Strategi 2022

Introduktion

KommuneKredit er vokset gennem de seneste mange år, både hvad angår balance og antal medarbejdere, ligesom virksomheden har udviklet sig til at være en avanceret finansiel virksomhed.

 

Med Strategi 2022 gennemfører vi KommuneKredits omstilling til en moderne virksomhed, der lever op til normer og krav for såvel en veldrevet finansiel virksomhed som for en virksomhed med offentligt ejerskab.

 

Mission

KommuneKredit skal skabe økonomisk råderum for kommuner og regioner i Danmark ved at tilbyde finansiering og finansiel rådgivning til lavest mulige omkostninger.

Vision

Vi vil altid være det bedste finansieringsvalg for vores kunder, uanset de givne rammer.

Vi vil være tidssvarende, effektive og involverende med fokus på høj kvalitet, sikkerhed og stabilitet.

 

Der er en række præmisser, som medvirker til, at KommuneKredit kan løse sin mission:

 

 • KommuneKredit er alene til for medlemmerne, som tilbydes omkostnings-effektiv finansiering på lige vilkår uanset postnummer.
 • KommuneKredit har på grund af en høj rating, som er på linje med den danske stats, adgang til funding på favorable vilkår.
 • KommuneKredit skal ikke generere udbytte til sine medlemmer.
 • Rådgivning af kunderne er uvildig og uden egeninteresse.
 • KommuneKredit har dygtige medarbejdere.

 

KommuneKredit er det sikre valg for investorer over hele verden og den troværdige samarbejdspartner for vores kunder. De investorer, som placerer penge i KommuneKredits obligationer, ønsker sikkerhed for at få deres penge igen frem for et højt forventet afkast. Vores samarbejdspartnere i kommuner og regioner har tillid til vores medarbejdere. Disse forhold understøttes af stram risikostyring og tætte relationer til investorer, kunder og øvrige samarbejdspartnere.

 

Strategiske fokusområder

Strategi 2022 har en 5 års horisont, således at vi kan formulere vores mål for KommuneKredit, uden at tiden bliver en knap faktor.

 

Der er tre strategiske fokusområder:

 

 • Kunderelationer
 • Sikker og stabil
 • Professionalisering

 

Strategien er ikke dækkende for alt, hvad der skal ske i KommuneKredit i de kommende 5 år, men den er udtryk for prioritering og retning. Strategien vil løbende blive taget op til revurdering for at justere prioritering og retning, når det er nødvendigt af hensyn til f.eks. ændrede eksterne forhold.

 

På nogle indsatsområder er vi allerede godt på vej i forhold til strategien, mens der på andre områder kræves mere udvikling.

 

Kunderelationer

KommuneKredits kundebetjening skal være målrettet og relevant.

 

Vi skal stræbe mod den optimale kombination af personlig betjening og kundeinvolvering, så kunder og investorer opfatter KommuneKredit som fleksibel, troværdig, transparent og tilgængelig.

 

Det strategiske fokusområde har tre pejlemærker:

 

Ensartet og behovsorienteret rådgivning og kommunikation

 

 • Vi skal have høj rådgivningsstandard baseret på et højt kompetenceniveau på tværs af organisationen.
 • Vi skal systematisk indsamle viden om kunder, lovgivning, markedet m.m., som bearbejdes, deles og anvendes i forhold til det enkelte kundesegment.

 

Systematiske processer og administration

 

 • Administration af kundeengagement og kundebetjening i forbindelse hermed skal være målrettet og relevant for de respektive kundesegmenter.
 • Vi skal systematisere og automatisere processer, så vi udnytter IT-systemers muligheder, og vi skal give mulighed for selvbetjening.
 • Vi skal have data af høj kvalitet, således at vi og kunden har overblik over kundens samlede status og engagement.

 

Optimal kundebetjening

 

 • KommuneKredit skal være proaktiv der, hvor det kan skabe værdi for kunden, og således at kunderne oplever en ensartet og professionel kundebetjening.
 • Vi skal målrette kundebetjening på de forskellige segmenter.
 • Vi skal møde kunderne koordineret mellem afdelingerne.
 • Vi skal være årvågne i forhold til ændringer i markedet og i markedsvilkår.

 

Sikker og stabil

KommuneKredit skal være et sikkert og stabilt bindeled mellem de danske kommuner og regioner og kapitalmarkederne. Det er vigtigt, at hele forretningen, tænker “sikker og stabil” ind i det daglige arbejde. Vi skal kunne stå selv – også i strid modvind – men vi må heller ikke blive overforsigtige.

 

Det strategiske fokusområde har fire pejlemærker:

 

Forsyningssikkerhed

 

 • Vi skal indrette forretningen, så vi altid kan yde finansiering for kunderne – også under længere kriser.
 • Vi skal have en optimal sammensætning af funding og investeringer under hensyn til alle relevante parametre.
 • Vi skal udbygge relationer til investorer og andre interessenter på kapitalmarkederne.

Godt omdømme

 

 • Vi skal have en høj etik i den måde, vi driver forretningen på i forhold til kunder, investorer og andre interessenter.
 • Vi skal have fokus på compliance – ikke kun i forhold til den lovgivning der direkte er møntet på os – men også anden relevant regulering, som tilsvarende virksomheder er underlagt.
 • Vi skal have en skarp profil over for investorerne inden for ESG (Environment, Social og Governance) og CSR (Corporate Social Responsibility).
 • Vi skal udbrede ”den gode historie” om KommuneKredit.

 

Bedste risikostyring

 

 • KommuneKredit skal være velkapitaliseret og have stabile regnskabstal.
 • Vi skal indrette risikostyringen, så vi er blandt de bedste.
 • Vi skal have samme rating som den danske stat.

 

Høj prioritet til IT-strategi og IT-sikkerhed

 

 • Vi skal give det højeste prioritet at gennemføre IT-strategien, samtidig med at forretningen skal fungere.
 • Vi skal indfase standardsystemer.
 • Vi skal sikre en stabil IT drift og et højt niveau for IT-sikkerhed.
 • Vi skal sikre, at alle funktioner til enhver tid har de værktøjer og systemer, der kræves, for at de kan udføre deres opgaver effektivt og i høj kvalitet.

 

Professionalisering

Professionalisering handler om den måde, som vi udfører vores arbejde på over for kunder, samarbejdspartnere og kolleger på alle arbejds- og forretningsområder i KommuneKredit. Det stiller krav til effektivitet i vores arbejde, at vi udfører arbejde af høj kvalitet, og at vi overholder normer og krav.

 

Det strategiske fokusområde har fire pejlemærker:

 

De rigtige kompetencer

 

 • Alle ansatte skal have en udviklings- og uddannelsesplan.
 • Vi skal have overblik over de ansattes kompetencer, og vi skal opkvalificere, hvor der er behov, gennem uddannelse og videndeling.
 • Vi skal have en velfungerende chefgruppe med fokus på gode ledelseskompetencer.

 

Veldokumenterede metoder og processer

 

 • Afhængighed af nøglemedarbejdere skal imødegås ved, at processer og metoder er veldokumenterede.
 • Alle funktioner skal udføre deres opgaver efter veldokumenterede processer og metoder, der overholder normer, krav og god praksis på de respektive områder.

 

Tidssvarende værktøjer og systemer

 

 • KommuneKredits systemer skal være tidssvarende og kunne udvikles og tilpasses ændringer og krav fra omverdenen.
 • Systemerne skal have høj brugervenlighed.

 

Løsningsorienteret kultur og positiv indstilling

 

 • KommuneKredits ledere skal fremme en positiv, løsningsorienteret kultur, hvor alle tager ansvar.
 • Vi skal altid tænke i helhed og samarbejde på tværs af organisationen.
 • Lederne skal være nærværende og anvise en klar retning.
 • Vi skal udarbejde et fælles værdisæt for ledere og medarbejdere.
 • Vi skal fremme innovation som en naturlig del af dagligdagen.
 • Vi skal altid tænke KommuneKredit først i vores arbejde.