Lån i KommuneKredit

Lån i KommuneKredit

KommuneKredit er en forening, hvis medlemmer pt. består af alle landets kommuner og regioner. KommuneKredit har til formål at yde lån til kommuner, regioner, kommunale interessentskaber samt andre enheder, fx selskaber, foreninger og institutioner, som løser en offentlig opgave og dermed kan opnå 100 pct. garanti fra en kommune eller en region.  

 

KommuneKredit yder lån til lokale anlægsprojekter på lige vilkår, uanset hvor i landet låntageren har hjemme. KommuneKredit skal ikke tjene penge på långivningen. Vores formål er at sikre en så omkostningseffektiv finansiering af kommunale og regionale opgaver som muligt.  

 

Alle lån og kreditter ydet af KommuneKredit finansieres ved, at KommuneKredit udsteder obligationer på det nationale og de internationale kapitalmarkeder. 

 

Låneformål

KommuneKredit kan alene yde lån til offentlige formål inden for rammerne af kommunalfuldmagtsreglerne, relevant sektorlovgivning, reglerne for kommunal og regional låntagning samt EU’s statsstøtteregler

 

KommuneKredit har i kraft af sin rolle som kommunernes og regionernes egen kreditforening finansieret store dele af velfærdssamfundets lokale infrastruktur, bl.a. skoler, ældre- og plejeboliger, havne, vandforsyning, spildevandshåndtering, affaldsenergianlæg og varmeforsyningsanlæg. KommuneKredit yder desuden lån til finansiering af anlægsudgifter vedrørende klimatilpasningsprojekter, energibesparende foranstaltninger. 

 

Långivning

Anlægsprojekter finansieres ofte med en kortfristet byggekredit med variabel rente. Den langfristede finansiering kan optages som aftalelån eller obligationslån. Aftalelånene kan, i henhold til de rammer, som lovgivningen sætter, tilpasses den enkelte låntagers ønsker til lånestruktur, herunder løbetid, afdragsprofil og antal renteterminer og hvorvidt renten skal være variabel eller fast.  

 

Lån og kreditter i KommuneKredit ydes mod udstedelse af henholdsvis gældsbrev eller kreditkontrakt, og, hvis der er tale om et selskab eller en institution, mod en 100 pct. garanti fra en kommune eller region.  

 

Der skal i ingen tilfælde stilles pant til sikkerhed for lånet og dermed heller ikke ske tinglysning. KommuneKredits sikkerhed for lånets tilbagebetaling er en eventuel garanti og ultimativt medlemmernes solidariske hæftelse for alle KommuneKredits forpligtelser. 

 

Læs mere om KommuneKredits låneprodukter her.