Udlånspolitik

KommuneKredit yder billigst mulige lån på samme vilkår for alle låntagere

KommuneKredit er en forening, der yder lån og finansiel leasing til kommuner og regioner samt til selskaber eller institutioner med 100 % garanti fra en kommune eller region.

 

KommuneKredits formål er til enhver tid at tilbyde billigst mulig finansiering – for derved at skabe mere lokal værdi for borgernes penge.

 

Alle låntagere, uanset projektets størrelse og hvor i landet det gennemføres, låner til samme rente og på samme vilkår i KommuneKredit.

 

Renten plus en eventuel bidragssats afspejler KommuneKredits omkostninger forbundet med den valgte låntype. Renten og bidragssatsen fastsættes, så alle låntagere til enhver tid sikres de billigst mulige lån.

 

Lånets maksimale løbetid – 25, 30 eller 40 år – følger af Indenrigsministeriets bekendtgørelser om kommunernes og regionernes låntagning og meddelelse af garantier.

 

Da der altid er fuld kommunal eller regional hæftelse for et KommuneKredit-lån, tager KommuneKredit ikke pant i låntagers aktiver.

 

KommuneKredit er et sikkert bindeled mellem global finansiering og lokale investeringer

KommuneKredit finansierer sin långivning ved at udstede obligationer til investorer verden over. KommuneKredits medlemmer – kommuner og regioner – hæfter solidarisk for KommuneKredits forpligtelser. Det er med til at give KommuneKredit den højst mulige kreditvurdering – på linje med den danske stat. Derved kan KommuneKredit låne billigt på de internationale kapitalmarkeder.

 

KommuneKredit skal ikke tjene penge på långivningen. Den rentemarginal og eventuel bidragssats, som lægges oveni KommuneKredits låneomkostninger, skal alene dække KommuneKredits udgifter til administration og nødvendig henlæggelse til foreningens egenkapital. KommuneKredit må ikke betale udbytte.

 

Denne særlige foreningsmodel betyder, at KommuneKredit til enhver tid kan tilbyde attraktive lånerenter.

 

Rammerne for KommuneKredit-lån

KommuneKredit låner alene ud til offentlige formål på baggrund af et demokratisk mandat, dvs. en kommunalbestyrelses- eller regionsrådsbeslutning om lånoptagelse eller garantistillelse.

 

Den konkrete investering, som skal lånefinansieres, skal altså være en kommunal eller regional opgave, og lånet skal være i overensstemmelse med EU’s regler om statsstøtte.

 

Bæredygtighed er en iboende del af KommuneKredits virksomhed

Næsten alle KommuneKredis lån har et grønt eller socialt sigte, eksempelvis klima- og kystsikring, offentlig transport, energieffektivisering af offentlige bygninger, ældreboliger, lokale sportshaller, skoler, vandforsyning og fjernvarme.

 

Låntagerne har høje ambitioner for den bæredygtige omstilling i lokalsamfundene. Samtidig stiger efterspørgslen efter grønne obligationer og bæredygtige investeringer verden over. Som bindeled mellem global finansiering og lokale investeringer ønsker KommuneKredit at understøtte den udvikling – for på den måde kan vi fortsat sikre vores låntagere de billigst mulige lån.

 

 

 

Har du spørgsmål til vores udlånspolitik, er du velkommen til at kontakte vores kundeafdeling på kunde@kommunekredit.dk