Støttede lån

Reglerne for støttede lån til pleje- og ældreboliger, som kommuner og regioner har adgang til hos KommuneKredit, fremgår af lov om almene boliger m.v. Her på siden kan du læse om reglerne for at etablere et såkaldt støttet lån.

Fi­nan­si­e­rings­an­del

Lånet etableres med en hovedstol, der svarer til 88 pct. af an­skaf­fel­ses­sum­men på projektet, hvis kom­mu­nal­be­sty­rel­sen eller regionsrådet har givet tilsagn om støtte til projektet i perioden fra medio 2012 til ultimo 2026.

Ydelse

Beboernes andel af ydelsen på lånet udgør 2,8 pct. p.a. af an­skaf­fel­ses­sum­men med tillæg af det fulde ad­mi­ni­stra­tions­bi­drag. Staten betaler resten af ydelsen.

Hvis kom­mu­nal­be­sty­rel­sen eller regionsrådet har givet tilsagn før medio 2009, kan beboerandelen være højere.

Regulering af beboerbetaling

Beboernes betaling begynder tre måneder efter udbetaling af lånet.

Be­bo­er­be­ta­lin­gen reguleres med fuld in­f­la­tions­takst de første 20 år. Derefter reguleres med 75 pct. af stigningen i net­top­ri­sin­dek­set.

For projekter med tilsagn før 1. juli 2009 reguleres be­bo­er­be­ta­lin­gen med 75 pct. af stigningen i net­top­ri­sin­dek­set – eller i lønindekset, hvis det er steget mindre.

Maksimal an­skaf­fel­ses­sum og me­rin­ve­ste­rin­ger i nye la­ve­ner­gibo­li­ger

Der er fastsat et maksimumbeløb for an­skaf­fel­ses­sum­men pr. m2 boligareal, der kan opnås støtte til. Beløbet fastsættes ud fra hvornår an­skaf­fel­ses­sum­men godkendes af kom­mu­nal­be­sty­rel­sen/regionen.

Beløbet offentliggøres i Statstidende og reguleres årligt. De nærmere regler fremgår af bekendtgørelse nr. 1226 af 14. december 2011 om støtte til almene boliger m.v., § 13.

Hvis mak­si­mum­be­lø­bet overskrides, afholder kommunen eller regionen udgifterne til overskridelsen. Overskridelsen kan ikke pålægges huslejen eller påvirke den offentlige støtte.

Undtaget herfra er merinvestering i nye la­ve­ner­gibo­li­ger, hvor der med henblik på at fremtidssikre et nybyggeri, er givet mulighed for at foretage to­talø­ko­no­miske me­rin­ve­ste­rin­ger. Reglerne herfor fremgår af bekendtgørelse nr. 314 af 30. marts 2016 om to­talø­ko­no­miske me­rin­ve­ste­rin­ger i nye la­ve­ner­gibo­li­ger i alment byggeri m.v. Me­rin­ve­ste­rin­ger finansieres med et selvstændigt lån, hvor hovedstolen svarer til 98 pct. af me­rin­ve­ste­rin­gen. Den resterende del finansieres ved beboerindskud.

Indberetning til BOSSINF

Kommunen skal i forbindelse med opførelse af boligerne indberette oplysninger om projektet til BOSSINF-systemet. Til brug for udbetaling af statens ydelsesstøtte foretager KommuneKredit ved lånets udbetaling (berigtigelse) indberetning fra KMD vedr. lånebeløb, ud­be­ta­lings­kurs m.v.

Lånetype

Nye støttede lån til pleje- og ældreboliger etableres som ren­te­til­pas­ning­s­lån med fast rente i 10 år og løbetid på 30 år.

Lån kan først ydes, når boligerne er ind­flyt­nings­klare og projektet er bragt op på mindst status 60 i BOSSINF-systemet. I perioden indtil boligerne er ind­flyt­nings­klare, kan projektet finansieres med  en byggekredit.

Omkostninger

Der opkræves ad­mi­ni­stra­tions­bi­drag på 0,08 pct. p.a. af lånets hovedstol. Der opkræves ikke stif­tel­ses­pro­vi­sion.

Ekstraordinære afdrag eller indfrielse

Hvis der er lånoptaget for meget eller hvis boligerne ikke længere anvendes som ældre- eller plejeboliger, skal (dele af) lånet indfries. Lån kan afdrages eller indfries ekstraordinært med obligationer i den serie og renteprocent, hvori lånet er ydet. Herudover kan konverterbare obligationer indfries ekstraordinært til kurs 100 med to måneders varsel til en termin. Når et lån indfries ophører støtten.

Tillægslån

Hvis det – når projektet er bragt op på status 90 i BOSSINF – viser sig, at der er lånoptaget for lidt, kan der optages et tillægslån. Lånet etableres som et selvstændigt lån, med den fordeling (beboerbetaling og lå­ne­op­ta­gel­ses­an­del) der var gældende for til­sagn­s­tids­punk­tet for projektet – og med den lånetype, der er gældende for tidspunktet for etablering af lånet. Det betyder, at det første lån til projektet og tillægslånet ikke nødvendigvis er ens.

Kontakt os

Vil du høre mere om jeres muligheder for at finansiere lokale projekter eller investeringer, er du velkommen til at kontakte vores kundeafdeling.

Vores telefoner er åbne

Mandag til torsdag
09:00 – 16:00
Fredag
09:00 – 14:00