Leasingordbog

Administration
Ligger en aftale i administration, betyder det, at leasingaftalen er lukket for indkøb, og at leasingtager betaler sin leasingydelse i henhold til aftalen. Se også etablering.
An­vis­nings­pligt
Når lea­sing­pe­ri­o­den udløber, eller hvis I indfrier jeres leasingaftale helt eller delvist, har I som leasingtager pligt til at anvise en CVR-registreret tredjemand som køber af udstyret eller ejendommen til den opgjorte værdi.
Cashflow
Cashflow betyder pengestrøm og er betegnelsen for de ind- og udbetalinger, der sker i en given periode.
CIBOR
CIBOR er en forkortelse for Copenhagen Inter Bank Offered Rate. CIBOR er en variabel gen­nem­snits­rente, som er udregnet på baggrund af en række pen­ge­in­sti­tut­ters indbyrdes ud­låns­ren­te­sat­ser. CIBOR-renten opgives i faktiske antal dage på basis af et år med 360 dage.
Delafgift
En delafgift er den ydelse, I som leasingtager betaler i perioden, fra vi betaler leverandøren, og/eller I modtager det leasede udstyr og frem til lea­sing­pe­ri­o­den begynder. Vi beregner delafgiften med udgangspunkt i den aftalerente, som står i leasingaftalen.
Delydelse
En delydelse er den leasingydelse, som I skal betale fra den dato, bilen er indregistreret, og frem til I betaler den første ordinære leasingydelse. Vi beregner delydelsen som en forholdsmæssig ydelse ud fra den periodiske leasingydelse, som står i leasingaftalen.
Etablering
Ligger jeres aftale i etablering, betyder det, at I kan købe ind på leasingaftalen. Se også administration.
Finansiel leasing
Finansiel leasing betyder, at I som leasingtager er ansvarlig for selv at forhandle pris mv. med en leverandør. Hvis vi som leasinggiver kræver det, er I desuden forpligtede til at anvise en CVR-registreret tredjemand som køber til den leasede udstyr, når lea­sing­pe­ri­o­den udløber. Når der er tale om finansiel leasing, dækker lea­sin­g­y­del­ser­ne til­ba­ge­be­ta­ling af hele eller væsentlige dele af an­skaf­fel­ses­sum­men for det leasede udstyr. Og samtidig tager I som leasingtager alle væsentlige risici og fordele, som knytter sig til det leasede udstyr.
Forholdsmæssig ydelse
En forholdsmæssig ydelse er en ydelse, I som leasingtager skal betale, fra vi har betalt leverandøren, og/eller I modtager lea­sing­ud­sty­ret og frem til lea­sing­pe­ri­o­den reelt begynder. Vi beregner den for­holds­mæs­sige ydelse enten med udgangspunkt i den aftalerente, vi har fastsat, eller som en forholdsmæssig ydelse ud fra den periodiske leasingydelse, som står i leasingaftalen.
Forlængelse
I kan forlænge leasingaftalen, hvis I kontakter os inden lea­sing­pe­ri­o­den udløber. Vi fastsætter prisen på forlængelsen med udgangspunkt i den fastsatte restværdi, hvor længe I ønsker at forlænge aftalen samt markedsrenten på tidspunktet for forlængelsen.
Forudbetaling af leasingydelse
Vi tilbyder udelukkende forudbetaling af leasingydelser. Det betyder, at I skal gennemføre den første ter­mins­be­ta­ling på det tidspunkt, hvor lea­sing­pe­ri­o­den starter.
Future value (FV)
Future value betyder fremtidsværdi. I lea­sing­s­am­men­hæng bruger vi begrebet om den restværdi - eller handelsværdi - som vi forventer genstanden har, når lea­sing­pe­ri­o­den udløber.
Ikraftsættelse
Vi ikraftsætter en leasingaftale den dag, vi får skriftlig besked om, at I som leasingtager har godkendt den leasede genstand eller ejendom og dermed bedt os om at betale leverandøren. Bemærk, at leasingaftalen er juridisk forpligtende fra den dag, parterne underkskriver aftalen.
Indfrielse
En leasingaftale er uopsigelig i hele lea­sing­pe­ri­o­den. I kan kun indfri aftalen helt eller delvist, hvis der sker noget ekstraordinært. Det kunne f.eks. være totalskade af den leasede genstand.
Kundeaftale
En kundeaftale indeholder blandt andet informationer om, hvem der hos jer som leasingtager må indgå leasingaftaler, og hvem der er teg­nings­be­ret­ti­gede. Det er nødvendigt at indgå en kundeaftale, hvis I ikke har en master- eller rammeaftale.
Leasing
Leasing er en aftale om brugsretten til en genstand eller ejendom, som to parter - leasingtager og leasinggiver - indgår. Leasinggiver har ejendomsretten og leasingtager har brugsretten. Det betyder blandt andet, at leasingtager, til forskel fra selv at eje genstanden, ikke har mulighed for at sælge, pantsætte eller belåne den leasede genstand eller ejendom.

1-16 ud af 28

Kontakt os

Vil du høre mere om jeres muligheder for at finansiere lokale projekter eller investeringer, er du velkommen til at kontakte vores kundeafdeling.

Vores telefoner er åbne

Mandag til torsdag
09:00 – 16:00
Fredag
09:00 – 14:00