Politik for Samfundsansvar

Formål

KommuneKredits mission er at skabe økonomisk råderum for kommuner og regioner i Danmark ved at tilbyde finansiering og finansiel rådgivning til lavest mulige omkostninger. Med en særskilt politik for samfundsansvar ønsker KommuneKredit at tydeliggøre de overordnede principper for virksomhedens arbejde med samfundsansvar.

 

Målgruppe og omfang

Politikken er retningsgivende for alle medarbejdere og aktiviteter.

 

Principper for samfundsansvar

For KommuneKredit betyder samfundsansvar, at virksomheden integrerer sociale, miljømæssige og etiske hensyn i forretningen. Politikken udgøres af en række principper, som er retningsgivende for, hvordan dette skal ske.

 

  • KommuneKredit vil understøtte kommuners og regioners ambitionsniveau for samfundsansvar
  • KommuneKredit vil arbejde for at minimere virksomhedens miljøbelastning
  • KommuneKredit skal til enhver tid udvise god og etisk ansvarlig virksomhedsledelse
  • KommuneKredit har nultolerance over for enhver form for bestikkelse og korruption
  • KommuneKredit vil understøtte rummelighed, mangfoldighed og trivsel på arbejdspladsen
  • KommuneKredit vil bestræbe sig på tydelig kommunikation om foreningens samfundsansvar

 

Politikken vil blive udmøntet i fokusområder og konkrete årlige mål, der besluttes i direktionen og indgår i rapporteringen til bestyrelsen.

 

Rapportering

KommuneKredit offentliggør en årlig samfundsansvarsrapport, som vedtages i bestyrelsen. Rapporten skal redegøre for virksomhedens aktiviteter og resultater for så vidt angår samfundsansvar. Rapporten vil indeholde status på fokusområder og konkrete mål.

 

Rapporten giver interessenter indsigt i KommuneKredits samfundsansvar og åbner op for dialog.  Som en del af samfundsansvarsrapporten rapporteres også på ESG-kriterier, således at vores investorer på en lettilgængelig og gennemsigtig måde kan få indblik i KommuneKredits håndtering af miljø, sociale og governance forhold.

 

 

Ikrafttræden, offentliggørelse og revision

Retningslinjerne for samfundsansvar træder i kraft efter bestyrelsens godkendelse og offentliggøres på www.kommunekredit.dk. Samfundsansvarspolitikken revideres efter behov, og ændringer skal godkendes af bestyrelsen. Fx på baggrund af nye retningslinjer, lovgivning eller god praksis.