Derivatforretninger

Etableres en derivatforretning med KommuneKredit, tilbyder KommuneKredit at indgå en aftale om at rapportere de nødvendige oplysninger på kundens vegne, til et godkendt transaktionsregister.

Lånebekendtgørelsen tillader i § 10, stk. 3 og stk. 4 anvendelse af derivater i form af terminsforretninger og simple rente- og/eller valutaswapaftaler med henblik på kurs- og rentesikring for betaling af ydelser på lån. KommuneKredit kan kun indgå aftale om derivatforretninger, som afdækker ydelser på lån i KommuneKredit. Ligesom KommuneKredit kun kan indgå aftaler om derivatforretninger med kunder, der er klassificeret som ”professionel investor” i henhold til gældende MiFID-regler. For nuværende tilbyder KommuneKredit dog ikke at etablere swaps med sine kunder.

EMIR og LEI-NR.

EU har vedtaget en forordning, der populært benævnes ”EMIR”, hvilket står for European Market Infrastructure Regulation. Forordningen bestemmer bl.a., at parterne i en derivatforretning skal indrapportere visse detaljer om derivatforretningen til et transaktionsregister. Til brug herfor skal begge parter have et LEI-nummer (Legal Entity Idenfier), som er et identifikationsnummer, der kan sammenlignes med et CVR-nr. Forskellen er, at LEI-nr. kan anvendes globalt og derfor følger en vedtagen ISO-standard. Man skal, ligesom tilfældet er det med et CVR-nr., kun have ét LEI-nr. pr. juridisk enhed.

For at KommuneKredit kan indgå aftale om derivatforretninger, er det derfor nødvendigt, at KommuneKredit har modtaget kundens LEI-nr. samt dokumentation for at kunden er klassificeret som ”professionel investor” i henhold til gældende MiFID-regler.

KommuneKredit kan ikke indhente et LEI-nr. på andres vegne, men har udarbejdet en vejledning i at oprette et LEI-nr. gennem London Stock Exchange. London Stock Exchange er en af flere udbydere, der kan udstede et LEI-nummer.

 

Skriv til: Udlånsafdelingen