Leasingordbog

Alle | A C D E F I L M O P R S T U
Der er 32 ord i denne ordbog
Administration
Ligger en aftale i administration betyder det, at aftalen er lukket for indkøb, og at der betales leasingydelse i henhold til aftalen. Se endvidere etablering.

Anvisningspligt
Ved leasingperiodens udløb samt ved hel eller delvis indfrielse af leasingaftalen, har leaser pligt til at anvise en tredjemand som køber af udstyret til den opgjorte værdi.
Indbringer salget mere end leasingaftalens nedskrevne værdi (restværdi) udbetales beløbet til leaser, der omvendt garanterer for indbetaling af et eventuelt manglende beløb.

Cashflow
Kan direkte oversættes til pengestrøm. Det er betegnelsen for de ind- og udbetalinger, der sker i en given periode.

CIBOR
Copenhagen Inter Bank Offered Rate. Er udtryk for en variabel gennemsnitsrente, som er udregnet på baggrund af en række pengeinstitutters indbyrdes udlånsrentesatser. CIBOR-renten opgives i faktiske antal dage på basis af et år med 360 dage.

Delafgift
Se forholdsmæssig ydelse

Delydelse
Ved delydelse forstås leasingydelse fra bilen er indregistreret og frem til første ordinære leasingydelse.

Etablering
Ligger en aftale i etablering betyder det, at der kan købes ind på aftalen. Se endvidere administration.

Finansiel leasing
Ved finansiel leasing forstås en leasingaftale, der overfører alle væsentlige risici og fordele som knytter sig til et aktiv, til leasingtager, uanset om ejendomsretten overgår eller vil overgå til leasingtager ved leasingperiodens afslutning.

Forholdsmæssig ydelse
Ved forholdsmæssig ydelse forstås den ydelse, som leaser betaler i perioden fra leverandørbetaling og/eller modtagelsestidspunkt af en leasinggenstand og frem til den aftalte leasingperiodes begyndelse. Den forholdsmæssige ydelse beregnes enten med baggrund i den fastsatte aftalerente eller som en forholdsmæssig delydelse af den fastsatte periodiske leasingydelse.

Forlængelse
Inden leasingperioden udløber, kan der aftales en forlængelse af leasingaftalen. Prisen på forlængelsen vil blive fastsat med baggrund i den fastsatte restværdi, hvor længe aftalen skal forlænges samt markedsrenten på forlængelsestidspunktet.

Forud-/bagudbetaling af leasingydelse
En leasingydelse kan betales enten forud eller bagud. Betales ydelsen periodisk bagud, vil ydelsen være større, end hvis ydelsen betales forud, idet der påløber forrentning af periodens ydelse. Hvis den første terminsbetaling sker samtidig med opstart af leasingperioden, er aftalen forudbetalt. Sker den første terminsbetaling efter opstart af leasingperioden, er aftalen bagudbetalt.

Future value (FV)
Future value betyder fremtidsværdi. I leasingsammenhæng anvendes begrebet future value om restværdi, altså den værdi, leasingaktivet formodes at have ved udløbet af leasingperioden.

Ikraftsættelse
Leasingselskabet "ikraftsætter" en leasingaftale den dag, leasingselskabet får meddelelse (skriftligt) om, at leaser har godkendt det leasede udstyr og dermed bedt leasingselskabet betale leverandøren. Leasingaftalen er imidlertid juridisk forpligtende fra den dag, aftalen underskrives af parterne.

Indfrielse
I leasingperioden sker det, at leaser ønsker at foretage hel eller delvis indfrielse af det leasede. I forbindelse med indfrielsen vil der blive udarbejdet en indfrielsesopgørelse. Indfrielsesbeløbet beregnes som differencen mellem restgælden og en tilbagediskontering af samtlige uforfaldne leasingafgifter samt restværdi med markedsrenten på opgørelsestidspunktet. Herudover vil leaser blive opkrævet fastrentekompensation (ved aftaler indgået med baggrund i fast rente) samt evt. skattekompensation som følge af de skattemæssige konsekvenser ved den førtidige indfrielse.

Leasing

I sproglig forstand betyder leasing leje.

En leasingaftale indgås mellem et leasingselskab og en leasingtager (brugeren af det leasede aktiv). Leasingselskabet anskaffer - normalt efter leasingetagerens anvisning - et bestemt aktiv, som herefter stilles til rådighed for leasingtageren i en forud fastsat periode mod betaling af en fast eller variabel periodisk leasingydelse.

Leasingydelsen beregnes normalt således, at leasingselskabet i løbet af leasingperioden får dækket aktivets anskaffelsessum, en passende forrentning samt en vis fortjeneste. Leasingperioden udgør normalt aktivets økonomiske levetid, alternativt har leasingtageren en anvisningspligt på en forud aftalt restværdi.

I leasingperioden har leasingselskabet ejendomsretten over de leasede aktiver og har således også den skattemæssige afskrivningsret.

Leasingtageren har brugsretten over de leasede aktiver mod betaling af leasingydelsen. Leasingtageren har normalt ligeledes vedligeholdelsespligten af det leasede aktiv.


Leasingaftale
Leasingaftalen er det juridisk bindende dokument, hvor aftalens nærmere vilkår og betingelser mellem leasingselskabet og leaser er fastsat og beskrevet.

Leasinggiver
Er leasingselskabet - også kaldet lessor eller kreditor.

Leasingperiode
Leasingperioden også kaldet afviklingsperioden.

Leasingperioden er den periode, hvor leaser betaler den fastsatte leasingydelse (tilbagebetaling).


Leasingtager
Er brugeren - også kaldet lessee, debitor eller kunde.

Leasingydelse

I leasingperioden betaler leaser en leasingydelse for leasing (leje) af de leasede aktiver.

Leasingydelsen fastsættes med baggrund i følgende:

1. De leasede aktivers anskaffelsessum.
2. Den aftalte finansieringsrente.
3. Den aftalte løbetid.
4. Den fastsatte restværdi ved leasingperiodens udløb.

Leasingydelsen kan fastsættes med basis i såvel fast som variabel rente.


Moms samt eventuelle skatter og afgifter
I tillæg til leasingafgiften betaler leaser moms samt eventuelle andre skatter og afgifter. Tillæggene beregnes med baggrund i de til enhver tid gældende regler og satser.

Oparbejdningsperiode

I tilknytning til en leasingaftale kan der etableres en oparbejdningsaftale løbende i et nærmere fastsat tidsrum (oparbejdningsperiode).

Etablering af oparbejdningsaftaler sker ofte i forbindelse med indgåelse af aftaler, hvor leaser ønsker at indkøbe aktiver over en kortere eller længere periode.

I oparbejdningsperioden faktureres det udstyr som leaser ønsker at lease løbende til KommuneLeasing, som herefter betaler leverandørerne. Ved oparbejdningsperiodens udløb opgøres det samlede indkøb, hvorefter afvikling af leasingaftalen påbegyndes.

I indkøbsperioden/oparbejdningsperioden betaler leaser en forholdsmæssig ydelse.


Operationel leasing

KommuneLeasing laver alene operationel leasing af person- og varebiler under 3.500 kg samt busser op til 6 tons.

Vi tager ikke ansvar for leasinggenstanden, men for service- og vedligehold samt for restværdien ved leasingperiodens udløb.

Operationel leasing kan endvidere indeholde administrative serviceydelser.


Present value (PV) eller nutidsværdi
Svarer til værdien på tidspunkt nul.

Rammeaftale
En rammeaftale er en overordnet leasingaftale, hvor leasingselskabet har givet et forhåndstilsagn om leasingfinansiering af en række anskaffelser i en nærmere fastsat periode. En rammeaftale indgås ofte, hvor leaser f.eks. ønsker mulighed for en tilbagebetaling af de leasede genstande over forskellige løbetider, eller hvor leaser ønsker indgået en leasingaftale med indkøb over en længere periode (årrække).

Restværdi

I leasingbranchen opererer man med begrebet restværdi (scrapværdi). Restværdi er den værdi, man vurderer, at det leasede aktiv har ved leasingperiodens udløb - og må ikke forveksles med restgæld.

Aktivets restværdi skal i.h.t. afskrivningsloven ved leasingperiodens udløb, som minimum udgøre udstyrets markedsmæssige handelsværdi.Eks.: En personbils værdi om 3 år afhænger bl.a. af mærke, model og kørte kilometer. En restværdi på 5% er forkert. 53% er nok et bedre gæt. En restværdi på 5% efter 3 år passer bedre på en PC, der er indkøbt uden specialrabat. Restværdien er altså den forventede - realistiske - fremtidige salgspris.


Sale & lease back
Sælg og lej tilbage, er den danske oversættelse.

 Princippet i 'sale og lease back'-aftaler er, at en virksomhed/kommune sælger et eller flere af sine aktiver til leasingselskabet og herefter leaser det samme aktiv tilbage.

 Den umiddelbare fordel ved 'sale og lease back' er, at kommunen får mulighed for at frigøre likviditet som er bundet i eksempelvis ejendomme m.v.

Sale-

Scrapværdi
Svarer til restværdi (se denne)

Teknologisikring

Ved en teknologisikringsaftale får leaser mulighed for løbende at udskifte/supplere det udstyr som er leaset.

 

Teknologiskringsaftaler kan etableres, således leaser får et nærmere fastsat årligt udskiftningsbeløb til rådighed til brug for de ønskede indkøb samtidig med, at den i leasingaftalen fastsatte leasingydelse fastholdes uændret, dog tages der højde for ændringer i rentesatsen. Betingelsen for teknologisikringsmuligheden er dog, at leasingaftalen løbende forlænges til aftalens oprindelige løbetid. Det årlige teknologisikringsbeløb beregnes som forskellen mellem aftalens oprindelige hovedstol og den nedskrevne værdi.


Tilbagediskontering
Det er almindeligt kendt, at værdien af kr. 100,- om 2 år ikke er det samme som kr. 100,- i dag. Med andre ord, der indgår altid et renteelement. Når en betalingsstrøms værdi skal beregnes (enten i nutids- eller fremtidskroner) skal der tages hensyn til renten.

Udlægsrente
Se forholdsmæssig ydelse.