Leasingordbog

Alle | A C D E F I L M O P R S T U
Der er 30 ord i denne ordbog
Administration
Ligger en aftale i administration, betyder det, at aftalen er lukket for indkøb, og at der betales leasingydelse i henhold til aftalen. Se endvidere etablering.

Anvisningspligt
Ved leasingperiodens udløb samt ved hel eller delvis indfrielse af leasingaftalen, har leaser pligt til at anvise en CVR-registreret tredjemand som køber af genstanden til den opgjorte værdi.

Cashflow
Kan direkte oversættes til pengestrøm. Det er betegnelsen for de ind- og udbetalinger, der sker i en given periode.

CIBOR
Copenhagen Inter Bank Offered Rate. Er udtryk for en variabel gennemsnitsrente, som er udregnet på baggrund af en række pengeinstitutters indbyrdes udlånsrentesatser. CIBOR-renten opgives i faktiske antal dage på basis af et år med 360 dage.

Delafgift
Ved delafgift forstås den ydelse, som leasingtager betaler i perioden fra leverandørbetaling og/eller modtagelsestidspunkt af en leasinggenstand og frem til den aftalte leasingperiode begynder. Delafgiften beregnes med baggrund i den fastsatte aftalerente.

Delydelse
Ved delydelse forstås leasingydelse fra den dato bilen er indregistreret og frem til første ordinære leasingydelse. Delydelsen beregnes som en forholdsmæssig ydelse af den fastsatte periodiske leasingydelse.

Etablering
Ligger en aftale 'i etablering', betyder det, at der kan købes ind på aftalen. Se endvidere administration.

Finansiel leasing
Ved finansiel leasing er leasingtager ansvarlig for forhandling med leverandør og er, ved leasinggivers påkrav, forpligtet til ved leasingperiodens udløb at anvise en CVR-registreret tredjemand som køber til den leasede genstand. I finansiel leasing dækker leasingydelserne tilbagebetaling af hele eller væsentlige dele af anskaffelsessummen for den leasede genstand. Ved finansiel leasing forstås endvidere en leasingaftale, der overfører alle væsentlige risici og fordele som knytter sig til en leasinggenstand, til leasingtager.

Forholdsmæssig ydelse
Ved forholdsmæssig ydelse forstås den ydelse, som leasingtager betaler i perioden fra leverandørbetaling og/eller modtagelsestidspunkt af en leasinggenstand og frem til den aftalte leasingperiodes begyndelse. Den forholdsmæssige ydelse beregnes enten med baggrund i den fastsatte aftalerente eller som en forholdsmæssig delydelse af den fastsatte periodiske leasingydelse.

Forlængelse
Inden leasingperioden udløber, kan der aftales en forlængelse af leasingaftalen. Prisen på forlængelsen vil blive fastsat med baggrund i den fastsatte restværdi, hvor længe aftalen skal forlænges samt markedsrenten på forlængelsestidspunktet.

Forud-/bagudbetaling af leasingydelse
En leasingydelse kan betales enten forud eller bagud. Betales ydelsen periodisk bagud, vil ydelsen være større, end hvis ydelsen betales forud, idet der påløber forrentning af periodens ydelse. Hvis den første terminsbetaling sker samtidig med opstart af leasingperioden, er aftalen forudbetalt. Sker den første terminsbetaling efter opstart af leasingperioden, er aftalen bagudbetalt. KommuneLeasing anvender alene forudbetaling.

Future value (FV)
Future value betyder fremtidsværdi. I leasingsammenhæng anvendes begrebet future value om restværdi, altså den handelsværdi, genstanden formodes at have ved leasingperiodens udløb.

Ikraftsættelse
KommuneLeasing "ikraftsætter" en leasingaftale den dag, KommuneLeasing får meddelelse (skriftligt) om, at leasingtager har godkendt den leasede genstand og dermed bedt KommuneLeasing betale leverandøren. Leasingaftalen er imidlertid juridisk forpligtende fra den dag, aftalen underskrives af parterne.

Indfrielse
En leasingaftale er uopsigelig i hele leasingperioden. Eventuel hel- eller delindfrielse kan kun ske i en ekstraordinær situation f.eks. i forbindelse med totalskade af den leasede genstand.

Leasing
Leasing er en brugsretsaftale, indgået mellem to parter, benævnt som leasingtager og leasinggiver. Leasinggiver har ejendomsretten og leasingtager har brugsretten til den leasede genstand. Det betyder at leasingtager, til forskel fra selv at eje genstanden, ikke har mulighed for at sælge, pantsætte eller belåne den leasede genstand.

Leasingaftale
Leasingaftalen er det juridisk bindende dokument, hvor aftalens nærmere vilkår og betingelser mellem leasingselskabet (leasinggiver) og leasingtager er fastsat og beskrevet.

Leasinggiver
Er leasingselskabet.

Leasingperiode
Leasingperioden er den periode, hvor leasingtager har brugsretten til den leasede genstand og betaler den aftalte leasingydelse for brugsretten.

Leasingtager
Er brugeren af leasinggenstanden.

Leasingydelse

I leasingperioden betaler leasingtager en leasingydelse for at have brugsretten til den leasede genstand.

Leasingydelsen fastsættes med baggrund i følgende:

1. De leasede genstandes anskaffelsessum.
2. Den aftalte finansieringsrente.
3. Den aftalte leasingperiode.
4. Den fastsatte restværdi ved leasingperiodens udløb.

Leasingydelsen kan fastsættes med basis i såvel fast som variabel rente.


Moms samt eventuelle skatter og afgifter
I tillæg til leasingafgiften betaler leasingtager moms samt eventuelle andre skatter og afgifter. Tillæggene beregnes med baggrund i de til enhver tid gældende regler og satser.

Oparbejdningsperiode

I tilknytning til en leasingaftale kan der etableres en oparbejdningsaftale løbende i et nærmere fastsat tidsrum (oparbejdningsperiode).

Etablering af oparbejdningsaftaler sker ofte i forbindelse med indgåelse af aftaler, hvor leasingtager ønsker at indkøbe genstande over en kortere eller længere periode.

I oparbejdningsperioden faktureres genstanden, som leaser ønsker at lease løbende til KommuneLeasing, som herefter betaler leverandørerne. Ved oparbejdningsperiodens udløb opgøres det samlede indkøb, hvorefter afvikling af leasingaftalen påbegyndes.

I indkøbsperioden/oparbejdningsperioden betaler leasingtager en delafgift.


Operationel leasing
KommuneLeasing laver alene operationel leasing i samarbejde med en ekstern tredjepart, der tager ansvar for service og vedligehold samt for restværdi ved leasingperiodens udløb.

Present value (PV) eller nutidsværdi
Svarer til den leasede genstands anskaffelsessum ekskl. moms.

Rammeaftale
En rammeaftale er en overordnet leasingaftale, hvor Kommuneleasing har givet et forhåndstilsagn om leasingfinansiering af en række genstande i en nærmere fastsat periode. En rammeaftale indgås ofte, hvor leasingtager f.eks. ønsker mulighed for en tilbagebetaling af de leasede genstande over forskellige løbetider, eller hvor leasingtager ønsker at indgå en leasingaftale med indkøb over en længere periode (årrække).

Restværdi

Restværdi er den værdi, man vurderer, at den leasede genstand har ved leasingperiodens udløb - og må ikke forveksles med restgæld.

Aktivets restværdi skal i.h.t. afskrivningsloven ved leasingperiodens udløb, som minimum udgøre udstyrets forventede markedsmæssige handelsværdi.Eks.: En personbils værdi om 3 år afhænger bl.a. af mærke, model og kørte kilometer. En restværdi på 5% er forkert. 53% er nok et bedre gæt. En restværdi på 5% efter 3 år passer bedre på en PC, der er indkøbt uden specialrabat. Restværdien er altså den forventede - realistiske - fremtidige salgspris.


Sale & lease back
Sælg og lej tilbage, er den danske oversættelse. Princippet i 'sale og lease back'-aftaler er, at en virksomhed/kommune sælger et eller flere af sine aktiver til leasingselskabet og herefter leaser det samme aktiv tilbage. Den umiddelbare fordel ved 'sale og lease back' er, at kommunen får mulighed for at frigøre likviditet som er bundet i eksempelvis ejendomme m.v.

Sale og lease back kræver, at en kommune har forhåndstilladelse fra ministeriet.

Scrapværdi
Svarer til restværdi (se denne).

Tilbagediskontering
Tilbagediskontering er tilbageskrivning af betalinger, hvor man på baggrund af en given rente, beregner de fremtidige leasingydelser til den nutidsværdi de repræsenterer på et givent opgørelsestidspunkt.

Udlægsrente
Se forholdsmæssig ydelse.