Alle | # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Der er 59 ord i denne ordbog
Advis
Et advis er KommuneKredits opkrævning til debitorer vedr. betaling af ydelse (rente, afdrag og bidrag) på et lån.

Aftalelån
KommuneKredit skelner mellem obligationslån og aftalelån. Et aftalelån er et individuelt lån, der kan være ydet i danske kroner eller valuta. En bank ville kalde det et banklån.

Amortisation
Tilbagebetaling af lån.

Back office
Det personale, der er beskæftiget med administration af lån, modsat front office, der "sælger" lånene.

Basis point(s)
En hundrede del procent-point (et basis point = 0,01 pct.)

Bond
Engelsk for obligation. Anvendes især om obligationer med løbetid over 1 år.

Cap
En aftale, der mod en præmie fastsætter en maksimumsrente for et givet lån. D. v. s. en aftale, der lægger et loft over den rente, der skal betales på et lån eller på variabelt forrentede obligationer.

CIBOR
Copenhagen Inter Bank Offered Rate. Renten på et usikret udlån til en primebank i DKK. Offentliggøres dagligt kl 11.00.

Collar
Et produkt, der er tilvejebragt gennem sammenkobling af en Cap og et Floor, og som er karakteriseret ved, at der fastsættes såvel en øvre som en nedre grænse for den rente, der skal betales på et variabelt forrentet lån.

Deposit
Indskud i en bank. Løbetid fra få dage til flere år.

Diskontering
Den teknik, der anvendes, når betalinger skal bringes hen til samme tidspunkt. Nutidsværdien af et lån er således diskontering af alle fremtidige betalinger til en given dato (nu).

Dual Currency
Dobbelt valuta. Anvendes om lån, hvor kreditor kan vælge at få sin rente udbetalt i en af to valutaer.

Effektiv rente
Et låns effektive rente er udtryk for omkostningerne ved lånet. I effektive rente indgår ikke alene lånets rente, men også evt. kurstab, administrationsbidrag og alle andre former for omkostninger.

EIB
European Investment Bank - Den Europæiske Investeringsbank, der blev oprettet i 1958, yder lån og garantier til finansiering af projekter, der kan bidrage til en jævn og afbalanceret udvikling i EU.

EMTN-program
Forkortelse for Euro Medium Term Note Programme - en juridisk og forretningsmæssig ramme, hvorunder der kan udstedes værdipapirer (30 dage - 30 år). Under programmet kan der normalt udstedes i mange forskellige valutaer og med vidt forskellig struktur. Fordelen er primært et mindre dokumentationsarbejde (og lavere omkostninger), samt en høj grad af fleksibilitet.

EMTN-udstedelse
Udstedelse/konkret handel under et EMTN-program.

Euro bond
Obligationer, der udstedes uden for det land, hvis valuta anvendes ved emissionen, og som sælges i flere lande og ikke kun på et enkelt nationalt marked. Det kan f.eks. være en dollarobligation, der er udstedt gennem en tysk bank af en engelsk virksomhed, og som søges solgt både i Europa og Japan.

Euroclear
Forkortelse for Euroclear Operations Centre. Afviklingshus for omsætning af værdipapirer. Hjemsted i Bruxelles.

Fee
Engelsk for provision.

Fiscal agent
En bank udnævnt af låntager til på dennes vegne at varetage den praktiske administration i forbindelse med obligationer, som er udestående under en emission. Det kan være indløsning af rentekuponer, registrering af ejerskifte for navneudstedte obligationer, ombytning af obligationer, udstedelse af erstatningsobligationer og indfrielse af hovedstol ved udløb.

Fixing
Officiel notering af valutakurser. Udtrykket benyttes også om fastsættelsen af rentesatsen på et variabelt forrentet værdipapir eller på en swap.

Flat
Finansielt udtryk for "uden tillæg".

Floor
En aftale, der fastsætter en minimumssats for renten på et givet aktiv, f.eks. en aftale, der lægger en bund under den rente, et variabelt lån kan have.

Front office
Det personale, der er beskæftiget med salg af lån/kundekontakt modsat back office, der administrerer lånene.

Indeksering
Indeksering er opskrivning af et indekset lån med udviklingen i indekset - f. eks. inflationen (nettoprisindekset), nogle nærmere definerede aktier (aktieindeks) eller f. eks. renteudviklingen.

Indekslån
Lån med relativ lav rente, hvor den lavere rente kompenseres af, at lånet opskrives med inflationsudviklingen (helt eller delvist).

Information Memorandum
Engelsk udtryk for det salgsmateriale, "prospekt" , der (skal) offentliggøres i forbindelse med salget af visse obligationer.

Inkonverterbar
Obligationslån kan være konverterbare eller inkonverterbare. Inkonverterbar betyder, at lånet ikke kan indfris ekstraordinært kontant, men kun med obligationer.

Kontantlån
Lån baseret på udstedelse af obligationer, men omregnet så lånene ikke har noget kurstab, men en højere rente. Kontantlån er inkonverterbare.

Konverterbar
Obligationslån kan være konverterbare eller inkonverterbare. Konverterbar betyder, at lånet kan indfris ekstraordinært med såvel obligationer som kontant.

Kupon
Udtrykket stammer fra fysiske obligationer, hvor en obligation havde en rentekupon. Anvendes i dag om et låns rente.

Lead Manager
Lead Manager er den bank, der leder en nyemission eller anden form for udbud af værdipapirer. Banken er ansvarlig for koordination, distribution og dokumentation af udbuddet.

LIBOR
London Inter Bank Offered Rate. Udlånsrenten på Eurovalutaer i interbankmarkedet i London.

Line
Finansielt (engelsk) udtryk for ramme.

Markedsværdi
Den værdi f.eks. et lån eller en anden finansiel aftale har i markedet.

Mismatch
Finansielt (engelsk) udtryk for uoverensstemmelse. Anvendes i KommuneKredit om det beløb på 25% af udlånet, som KommuneKredit har Erhvervsministeriets tilladelse til at hjemtage lån for uden genudlån.

Moody's
Forkortelse for kreditvurderingsfirmaet Moody's Investors Service.

Netting
Opgørelse over (eller udligning af) de tilgodehavender og forpligtelser én institution har overfor en anden institution.

NIB
Nordic Investment Bank eller Den Nordiske Investeringsbank. Banken blev oprettet i 1976 på initiativ af Nordisk Råd med det formål at yde lån og stille garantier med henblik på gennemførelse af investeringsprojekter og eksport af nordisk interesse.

Notes
Engelsk for obligation. Anvendes oftest om korte og mellemlange obligationer.

Nulkuponlån
Et lån, der ikke har nogen rente, men som udbetales til underkurs. Renten betales altså ved, at man tilbagetaler et større beløb end man får udbetalt.

Nulvægtet
Tilsynet med banker og andre finansielle virksomheder kræver, at de af sikkerhedsmæssige grunde hensætter kapital til imødegåelse af tab i forhold til, hvem debitorerne er. Til udlån til staten eller kommuner skal hensættes 0 (0-vægtet), til industrivirksomheder skal hensættes 100 pct. af 8 pct. af lånet (100 pct. vægtet). KommuneKredit er 0-vægtet - også de fleste steder i udlandet.

NUR
Forkortelse for Nationalbankens udlånsrente. Fastsættes hver uge for en 14-dages periode.

Nutidsværdi
Nutidsværdien af et lån er tilbagediskontering af alle fremtidige betalinger til "nuet".

Obligationslån
Betegnelse for lån, der er baseret på obligationer.

Option
En option er en kontrakt, der giver ejeren (køberen) retten, men ikke pligten, til at købe eller sælge en fordring til en aftalt pris på et aftalt fremtidigt tidspunkt. Sælgeren er naturligvis forpligtet til at opfylde ejerens ret. Der findes følgende typer optioner:

1. Call option: Ret til at købe
2. Put option: Ret til at sælge


Private placement
Et salg af værdipapirer til en enkelt eller en begrænset kreds af investorer. Værdipapirerne kan være, men er normalt ikke, børs-noterede.

Rating
En vurdering af en emissions kreditværdighed foretaget af kreditvurderingsbureauer, hvoraf de mest kendte er Standard & Poor’s og Moody’s Investors Service. Mange institutionelle investorer, især i USA, kan kun placere deres kapital i værdi-papirer, der har en vis rating.

Rentekurve
Rentekurven er udtryk for at lån med forskellig løbetid har forskellig rente. Den "normale" rentekurve er stigende og udtryk for, at det er billigere at låne kortsigtet end langsigtet.

Repo
Tilbagekøbsaftale af værdipapir, hvor dato og pris er endelig fastsat. Benyttes som et kortfristet lån mod sikkerhed i værdipapirer. Udlåner af værdipapiret bevarer de juridiske rettigheder over papiret og modtager fortsat eventuelle rentebetalinger på værdipapiret i Repo’ens løbetid.

S & P
Forkortelse for kreditvurderingsbureauet Standard & Poor's.

Samurai-udstedelse
Yen-obligationsudstedelse udstedt af en udenlandsk låntager og placeret på det japanske marked gennem en offentlig emission.

Spot
Markedet for umiddelbar overdragelse, modsat terminsmarkedet. Afvikling i spotmarkedet for valuta er to dage senere.

Swap
Swap betyder at bytte. En swap er en selvstændig finansiel transaktion, der benyttes til omlægning af rente- og valutabasis for såvel passiver som aktiver.

1. Renteswap:
Ved en renteswap forstås en transaktion, hvorved parter indgår en aftale om at udveksle betalinger i den samme valuta. Betalingen udregnes som rentebetalinger af samme beregningsmæssige hovedstol, men på grundlag af forskellige renteberegningsprincipper. Renteswaps laves mellem fast og variabel rente.

2. Valutaswap:
En valutaswap er i princippet en terminshandel, hvor den ene part køber valuta spot mod en anden valuta, men samtidig forpligter sig til at aflevere den købte valuta og modregne den solgte valuta på et givet tidspunkt i fremtiden, normalt til den samme kurs. Ved aftalens indgåelse kan hovedstolene byttes, mens en sådan udveksling altid finder sted ved aftalens afslutning. En valutaswap indebærer således et bytte af betalingsstrømme svarende til rentebetalinger beregnet på grundlag af de udvekslede valutabeløb.


T/N-lån
T/N er en forkortelse for tomorrow next (fra i morgen til i over-morgen). T/N-lån er variabelt forrentet lån, hvor renten fastsættes i forhold til T/N-renten.

Terminshandel
Aftale om en handel, der har afvikling på et senere tidspunkt end normalt. Obligationer købt spot (d. v. s. en normal handel) leveres 2 bankdage efter handlen. Obligationer købt på termin leveres på en aftalt dato, der ligger mere end 2 bankdage ude i fremtiden.

Up front
Finansielt udtryk for "start betaling", d. v. s en betaling, der forfalder ved aftalens indgåelse.

Varighed
Et udtryk for en fordrings løbetid, der tager højde for de enkelte betalingers størrelse og tidsmæssige placering. Samtidig er det et mål for fordringens kursfølsomhed over for (små) renteændringer.

VP
Forkortelse for VP Securities (tidl. Værdipapircentralen), som er det centrale sted for registrering af værdipapirer i DK.