningen stort set hele det kommunale og regionale fi­nan­si­e­rings­be­hov inden for rammerne af den danske regulering af kommuner og regioners op­ga­ve­va­re­ta­gel­se og EU’s stats­støt­te­reg­ler.

Net­to­ren­te­ind­tæg­ter­ne var 496 mio. kr. i 2019 og omkostningerne 126 mio. kr. Det svarer til 0,05 pct. af aktiverne. Positive vær­di­re­gu­le­rin­ger på 227 mio. kr. medfører et resultat på 596 mio. kr. før skat og 448 mio. kr. efter skat.

I over­ens­stem­mel­se med KommuneKredits vedtægter må foreningen ikke udbetale udbytte, og resultatet efter skat overføres derfor til egenkapitalen. KommuneKredits egen­ka­pi­tal­grad var 3,5 pct. ved udgangen af 2019 mod 3,4 pct. i 2018.

I forbindelse med of­fent­lig­gø­rel­sen af årsrapporten siger be­sty­rel­ses­for­mand Lars Krarup: "KommuneKredit udsteder obligationer på vegne af kommuner og regioner, og pengene udlåner vi til lokale offentlige investeringer til lavest mulige renter – på helt lige vilkår, uanset hvor det er i landet. Vi har ikke til formål at tjene penge.”

Han fortsætter: "Når den grønne omstilling og kli­ma­til­pas­ning skal gennemføres lokalt i Danmark – og der dermed skal foretages store langsigtede investeringer – kan finansieringen derfor med fordel ske til lavest mulige omkostninger i KommuneKredit. Der er muligheder inden for gældende regulering, f.eks. offentlig transport, ener­gi­ef­fek­ti­vi­se­ring af offentlige bygninger, bæredygtige for­sy­nings­an­læg og kyst­be­skyt­tel­se. Jeg mener, at reguleringen kan tilpasses, så vi i endnu højere grad får mulighed for at understøtte regeringens klimamål og behovet for kli­ma­til­pas­ning.”

Adm. direktør Jens Lundager supplerer: "Den aktuelle situation omkring COVID-19 har indflydelse på de finansielle markeder, men situationen forventes ikke at påvirke vores mulighed for at servicere kunderne. Skulle markederne lukke helt ned, sikrer vores lik­vi­di­tets­be­red­skab, at udlånet kan fortsætte upåvirket i en meget lang periode. Alle KommuneKredits funktioner kan videreføres uanset medarbejdernes lokation.”

Forventninger til 2020

KommuneKredit har en stærk mar­kedspo­si­tion og lav ri­si­ko­to­le­ran­ce. Vi forventer derfor en stabil udvikling i 2020, hvor vi fastholder egen­ka­pi­tal­gra­den over 3 pct. Vi forventer samtidig et nettoudlån på ca. 2 mia. kr. og net­to­ren­te­ind­tæg­ter på omkring 400 mio. kr. 

Vi har igangsat en ambitiøs transformation, der skal bringe KommuneKredits processer og systemer up-to-date. På den baggrund forventer vi, at ad­mi­ni­stra­tions­om­kost­nin­ger­ne i 2020 stiger til 150 mio. kr.

Læs hele Årsrapporten her.

Vil du vide mere?

Kontakt ad­mi­ni­stre­ren­de direktør, Jens Lundager.

Del case

Kontakt os

Vil du høre mere om jeres muligheder for at finansiere lokale projekter eller investeringer, er du velkommen til at kontakte vores kundeafdeling.

Vores telefoner er åbne

Mandag til torsdag
09:00 – 16:00
Fredag
09:00 – 14:00