Leasingordbog

Alle | A C D E F I L M O P R S T U
There are currently 5 names in this directory beginning with the letter F.
Finansiel leasing
Ved finansiel leasing forstås en leasingaftale, der overfører alle væsentlige risici og fordele som knytter sig til et aktiv, til leasingtager, uanset om ejendomsretten overgår eller vil overgå til leasingtager ved leasingperiodens afslutning.

Forholdsmæssig ydelse
Ved forholdsmæssig ydelse forstås den ydelse, som leaser betaler i perioden fra leverandørbetaling og/eller modtagelsestidspunkt af en leasinggenstand og frem til den aftalte leasingperiodes begyndelse. Den forholdsmæssige ydelse beregnes enten med baggrund i den fastsatte aftalerente eller som en forholdsmæssig delydelse af den fastsatte periodiske leasingydelse.

Forlængelse
Inden leasingperioden udløber, kan der aftales en forlængelse af leasingaftalen. Prisen på forlængelsen vil blive fastsat med baggrund i den fastsatte restværdi, hvor længe aftalen skal forlænges samt markedsrenten på forlængelsestidspunktet.

Forud-/bagudbetaling af leasingydelse
En leasingydelse kan betales enten forud eller bagud. Betales ydelsen periodisk bagud, vil ydelsen være større, end hvis ydelsen betales forud, idet der påløber forrentning af periodens ydelse. Hvis den første terminsbetaling sker samtidig med opstart af leasingperioden, er aftalen forudbetalt. Sker den første terminsbetaling efter opstart af leasingperioden, er aftalen bagudbetalt.

Future value (FV)
Future value betyder fremtidsværdi. I leasingsammenhæng anvendes begrebet future value om restværdi, altså den værdi, leasingaktivet formodes at have ved udløbet af leasingperioden.