KommuneKredit har offentliggjort Årsrapport 2023

Vores bestyrelse har den 13. marts 2023 godkendt Årsrapport 2023. For første gang har vi integreret vores rapportering om bæredygtighed i årsrapporten fremfor at udgive en særskilt rapport.

Sammendrag

  • Net­to­ren­te­ind­tæg­ter blev 467 mio. kr. mod 339 mio. kr. i 2022.
  • Årets resultat før vær­di­re­gu­le­ring og skat blev 264 mio. kr. Det er en stigning på 135 mio. kr. i forhold til 2022. Stigningen skyldes primært stigningen i net­to­ren­te­ind­tæg­ter.
  • Årets totalindkomst blev 414 mio. kr. mod 991 mio. kr. i 2022. Den væsentligste årsag til den lavere totalindkomst er, at vær­di­re­gu­le­rin­gen i 2022 var ekstraordinært høj.
  • Nettoudlån, det vil sige nye udlån inkl. leasing minus afdrag og  indfrielser, udgjorde 5,9 mia. kr.
  • Samlede udlån og leasing udgjorde 187 mia.kr. ved udgangen af året, og den samlede balance var 243 mia. kr.
  • Egentlig kernekapital (CET1), der svarer til egenkapitalen, steg ved udgangen af 2023 til 10.180 mio. kr. i forhold til 9.766 mio. kr. året før.

KommuneKredits resultat før skat og vær­di­re­gu­le­rin­ger i 2023 er på 264 mio. kr. Det er en stigning på 135 mio.kr. i forhold til 2022, der primært skyldes en stigning i net­to­ren­te­ind­tæg­ter­ne, som var 467 mio. kr. i 2023 mod 339 mio. kr. i 2022.

Stigningen i net­to­ren­te­ind­tæg­ter, der er noget større end forventet, skyldes dels bedre indtjening på værdipapirer som følge af et højere renteniveau i 2023, dels en stigning i indtjeningen fra leasing.

Årets vær­di­re­gu­le­ring på 276 mio. kr. skyldes først og fremmest, at KommuneKredit har sænket ud­låns­m­ar­gi­na­len på nye lån til kunderne i 2023, hvilket har resulteret i positiv vær­di­re­gu­le­ring af det eksisterende udlån.

I over­ens­stem­melse med KommuneKredits vedtægter må foreningen ikke udbetale udbytte, og vi overfører derfor resultatet efter skat til egenkapitalen.

KommuneKredits egen­ka­pi­tal­grad var 4,2 pct. ved udgangen af 2023 mod 4,1 pct. i 2022. 

Forventninger til 2024

KommuneKredit forventer, at gode og stabile fi­nan­si­e­rings­mu­lig­he­der fortsætter i 2024 og en moderat vækst i vores udlån. Vi forventer at kunne fastholde egen­ka­pi­tal­gra­den over 3 pct. Forventningen til årets nettoudlån
ligger på 4,5 mia. kr. og net­to­ren­te­ind­tæg­ter på ca. 500 mio. kr. Vi forventer ad­mi­ni­stra­tions­om­kost­nin­ger omkring 200 mio. kr.

I 2024 kan KommuneKredit fejre 125-års jubilæum. Jeg er stolt af, at vi som virksomhed formår at holde for­ret­nings­mo­del­len præcis lige så sam­funds­re­le­vant, som da vi ydede det første lån i 1899.

Jens Lundager

Adm. direktør

Download Årsrapport 2023

Kontakt os

Vil du høre mere om jeres muligheder for at finansiere lokale projekter eller investeringer, er du velkommen til at kontakte vores kundeafdeling.

Vores telefoner er åbne

Mandag til torsdag
09:00 – 16:00
Fredag
09:00 – 14:00