Støttede lån til pleje- og ældreboliger

Reglerne for støttede lån til pleje- og ældreboliger er bestemt af lov om almene boliger m.v. Reglerne for etablering af et lån er beskrevet nedenfor.

 

Finansieringsandel

Lånet etableres med en hovedstol, der svarer til 88 pct. af anskaffelsessummen på projektet, hvis kommunalbestyrelsen eller regionsrådet har givet tilsagn om støtte til projektet i perioden fra medio 2012 til ultimo 2026.

 

Ydelse

Beboernes andel af ydelsen på lånet udgør 2,8 pct. p.a. af anskaffelsessummen med tillæg af det fulde administrationsbidrag. Staten betaler resten af ydelsen.

 

Hvis kommunalbestyrelsen eller regionsrådet har givet tilsagn før medio 2009, kan beboerandelen være højere.

 

Regulering af beboerbetaling

Beboernes betaling begynder tre måneder efter udbetaling af lånet.

 

Beboerbetalingen reguleres med fuld inflationstakst de første 20 år. Derefter reguleres med 75 pct. af stigningen i nettoprisindekset.

 

For projekter med tilsagn før 1. juli 2009 reguleres beboerbetalingen med 75 pct. af stigningen i nettoprisindekset – eller i lønindekset, hvis det er steget mindre.

 

Maksimal anskaffelsessum og merinvesteringer i nye lavenergiboliger

Der er fastsat et maksimumbeløb for anskaffelsessummen pr. m2 boligareal, der kan opnås støtte til. Beløbet fastsættes ud fra hvornår anskaffelsessummen godkendes af kommunalbestyrelsen/regionen.

 

Beløbet offentliggøres i Statstidende og reguleres årligt. De nærmere regler fremgår af bekendtgørelse nr. 1226 af 14. december 2011 om støtte til almene boliger m.v., § 13.

 

Hvis maksimumbeløbet overskrides, afholder kommunen eller regionen udgifterne til overskridelsen. Overskridelsen kan ikke pålægges huslejen eller påvirke den offentlige støtte.

 

Undtaget herfra er merinvestering i nye lavenergiboliger, hvor der med henblik på at fremtidssikre et nybyggeri, er givet mulighed for at foretage totaløkonomiske merinvesteringer. Reglerne herfor fremgår af bekendtgørelse nr. 314 af 30. marts 2016 om totaløkonomiske merinvesteringer i nye lavenergiboliger i alment byggeri m.v. Merinvesteringer finansieres med et selvstændigt lån, hvor hovedstolen svarer til 98 pct. af merinvesteringen. Den resterende del finansieres ved beboerindskud.

 

Indberetning til BOSSINF

Kommunen skal i forbindelse med opførelse af boligerne indberette oplysninger om projektet til BOSSINF-systemet. Til brug for udbetaling af statens ydelsesstøtte foretager KommuneKredit ved lånets udbetaling (berigtigelse) indberetning fra KMD vedr. lånebeløb, udbetalingskurs m.v.

 

Lånetype

Nye støttede lån til pleje- og ældreboliger etableres som rentetilpasningslån med fast rente i 10 år og løbetid på 30 år.

 

Lån kan først ydes, når boligerne er indflytningsklare og projektet er bragt op på mindst status 60 i BOSSINF-systemet. I perioden indtil boligerne er indflytningsklare, kan projektet finansieres med  en byggekredit.

 

Omkostninger

Der opkræves administrationsbidrag på 0,08 pct. p.a. af lånets hovedstol. Der opkræves ikke stiftelsesprovision.

 

Ekstraordinære afdrag eller indfrielse

Hvis der er lånoptaget for meget eller hvis boligerne ikke længere anvendes som ældre- eller plejeboliger, skal (dele af) lånet indfries. Lån kan afdrages eller indfries ekstraordinært med obligationer i den serie og renteprocent, hvori lånet er ydet. Herudover kan konverterbare obligationer indfries ekstraordinært til kurs 100 med to måneders varsel til en termin. Når et lån indfries ophører støtten.

 

Tillægslån

Hvis det – når projektet er bragt op på status 90 i BOSSINF – viser sig, at der er lånoptaget for lidt, kan der optages et tillægslån. Lånet etableres som et selvstændigt lån, med den fordeling (beboerbetaling og låneoptagelsesandel) der var gældende for tilsagnstidspunktet for projektet – og med den lånetype, der er gældende for tidspunktet for etablering af lånet. Det betyder, at det første lån til projektet og tillægslånet ikke nødvendigvis er ens.