Valuta- og rentesikringsinstrumenter

En række af KommuneKredits låneformer kan kombineres med forskellige rente- og valutasikringsinstrumenter. Disse instrumenter kan også anvendes til omlægning af lån fra f.eks. variabel til fast rente.

Lånebekendtgørelsen tillader i §10, stk. 3 og stk. 4, anvendelsen af terminsforretninger, rente- og valutaoptioner samt, swaps med henblik på kurs- og rentesikring for betaling af ydelser på kommunens lån. Der må ikke anvendes optioner.

 

FRA

(Fremtidig Rente Aftale)

Med en FRA er det muligt, at lægge renten fast i en periode på et variabelt forrentet lån, og dermed sikre lånet mod en rentestigning i aftaleperioden.

Eksempel: En kommune har optaget et lån, der forrentes med udgangspunkt i 3 måneders CIBOR. Der forventes stigende, korte renter i markedet, og kommunen ønsker derfor at fastlåse renten i den kommende 3 måneders renteperiode. Derfor indgår kommunen en FRA med KommuneKredit.

 

Swaps

En swap er et fleksibelt instrument, der anvendes til omlægning af lån eller anden swap – i hele eller en del af løbetiden. Med en swap kan et lån med fast rente omlægges til variabel rente – og omvendt – og eventuelt også til en anden valuta. Rent praktisk sker der det, at to parter bytter betalingsforpligtelser.

Eksempel: En kommune har optaget et fast forrentet lån, hvor kommunen betaler en årlig rente på 5%. Lånet ønskes omlagt til et variabelt forrentet lån med 3 måneders renteperioder.

Kommunen indgår derfor en swapaftale med et pengeinstitut (KommuneKredit tilbyder p.t. ikke at etablere swaps med sine kunder og anbefaler i stedet at hjemtage et fastforrentet lån i KommuneKredit), hvor kommunen modtager den faste rente, der skal betales på lånet. Til gengæld betaler kommunen en variabel rente til pengeinstituttet på 3 måneders CIBOR +/- et markedsbestemt tillæg.

Swaps er også et velegnet instrument til omlægning af lån, der har særlige indfrielsesvilkår eller er inkonverterbare. Fordelen består her i, at et lån, der kun vanskeligt eller umuligt kan indfris, kan omlægges, uden at det er nødvendigt, at realisere et valuta- eller kurstab.

 

Valutaterminsforretninger

En valutaterminsforretning er en forpligtende aftale mellem to parter om levering af valuta på et aftalt tidspunkt til en på forhånd aftalt pris. Valutaterminsforretninger kan f.eks. anvendes, hvis en kommune har optaget et lån i EUR og ønsker at sikre en kommende ydelsesbetaling io DKK.

Eksempel: En kommune har optaget et fast forrentet lån i EUR og skal om 3 måneder betale en ydelse på lånet på EUR 1.500.000. Kommunen forventer, at EUR vil stige overfor danske kroner i løbet af de kommende måneder og ønsker derfor nu at sikre betalingen i DKK. Kommunen indgår derfor en valutaterminsforretning, hvor det aftales, at KommuneKredit leverer EUR 1.500.000 om 3 måneder til en på forhånd aftalt valutakurs.

 

Modpartsrisiko

Rente- og valutasikringsinstrumenter er finansielle produkter, der indebærer en risiko for tab i de tilfælde, hvor modparten i aftalen ikke kan opfylde sine forpligtelser f.eks. på grund af konkurs. Derfor er det vigtigt at vælge kreditværdige og solide modparter ved indgåelse af aftaler om finansielle produkter. KommuneKredit er af internationale kreditvurderingsbureauer tildelt den højest opnåelige kreditvurdering – i øvrigt den samme kreditvurdering som den danske stat.