Persondatapolitik

Senest revideret maj 2018

Dataansvar

KommuneKredit behandler persondata, og er dataansvarlig for de persondata, som vi indhenter. KommuneKredit har derfor vedtaget denne persondatapolitik, der fortæller dig, hvordan KommuneKredit behandler dine data. Vi sikrer dermed, at dine persondata behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

 

Behandling af persondata

Hvis du selv har oplyst dine persondata, når du kontakter KommuneKredit via e-mail eller telefon, kan KommuneKredit i forbindelse med din henvendelse indsamle persondata om dig for at vi f.eks. kan administrere din og/eller din arbejdsplads’ relation med KommuneKredit eller opfylde en kontrakt eller anden aftale med dig og/eller din arbejdsplads.

 

Hvis KommuneKredit beder dig om at stille dine persondata til rådighed for os udover dem, som du selv måtte have afgivet, oplyser vi dig om, hvilke data vi behandler om dig i vores systemer og til hvilket formål. Du modtager oplysning herom på tidspunktet for indsamling af dine persondata.

 

De persondata, KommuneKredit anvender, omfatter bl.a.:

 

  • Almindelige persondata, såsom navn, stilling og almindelige kontaktoplysninger, som vi modtager via e-mail eller telefon
  • CPR-nummer samt andre personlige oplysninger, hvis vi er forpligtede til at indhente det, f.eks. i forbindelse med, at den virksomhed, som du repræsenterer, skal oprettes som kunde eller vi på anden måde skal kontrollere de identitetsoplysninger, som er påkrævet i henhold til lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme
  • Trafikdata om brug af vores hjemmeside – www.kommunekredit.dk – samt andre websteder administreret af KommuneKredit
  • Unikke numre på de enheder, som du bruger til at besøge vores hjemmeside eller kommunikere med os via e-mail

 

Indsamling og opbevaring af dine persondata til bestemte formål

KommuneKredit indsamler og opbevarer dine data i forbindelse med bestemte formål eller andre lovlige forretningsmæssige formål. Det sker, når vi har brug for at:

 

  • Kunne opfylde kontrakter eller aftaler eller andre retlige forpligtelser med dig eller din arbejdsplads, den virksomhed du repræsenterer eller forpligtelser overfor myndighederne
  • Administrere din relation til os, f.eks. hvis du tilmelder dig vores nyhedsbrev eller fremsender et spørgsmål via mail
  • Høre om din tilfredshed med vores produkter eller tjenester
  • Opfylde de lovkrav, som KommuneKredit er underlagt

 

KommuneKredit behandler kun data om dig, der er relevante og tilstrækkelige i forhold til de formål, der er defineret ovenfor. Formålet er afgørende for, hvilken type data om dig, der er relevante for os. Det samme gælder omfanget af de persondata, vi bruger, dvs. at vi ikke bruger flere data, end dem, vi har brug for til det konkrete formål.

 

KommuneKredit indsamler, behandler og opbevarer kun de persondata, der er nødvendige i forhold til at opfylde det pågældende formål. Derudover kan det være bestemt ved lovgivning, hvilken type data, der er nødvendig for os at indsamle og opbevare. Typen og omfanget af de persondata, vi behandler, kan også være nødvendige for at opfylde en kontrakt eller en anden retlig forpligtelse.

 

Kontrol og opdatering af dine persondata

KommuneKredit kontrollerer i videst muligt omfang, at de persondata, vi behandler om dig, ikke er urigtige eller vildledende. Vi sørger i videst muligt omfang for at opdatere dine persondata løbende, f.eks. i kraft af de oplysninger, som vi modtager fra dig.

 

Da vores service er afhængig af, at dine data er korrekte og opdaterede, beder vi dig oplyse os om relevante ændringer i dine data. Du kan benytte kontaktoplysningerne du kan finde i denne persondatapolitik til at meddele os dine ændringer, eller du kan tage kontakt til din normale rådgiver eller kontaktperson.

 

Sletning af persondata

KommuneKredit sletter dine persondata, når de ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som var grunden til vores indsamling, behandling og opbevaring af dine data.

 

Perioden, hvori KommuneKredit behandler og opbevarer dine persondata, kan variere alt afhængig af, hvilket formål indsamlingen af dine persondata havde. Resulterede din henvendelse f.eks. i et længerevarende aftaleforhold med KommuneKredit eller optagelsen af et lån, vil vi opbevare dokumentation for aftalen eller lånet i hele løbetiden. Denne dokumentation vil også indeholde oplysninger om, hvem (navn og stilling) vi indgik aftalen med, eller hvem der godkendte optagelsen af lånet. Alt afhængig af gældende lovgivning vedrørende bogføring kan KommuneKredit også være forpligtet til at kunne dokumentere førnævnte i en nærmere defineret periode efter ophøret af aftalen eller indfrielsen af lånet.

 

Indhentning af samtykke

Hovedparten af de persondata, som KommuneKredit indsamler, sker for at kunne opfylde en kontrakt eller en anden retlig forpligtelse med dig eller din arbejdsplads eller for at kunne opfylde lovkrav om kendskab til vores kunder. Hvis vi behandler dine persondata til andre formål, så indhenter vi dit samtykke, inden vi behandler dine persondata. Vi oplyser dig om et sådant grundlag og om vores legitime interesse i at behandle dine persondata.

 

Dit samtykke er frivilligt, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at henvende dig til os. Du kan bruge kontaktoplysningerne nedenfor, hvis du ønsker yderligere oplysninger.

 

Videregivelse af persondata

Vi gennemfører fra tid til anden tilfredshedsundersøgelser i samarbejde med en ekstern leverandør. I denne forbindelse vil vi videregive din e-mailadresse til denne leverandør. Du kan til enhver tid frabede dig denne form for videregivelse.

 

Hvis vi videregiver dine persondata til andre samarbejdspartnere og aktører, f.eks. til brug for markedsføring, indhenter vi forinden videregivelsen dit samtykke og informerer om, hvad dine data vil blive brugt til. Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod denne form for videregivelse.

 

KommuneKredit indhenter ikke dit samtykke, hvis vi er retligt forpligtet til at videregive dine persondata, f.eks. som led i indberetning til en myndighed.

 

Sikkerhed

KommuneKredit har vedtaget interne regler om informationssikkerhed, som indeholder instrukser og foranstaltninger, der beskytter dine persondata mod at blive tilintetgjort, gå tabt eller blive ændret, mod uautoriseret offentliggørelse, og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem. KommuneKredit sørger endvidere for fysiske, elektroniske og processuelle sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af alle oplysninger, som KommuneKredit indhenter og behandler.

 

Dine rettigheder

Hvis du anmoder om det, kan vi oplyse dig om de data, vi behandler om dig. Adgangen kan dog være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse, til forretningshemmeligheder og immaterielle rettigheder.

 

Du har til en enhver tid ret til at få oplyst, hvilke data vi behandler om dig, hvor de stammer fra, og hvad vi anvender dem til. Du kan også få oplyst, hvor længe vi opbevarer dine persondata, og hvem, der modtager data om dig, i det omfang vi videregiver data i Danmark og i udlandet.

 

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du i denne persondatapolitik.

 

Hvis du mener, at de persondata, vi behandler om dig, er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. Du skal henvende dig til os og oplyse os om, hvori unøjagtighederne består, og hvordan de kan rettes.

 

I nogle tilfælde vil vi have en forpligtelse til at slette dine persondata. Det gælder f.eks., hvis du trækker dit samtykke tilbage. Hvis du mener, at dine data ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi indhentede dem til, kan du bede om at få dem slettet. Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser.

 

Når du henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine persondata, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

 

Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata. Du kan også gøre indsigelse mod vores videregivelse af dine data til markedsføringsformål. Du kan bruge kontaktoplysningerne i denne persondatapolitik til at sende en indsigelse. Hvis vi vuderer, at din indsigelse er berettiget, sørger vi for at ophøre med behandlingen af dine persondata.

 

Den dataansvarlige

KommuneKredit er ansvarlig for indhentning og behandling af dine oplysninger. Hvis du har spørgsmål vedrørende indhentning eller behandling af oplysninger vedrørende dig, bedes du skrive til KommuneKredit på følgende e-mailadresse: persondata@kommunekredit.dk

 

Kontaktoplysninger

KommuneKredit

Kultorvet 16

1175 København K

Telefonnr.: 33 11 15 12

Mail: persondata@kommunekredit.dk

Website: www.kommunekredit.dk

CVR nr.: 22 12 86 12

 

Klager

Udover muligheden for at klage direkte til KommuneKredit via ovenstående e-mail-adresse, er du også berettiget til at klage til Datatilsynet; se mere her: Klage til Datatilsynet.

 

Ændringer

Det vil være nødvendigt løbende at opdatere og ændre denne politik, og KommuneKredit forbeholder sig derfor ret til at opdatere eller ændre denne politik. I tilfælde af væsentlige ændringer gør vi opmærksom herpå via vores hjemmeside eller ved oplysning i vores e-mail-signaturer. Den til enhver tid gældende version af denne persondatapolitik kan findes på vores hjemmeside. Du kan altid se, hvornår vi senest har revideret vores persondatapolitik øverst på denne side.

 

Kontakt os hvis du har spørgsmål

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål til, hvordan vi anvender dine persondata. Kontakt da venligst persondata@kommunekredit.dk