KOMMUNEKREDIT RUSTER SIG TIL FREMTIDEN GENNEM ET ØGET STRATEGISK FOKUS PÅ BÆREDYGTIGHED.

 

KommuneKredits finansiering af de danske kommuners og regioners anlægsinvesteringer har været med til at skabe det velfærdssamfund, vi kender i dag. De globale klimaforandringer er en udfordring, og overalt i Danmark er der et markant og nødvendigt fokus på at implementere flere bæredygtige løsninger. En opgave, som lokalsamfundene er i fuld gang med at løfte, blandt andet med hjælp fra KommuneKredits finansiering.
Investorerne vægter i stigende grad, at vi som udstedere har en stærk profil inden for bæredygtighed. Samtidig efterspørger de flere muligheder for bæredygtige investeringer, herunder grønne obligationer – og det er en udvikling, som vi forventer vil accelerere de kommende år. Som finansielt bindeled mellem investorer på den ene side og kommuner og regioner på den anden spiller KommuneKredit en vigtig rolle i den grønne omstilling. Vi har gode forudsætninger for at levere langsigtet bæredygtig finansiering på baggrund af udstedelsen af grønne obligationer.
Som led i det transformationsprogram, vi har skudt i gang for at skabe en mere moderne, tidssvarende og involverende forening, arbejder vi målrettet på at give KommuneKredit et yderligere bæredygtigt løft. Ambitionen er at skabe en vision og en strategisk køreplan, som integrerer bæredygtighed i kerneforretningen. Med en samlet udlånsportefølje på 191 mia. kr. er vi ikke i tvivl om, at vi kan gøre en forskel.
Lige nu er vi ved at revidere vores Green Bond Framework, som danner rammen om vores grønne obligationsudstedelser. Vi ser blandt andet på, om der er basis for at udvide rammerne og dermed øge andelen af bæredygtige udstedelser. Vi er desuden optaget af at optimere vores grønne effektrapportering for at styrke dokumentationen og rapporteringen om udlånenes positive indvirkning på klima og miljø. Vi vil være endnu bedre til at vise omverdenen, hvilken betydning vores grønne udlån til kommuner og regioner har og samtidig give investorerne en endnu bedre indsigt i, hvordan deres investeringer understøtter den bæredygtige dagsorden. Målet er, at vores intensivering af den bæredygtige indsats etablerer et solidt fundament for, at vi i endnu højere grad kan understøtte medlemmernes ambitioner om at skabe et mere bæredygtigt samfund.

“Som finansielt bindeled mellem investorer på den ene side og kommuner og regioner på den anden spiller KommuneKredit en vigtig rolle i den lokale grønne omstilling.”

 

Henrik Andersen
Direktør i KommuneKredit og formand for KommuneKredits Grønne Komité