Funding Program 2022

I 2022 forventer KommuneKredit at udstede 5 mia. euro i langfristet funding med løbetider over et år. Fundingbudgettet er dermed lidt lavere end de realiserede fundingbeløb i 2021.

 

Det er KommuneKredits strategi at styrke vores tilstedeværelse som en grøn og bæredygtig obligationsudsteder. Vi har udstedt grønne obligationer siden 2017 og forventer stabil tilgang i vores portefølje af grønne lån, således at der kan udstedes mindst en ny grøn benchmark obligation i 2022.

 

Vores generelle fundingstrategi er fortsat at sprede obligationsudstedelserne på forskellige markeder for at sikre stabil adgang til funding og en veldiversificeret investorbase. Fundingstrategien er fortsat fokuseret på strategiske kernemarkeder for benchmarks, da vi fortsat vil udstede benchmarks i EUR, USD og andre valutaer.

 

KommuneKredit vil igen i 2022 aktivt styre fundingens forfaldsprofil og forventer at have fundingbehov i både korte, mellemlange og lange løbetider.

 

I 2021 udstedte KommuneKredit benchmarks samt private placements og tap issues  og var aktive i AUD, CHF, DKK, EUR, GBP, NOK, SEK og USD. I løbet af året blev der udstedt langfristet funding i løbetider fra 3 og 25 år.

Yderligere information