Politik for Samfundsansvar og Bæredygtighed

1. Formål

For KommuneKredit betyder samfundsansvar, at virksomheden integrerer miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige (ESG) hensyn i alle aspekter af forretningen dvs. i både udlån, funding, investeringer, drift og governance.

KommuneKredit ønsker at bidrage til en bæredygtig udvikling og spille en central rolle i den grønne omstilling af det danske samfund. KommuneKredits væsentligste bidrag skabes gennem en grøn og bæredygtig långivning og obligationsudstedelser, som dermed udgør kernen i virksomhedens arbejde med samfundsansvar.

 

2. Målgruppe og omfang

Politikken er retningsgivende for alle KommuneKredits ledere, medarbejdere og aktiviteter.

 

3. Forpligtelser

Politikken baserer sig på KommuneKredits opbakning til:

  • Anerkendte principper for ansvarlig virksomhedsledelse,
  • FN’s 2030-dagsorden for bæredygtig udvikling og de 17 Verdensmål,
  • FN’s Klimamål for reduktion i udledningen af drivhusgasser (Paris-aftalen) og Danmarks Klimamål samt
  • EU’s handlingsplan for bæredygtig finansiering.

 

4. Principper for samfundsansvar og bæredygtighed

Politikken udgøres af en række principper, som er retningsgivende for KommuneKredits arbejde med samfundsansvar og bæredygtighed:

  • Grøn og bæredygtig finansiering: KommuneKredit vil understøtte kommuners og regioners ambitioner for bæredygtig omstilling ved at tilbyde grønne og bæredygtige finansieringsmuligheder og rådgivning i henhold til gældende standarder.
  • Miljø- og klimahensyn: KommuneKredit vil arbejde for at minimere virksomhedens miljø- og klimabelastning i forbindelse med drift og indkøb.
  • Mangfoldighed og trivsel: KommuneKredit vil understøtte rummelighed, mangfoldighed, faglig udvikling og trivsel på arbejdspladsen og har nultolerance over for enhver form for diskrimination og chikane.
  • God forretningsetik: KommuneKredit vil til enhver tid udvise god selskabsledelse gennem ansvarlig og effektiv ledelse og har nultolerance over for enhver form for bestikkelse og korruption.
  • Åbenhed og kommunikation: KommuneKredit vil skabe gennemsigtighed med en åben og tydelig kommunikation om de positive såvel som negative miljømæssige og sociale påvirkninger, som virksomhedens aktiviteter giver anledning til.

Politikken bliver udmøntet i fokusområder og konkrete mål, der besluttes i direktionen.

 

5. Ekstern rapportering

KommuneKredit offentliggør årligt en rapportering om samfundsansvar og bæredygtighed, som godkendes i bestyrelsen. Rapporteringen skal redegøre for virksomhedens aktiviteter og resultater inden for KommuneKredits fokusområder og konkrete mål for samfundsansvar og bæredygtighed samt redegøre for udviklingen i foreningens ESG-nøgletal.

 

6. Ikrafttræden, offentliggørelse og revision

Politikken træder i kraft efter bestyrelsens godkendelse og skal være offentlig tilgængelig på www.kommunekredit.dk. Politikken revideres efter behov, og ændringer skal godkendes af bestyrelsen.