Politik for Samfundsansvar og Bæredygtighed

1. Formål

KommuneKredits mission er at skabe økonomisk råderum for kommuner og regioner i Danmark ved at tilbyde finansiering og finansiel rådgivning til lavest mulige omkostninger. Med en særskilt politik ønsker KommuneKredit at tydeliggøre de overordnede principper for virksomhedens arbejde med samfundsansvar og bæredygtighed.

For KommuneKredit betyder samfundsansvar, at virksomheden integrerer miljømæssige, sociale, etiske og ledelsesmæssige (ESG) hensyn i alle aspekter af forretningen dvs. i både udlån, funding, investeringer, drift og governance.

KommuneKredit ønsker at bidrage til en bæredygtig udvikling og spille en central rolle i den grønne omstilling af det danske samfund. KommuneKredits væsentligste bidrag skabes gennem en grøn og bæredygtig långivning og obligationsudstedelser, som dermed udgør kernen i virksomhedens arbejde med samfundsansvar.

 

2. Målgruppe og omfang

Politikken er retningsgivende for alle KommuneKredits ledere, medarbejdere og aktiviteter.

 

3. Forpligtelser

Politikken baserer sig på KommuneKredits opbakning til:

  • Anerkendte principper for ansvarlig virksomhedsledelse,
  • FN’s 2030-dagsorden for bæredygtig udvikling og de 17 Verdensmål,
  • FN’s Klimamål for reduktion i udledningen af drivhusgasser (Paris-aftalen) og Danmarks Klimamål samt
  • EU’s handlingsplan for bæredygtig finansiering.

 

4. Principper for samfundsansvar og bæredygtighed

Politikken udgøres af en række principper, som er retningsgivende for KommuneKredits arbejde med samfundsansvar og bæredygtighed:

  • Grøn og bæredygtig finansiering: KommuneKredit vil understøtte kommuners og regioners ambitioner for bæredygtig omstilling ved at tilbyde grønne og bæredygtige finansieringsmuligheder og rådgivning i henhold til gældende standarder.
  • Miljø- og klimahensyn: KommuneKredit vil arbejde for at minimere virksomhedens miljø- og klimabelastning i forbindelse med drift og indkøb.
  • Mangfoldighed og trivsel: KommuneKredit vil understøtte rummelighed, mangfoldighed, faglig udvikling og trivsel på arbejdspladsen og har nultolerance over for enhver form for diskrimination og chikane.
  • God forretningsetik: KommuneKredit vil til enhver tid udvise god selskabsledelse gennem ansvarlig og effektiv ledelse og har nultolerance over for enhver form for bestikkelse og korruption.
  • Åbenhed og kommunikation: KommuneKredit vil skabe gennemsigtighed med en åben og tydelig kommunikation om de positive såvel som negative miljømæssige og sociale påvirkninger, som virksomhedens aktiviteter giver anledning til.

Politikken bliver udmøntet i fokusområder og konkrete mål, der besluttes i direktionen.

 

5. Ekstern rapportering

KommuneKredit offentliggør årligt en rapportering om samfundsansvar og bæredygtighed, som godkendes i bestyrelsen. Rapporteringen skal redegøre for virksomhedens aktiviteter og resultater inden for KommuneKredits fokusområder og konkrete mål for samfundsansvar og bæredygtighed samt redegøre for udviklingen i foreningens ESG-nøgletal.

 

6. Ikrafttræden, offentliggørelse og revision

Politikken træder i kraft efter bestyrelsens godkendelse og skal være offentlig tilgængelig på www.kommunekredit.dk. Politikken revideres efter behov, og ændringer skal godkendes af bestyrelsen.