Lån i KommuneKredit

KommuneKredit er en forening, der har til formål at yde lån til kommuner, regioner, kommunale interessentskaber samt selskaber og institutioner, som løser en kommunal opgave og kan opnå 100 pct. kommunegaranti.

 

Låneformål

 

KommuneKredit yder lån til de anlægsudgifter, der er beskrevet i Økonomi- og Indenrigsministeriets lånebekendtgørelse eller i anden relevant lovgivning. Det drejer sig primært om lån til forsyningsvirksomheder, kulturelle, sociale eller energibesparende formål. Der ydes ikke lån til kommercielle eller konkurrenceudsatte områder. KommuneKredit yder endvidere lån til kommunale statsstøttede byggerier efter reglerne i Almenboligloven.

 

Långivning

 

Alle lån og kreditter i KommuneKredit er finansieret ved udstedelse af obligationer.

 

Anlægsprojekter er ofte finansieret med en kortfristet byggekredit med variabel rente. Den langfristede finansiering kan optages som aftalelån eller obligationslån. Aftalelånene kan, i henhold til lånebekendtgørelsens rammer, tilpasses den enkelte låntagers ønsker til lånestruktur, herunder løbetid, afdragsprofil og antal renteterminer og hvorvidt renten skal være variabel eller fast.

 

Lån og kreditter i KommuneKredit ydes mod udstedelse af gældsbrev eller kreditkontrakt, og der skal ikke stilles pant eller ske tinglysning.

Læs mere om KommuneKredits låneprodukter her.