Uddannelsesfonden

Fondens formål

KommuneKredits Uddannelsesfond (Fonds reg.nr. 11668)

Fondens formål er at fremme udviklingen af kursus- og efteruddannelsesvirksomhed for medlemmer af kommunale råd og personale fra kommuner, regioner, fælleskommunale virksomheder og foreninger.

Støtte kan kun påregnes ydet til udgifter i forbindelse med planlægning og forberedelse, herunder udgifter til kursusmateriale.

Der kan derimod ikke ydes støtte til dækning af de udgifter, der er forbundet med den direkte gennemførelse af kursusaktiviteten, idet disse udgifter forudsættes dækket af den enkelte kommune, forening eller virksomhed eller ved deltagerbetaling.

Støtte til private konsulentfirmaer vil normalt kun kunne ydes i forbindelse med konkrete uddannelsesprojekter for kommuner m.v.

Desuden vil projekter, hvor flere kommuner/regioner samarbejder have høj prioritet, idet spredningseffekten af de udloddede midler herved bliver størst mulig.

Også projekter, hvor der lægges vægt på nytænkning i forhold til eksisterende opgaveløsninger, vil have høj prioritet.

Det skal i ansøgningen beskrives, hvordan projektet formidles til en bredere kreds.

Endvidere skal der foretages en tilbagemelding til Uddannelsesfondens bestyrelse om projektets status.

Ansøgninger bedes indsendt på skemaer, der fås ved henvendelse til KommuneKredit eller downloades fra KommuneKredits hjemmeside.

Ansøgninger om tilskud fra fonden må senest den 1. november 2017 være indsendt til KommuneKredit.

Der ydes støtte fra KommuneKredits Uddannelsesfond 1 gang årlig.